Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 19/11.05.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 19/11.05.2017

Протокол № 19 / 11.05.2017 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 11.05.2017 г. (четвъртък) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, доц. д-р Ангел Голев, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.
Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов (болнични)
Дневен ред:

 1. Приемане на учебни програми.
 2. Разни.

По точка 1. от дневния ред доц. д-р Тодорка Терзиева представи разработените учебни програми в ОКС ”Бакалавър“ за различните специалности.
Катедреният съвет обсъди и прие нови учебни програми за следните дисциплини в ОКС „Бакалавър“ към катедрата:

 1. Уеб програмиране 1 - за спец. „Софтуерно инженерство“, задочно обучение;
 2. Уеб програмиране 2 - за спец. СИ, редовно обучение;
 3. Уеб програмиране 2 - за спец. СИ, задочно обучение;
 4. Операционни системи и компютърни архитектури - за спец. СИ, редовно обучение;
 5. Операционни системи и компютърни архитектури - за спец. СИ, задочно обучение;
 6. Въведение  в  уеб  програмирането - за спец. МИИТ, редовно обучение;
 7. Въведение  в  уеб  програмирането - за спец. ИТМОМ, редовно обучение;
 8. Компютърни системи и комуникации - за спец. МИИТ, редовно обучение;
 9. Компютърни системи и комуникации - за спец. ИТМОМ, редовно обучение.
 10. Въведение в Уеб програмирането - за спец. ИТМОМ - филиал Смолян
 11. Компютърни архитектури - за спец. Биоинформатика, редовно обучение
 12. Операционни системи - за спец. Биоинформатика, редовно обучение

КС обсъди и прие изменения в учебните програми за следните дисциплини в ОКС „Бакалавър“ към катедрата:

 1. Програмиране - за спец. МИИТ, ред. обучение;
 2. Програмиране - за спец. ИТМОМ, ред. обучение;
 3. ООП - спец. МИИТ, ред. обучение;
 4. ООП - за спец. ИТМОМ, ред. обучение.

По точка 2. Доц. д-р Терзиева даде думата на докторант Стоян Николов Черешаров да представи пред Катедрения съвет годишния си отчет за изпълнение на индивидуалния си учебен план.
Докт. Стоян Черешаров представи подробен отчет за работата си през втората година от докторантурата.
Проф. д-р Христо Крушков изрази мнението си относно работата на докторант Стоян Николов Черешаров.
Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, обсъди и прие годишния отчет за изпълнение на индивидуалния учебен план на докторант Стоян Николов Черешаров, съгласно мнението на научния му ръководител.
Решения:

 1. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Стоян Николов Черешаров, съгласно мнението на научния ръководител.
 2. Катедреният съвет предлага докторант Стоян Николов Черешаров да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

Гласували 7, за - 7, против - няма.

 

АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

11.05.2017 г.

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ