Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 17/28.02.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17/28.02.2017

Протокол № 17 / 28.02.2017 г.
от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 28.02.2017 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. д-р. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.
Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов.
Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Други.

По точка 1) Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за пролетен триместър на учебната 2016/2017 уч. г. Обсъдиха се предложения за хонорувани преподаватели към катедрата.
Катедреният съвет гласува и предлага на ФС за утвърждаване следните  хонорувани преподаватели:

 1. Николай Атанасов Чочев, Фак. № 1401681002, студент от ІІI курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, тел. 0898807434, за водене на лабораторни упражнения по “Уеб дизайн” - 90 часа с I курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение.
 2. Антон Христов Чолаков, фак. № 1401681001, студент от III курс, специалност СТД, редовно обучение, телефон: 0877 122 334, за водене на лабораторни упражнения по „Single  page приложения с ANGULAR 2” - 120 часа с всички специалности, редовно обучение, email: antoncholakov14@gmail.com.
 3. Ангел Красимиров Генков, Фак. № 1501681048, студент от II курс, специалност СТД, редовно обучение, тел. 0894070307, за водене на лабораторни упражнения по ИД „Видео продуциране“ - 100 часа с всички специалности, редовно обучение, email: mr.genkov@outlook.com.
 4. Мария Викторова Малинова, редовен докторант, тел. 0896746517, за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ - 120 часа с I курс на специалност “Софтуерно инженерство“, редовно обучение, email: mrmalinova@gmail.com.

По точка 1) Доц. д-р Тодорка Терзиева представи следните предложения за избираеми дисциплини към катедрата за В триместър на учебната 2016/2017 г.:

 1. Single  Page приложения с Angular 2.

Доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Антон Чолаков, за всички студенти от 2 до 4 курс, редовно обучение.
По втора 2)  доц. д-р Тодорка Терзиева представи списък с докторантите, преминали успешно изпита за докторантура по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, както и темите на дисертационните трудове. Тя представи пред членовете на катедрения съвет индивидуалните планове на новозачислените докторанти. След проведени обсъждания, катедреният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Стефан Димитров Ставрев, зачислен в редовна докторантура, за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 2. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Светослав Иванов Чонков, зачислен в редовна докторантура, за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 3. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Костадин Емилов Цветанов, зачислен в задочна докторантура, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.

АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

28.02.2017 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ