Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016/2017 учебна година Протокол № 9 – 28.06.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 – 28.06.2017 г.

Протокол № 9– 2016/2017
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 28.06.2017 г.


Днес, 28.06.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Евгения Ангеловаq доц. д-р Анна Малинова,  гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Георги Шарков, ас. д-р Мария Василева, ас. д-р Мая Стоева
Отсъстващи:   гл.ас.д-р Димитър Благоев
Приет бе следният дневен ред:

 1. Приемане на учебни програми.
 2. Отчитане изпълнението на индивидуалните планове.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 70. (3) и чл. 51 (5) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да бъдат приети разработените учебни програми за обучение на студенти в бакалавърски и магистърски програми и допълнителни квалификации по дисциплини, за които катедрата е отговорна, съгласно приложена таблица.
 2. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 60 (2) от ПРАСПУ, за потенциални членове на състава на научното жури за провеждане на конкурс за избор на главен асистент по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г., по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика:

  Външни за Пловдивски университет членове:
  1. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  2. Проф. д-р Кольо Златанов Онков – от Аграрен университет, Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и инфор­матика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

  Вътрешни за Пловдивси университет членове:

  1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  2. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – отПУ „П. Хилендарски”; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  Резервни членове:
  Външни за Пловдивски университет:

  1. Доц. д-р Деляна Димчева Димова – от Аграрен университет, Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика

  Външни за Пловдивски университет:

  1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.
 3. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 60 (2) от ПРАСПУ, за потенциални членове на състава на научното жури за провеждане на конкурс за избор на главен асистент по обявения в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г., по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика:
  Външни за Пловдивски университет членове:
  1. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  2. Проф. д-р Кольо Златанов Онков – от Аграрен университет, Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и инфор­матика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  Вътрешни за Пловдивски университет членове:
  1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  2. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ПУ „П. Хилендарски”; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  Резервни членове:
  Външни за Пловдивски университет:
  1. Доц. д-р Деляна Димчева Димова – от Аграрен университет, Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;
  Вътрешни за Пловдивски университет членове:
  1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.
 4. Съгласно чл. 59 (1) от ПРАСПУ, съгласувано с Декана на Факултета по математика и информатика, предлагаме комисията по допускане на кандидатите по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в ДВ, брой 46 от 09.06.2017 г., по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика, да бъде в следния състав:

Председател: Проф. д-р Антон Илиев Илиев
Членове:
1. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
2. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

28.06.2017 г.
гр. Пловдив

Протоколчик: /п/
/Гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:/п/
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ