Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2017 Протокол № 1/23.01.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1/23.01.2017 г.

П Р О Т О К О Л   № 1 / 23.01.2017 г.

Днес, 23.01.2017 г. (понеделник), в Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Подписали протокола: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.

 

ДНЕВЕН РЕД:  

1. Докторанти.

2. Разни.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

 

По точка 1.

Катедреният съвет прие единодушно и предлага на Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да вземе следните решения за:

Зачисляване в редовна докторантура по Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.5. Математика; Докторска програма: Математически анализ следните кандидати, като избере предложените научни ръководители и утвърди предложените теми на дисертационни трудове посочени в таблицата по-долу:

Име

Тема

Научен ръководител

1.

Атанас Василев Илчев

 

Върху някои класове циклични оператори с двойки точки на най-добро приближение.

 

доц. д-р Боян Златанов

2.

Ива Тодорова Йончева-Найденова

Приближени решения на някои класове размити интегрални уравнения

доц. д-р Атанаска Георгиева

 

По точка 2.

Не бе проведена дискусия по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

23.01.2017 г.                                                        Ръководител катедра:………………...............

гр. Пловдив                                                                                               /проф. д-р А. Захариев/

 

                                                                               Протоколчик:…………………………

                                                                                                        /гл. ас. д-р М. Петкова/

 

 

 

Членове на катедра „Математически анализ“:

 

1. .................................................

    / проф. д-р Андрей Захариев - ръководител катедра/ 

 

2. .................................................

   /проф. д.м.н. Петко Пройнов/  

 

3. .................................................

       / доц. д-р Боян Златанов /

 

4. .................................................

      /доц. д-р Неделчо Милев/

 

5. .................................................

    /доц. д-р Христо Кискинов/

 

6. .................................................

   /доц. д-р Атанаска Георгиева/

 

7. .................................................

   /доц. д-р Теменужка Пенева/    

 

8. ..................................................

    /гл. ас. д-р Слав Чолаков/          

 

9. .................................................

    /гл. ас. д-р Милена Петкова/     

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ