Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 103/28.06.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 103/28.06.2017

ПРОТОКОЛ № 103/28.06.2017
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов, докторант Василка Димова Събева
Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Приемане на теми и индивидуални планове на новоприети докторанти към катедрата
  2. Разглеждане на молбата на редовен докторант Василка Събева за възстановяване на докторантурата
  3. Разни

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

1.1. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемане на представения от проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева индивидуален учебен план на новозачисления докторант към катедрата (от 01.08.2017 г.) АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА, редовна форма на обучение, тема: „Приложение на дейта майнинг методи за статистическо моделиране“, научен ръководител – проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.2. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемане на представения от проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева индивидуален учебен план на новозачисления докторант към катедрата (от 01.08.2017 г.) ДИМИТЪР ВАСКОВ ФИДАНОВ, редовна форма на обучение, тема: „Математическо моделиране на лазери с метални пари“, научен ръководител – проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемане на молбата на докторант Василка Димова Събева (редовна форма на обучение) за възстановяване на докторантурата считано от 01.07.2017 г.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Катедра ПММ прие молбата единодушно.

По точка 3:
3.1. Катедра ПММ прие конспект за изпит за докторски минимум на Василка Димова Събева – докторант (редовна форма на обучение) към катедра „Приложна математика и моделиране“.
3.2. Доц. Д. Бояджиев предложи да се определят рецензенти на дипломанти с предстояща защита на дипломна работа през юли. Катедра ПММ реши:

Дипломант

Научен ръководител

Рецензент

Джемиле Сюлейман

доц. д-р Веска Нончева

доц. д-р Христина Кулина

Тодор Николов

гл. ас. д-р Петър Копанов

доц. д-р Дойчин Бояджиев

3.3. Във връзка с постъпилата молба от гл. ас. д-р Павлина Атанасова за обявяване на конкурс за доцент към катедрата, Катедра ПММ реши: Въпросът да се разгледа на следващ катедрен съвет през септември 2017 г., на който да се обсъди израстването на академичния състав на катедрата.

 

28.06.2017 г.   Научен секретар: ……………………........................
    /гл. ас. д-р Д. Войникова/
     
    Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
    /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ