Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2017 Протокол № 4/17.05.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4/17.05.2017 г.

Протокол № 4/17.05.2017

Днес, 17.05.2017 г. (сряда), от 11.30 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.
Отсъстваха: доц. д-р Христо Кискинов
           
ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учебни програми и избираеми дисциплини за А триместър на учебната 2017/2018 година.
  2. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

РЕШЕНИЯ:
По точка 1. Учебни програми и избираеми дисциплини за А триместър на учебната 2017/2018 година
Одобрени бяха следните промени в учебните програми за дисциплините Математически анализ 1, Математически анализ 2, Диференциални уравнения и Комплексен анализ за учебната 2017/2018 година на следните специалности бакалаври:

  • МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (само редовно обучение)

Математически анализ 1: лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
Математически анализ 2: лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
Диференциални уравнения: лекциите се променят от 30 часа на 20 часа
Комплексен анализ: лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.

  • ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ(само редовно)

Математически анализ 1: лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
Математически анализ 2: лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
Диференциални уравнения: лекциите се променят от 30 часа на 20 часа
Лекциите ще се водят в поток със специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.
Приети са новите учебни програми за дисциплините Математически анализ и Дискретни структури за специалнност СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО, 1-ВИ КУРС (редовно и задочно обучение).

КС единодушни реши: Предлага на ФС да утвърди следната избираема дисциплина за магистри от спецалност Приложна математика през Б триместър на уч. 2017 – 2018 г.:


Избираема дисциплина

Преподавател

Форма на обучение

Специалности

 Компютърни алгебрични системи

доц. д-р Б. Златанов

Редовна

Приложна математика

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.
По точка 2. Разни.
Обсъдени бяха бъдещи промени в учебните програми, приети в точка 1.

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Ръководител на катедра „Математически анализ“

Подпис:
ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА
Протоколчик                                                                    

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ