Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 16/30.06.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 16/30.06.2017

ПРОТОКОЛ № 16 / 30.06.2017 г.
Днес, 30.06.2017г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Гафтанджиева, доц. Касъклиев, ас. Хоптериев и ас. Пашев.

Отсъстващи:
доц. Хаджиколева (в командировка) 

Дневен ред:

 1. Предзащити на дипломни работи.
 2. Учебни програми.
 3. Научни журита.
 4.  Разни.

Решения:

 1. По т. 2, КС прие следните учебни програми за дисциплините:
  • „Информационни технологии в образованието” за магистърска специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”, редовно обучение, 1 година;
  • „Информационни технологии в образованието” за магистърска специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”, редовно обучение, 2 години;
  • „Интегриран практикум по информатика” за професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”, задочно обучение.
  • „Компютърна лингвистика”, за бакалавърска специалност „Биоинформатика”, редовно обучение;
  • „Програмиране в интернет с PHP и MYSQL”, за бакалавърска специалност „Софтуерни технологии и дизайн”, редовно обучение;
  • „Програмиране в интернет с PHP и MYSQL”, за бакалавърска специалност „Софтуерни технологии и дизайн”, задочно обучение.
   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 2. По т. 2, КС прие следните учебни програми за избираеми дисциплини:
  • „Методика за разработване на е-учебно съдържание” за професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”, задочно обучение;
  • „Методика за разработване на е-учебно съдържание” за магистърска специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”, редовно обучение, 1 година;
  • „Методика за разработване на е-учебно съдържание” за магистърска специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”, редовно обучение, 2 години;
  • „Информационни технологии в образованието” за професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”, задочно обучение.
   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 3. По т. 3, КС предлага на ФС да утвърди научно жури за провеждане на конкурс за доцент в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки  в състав:
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Нели Манева от ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наука; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) Проф. д-р Веселка Димитрова Боева от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 4. По т. 3, КС предлага на ФС да утвърди научно жури за провеждане на конкурс за главен асистент в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки  в състав:
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) Проф. д-р Нели Милчева Манева от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 5. По т. 3, КС предлага на ФС да утвърди научно жури за провеждане на конкурс за главен асистент в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки  в състав:
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) Проф. д-р Нели Милчева Манева от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 6. По т. 4, КС прие предложението за издаване от Пловдивското университетско издателство на учебно помагало за трите избираеми дисциплини "Програмиране в среда Arduino", "Програмиране в среда Arduino за напреднали" и "Програмиране в среда Arduino с 32-битови микроконтролери" със заглавие "Програмиране в среда Arduino", с автор гл. ас. д-р Светослав Енков.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 7. По т. 4, КС прие за рецензент на учебното помагало да бъде предложен проф. дмн Георги Тотков.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 8. По т. 4, КС прие комисия за допускане до конкурс за доцент в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки  в състав:
  • Проф. д-р Антон Илиев (председател)
  • Проф. дмн Георги Тотков
  • Доц. д-р Елена Сомова
   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 9. По т. 4, КС прие комисия за допускане до конкурс за главен асистент в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки в състав:
  • Доц. д-р Боян Златанов (председател)
  • Проф. дмн Георги Тотков
  • Доц. д-р Елена Сомова
   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 10. По т. 4, КС прие конспект за изпит за конкурса за главен асистент в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 11. По т. 4, КС прие конспект за изпит по специалността в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки на докторанта Неделчо Андонов Андонов.
  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
 12. По т. 4, КС предлага на ФС да избере за хоноруван преподавател за учебната 2016/2017 година:
  • Милен Пламенов Близнаков (докторант) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL.
   Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0
30.06.2017г.   Ръководител на катедра:....................................
    (доц. д-р Е. Сомова)
    Протоколирал:..............................................
    (ас. д-р С. Гафтанджиева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ