Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол №32 / 05.04.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №32 / 05.04.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 10 май 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Уточняване дневния ред на ФС на 17.05.2017г.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ, който ще се проведе на 17.05.2017 г.:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложените от катедрените съвети избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2017/2018 година и предлага ФС да ги утвърди – 32 редовно обучение; 23 задочно обучение и 1 факултативна.

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика, проф. Тодор Желязков;
 • Нестандартни математически задачи, проф. Пенка Рангелова;
 • Бизнес динамика, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова;
 • Итерационни методи, проф. Петко Пройнов;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Въведение в математиката на парите, доц. Боян Златанов;
 • Въведение във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева – за спец. БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ;
 • Въведение в  теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Основи на моделирането, проф. Снежана Христова;
 • Бизнес статистика със  SPSS, проф. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, доц. Христина Кулина, гл. ас. д-р Десислава Войникова – без БМ и БИТ;
 • Програмиране на SAS, доц. Веска Нончева, док-т Василка Събева;
 • Програмиране с Delphi, проф. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Гергана Добрикова;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
 • Преговори в IT индустрията, доц. Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова;
 • Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. Николай Павлов;
 • Бизнес право, II част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиян Иванов;
 • Информационна сигурност, гл. ас. д-р Николай Касъклиев;
 • Програмиране с Node.js,  доц. Елена Сомова, ас. д-р Георги Пашев;
 • Приложна криптография в Интернет  с PHP, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Инвестиране и лични финанси, доц. Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Технологии за виртуализация, проф. Георги Тотков, док-т Слави Глухов;
 • Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски;
 • Търговско право в информационното общество, доц. Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. Генчо Стоицов;
 • Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране, доц. Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников (старши програмист, Вискомп ООД);
 • Графични стандарти: OpenGL, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров;
 • Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4,проф. Антон Илиев, доц. Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Итерационни методи, проф. Петко Пройнов;
 • Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика, проф. Тодор Желязков;
 • Бизнес динамика, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова;
 • Въведение в математиката на парите, доц. д-р Боян Златанов;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, доц. Христина Кулина, гл.ас.д-р Десислава Войникова – без БМ и БИТ;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Графично представяне на данни, доц. Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Бизнес статистика със  SPSS, проф. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов;
 • Програмиране на SAS, доц. Веска Нончева, док-т Василка Събева;
 • Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски;
 • Вземане на решения чрез игрови модели, проф. Снежана Христова;
 • Бизнес право, II част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиян Иванов;
 • Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Въведение в Big Data и Cloud Computing, доц. Станка Хаджиколева, доц. Емил Хаджиколев;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
 • Информационна сигурност, гл. ас. д-р Николай Касъклиев;
 • Съвременни уеб технологии и приложения, проф. Георги Тотков, ас. д-р Силвия Гафтанджиева;
 • Инвестиране и лични финанси, доц. Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Програмиране с Delphi, проф. Христо Крушков, гл.ас.д-р Мариана Крушкова;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. Генчо Стоицов;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров.

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език - I част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението до ФС и АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за учебната 2017/2018 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 •  „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 •  „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.)– 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 800 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 800 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси
  по 700 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси
  по 700 лв.

2)  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 •  „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси
  по 500 лв.;
 •  „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 500 лв.;
 •  „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ). Две такси по 280 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация       „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ). Две такси по 280 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО  ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 280 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 520 лв.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 •  
  • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 г.;
  • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 г.;
  • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 350 лв. за учебната 2017/2018 г.;
  • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 400 лв. за учебната 2017/2018 г.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение: доц. д-р Ангел Голев да провежда занятия по дисциплината „Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации” на спец. ИТМОМ до края на учебната 2016/2017 година във филиала на ПУ-гр. Смолян, вместо доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: студентите от специалност „Софтуерни технологии“ (2 г.), II-ри курс, за Зимен и Пролетен триместър на учебната 2017/2018 година за избираеми дисциплини за съответния триместър избират основни или избираеми дисциплини от същия триместър от една от новите магистърски специалности „Софтуерни технологии със специализация .... ( 1 г.)
РЕШЕНИЕ 7: ДС прие следните предложения до ФС на ФМИ и АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ във връзка с провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време във Факултета по математика и информатика

 •  Практиката по специалността в 3. курс и преддипломният стаж в 4. курс за студентите от бакалавърските специалности по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки могат да бъдат проведени под формата на съответни летни практики и стажове във фирми, като с това се замества обучението, предвидено в академичния календар. Летните практики и стажове могат да се проведат във фирми, с които Пловдивският университет има сключен Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти и ако, след преценка на Деканското ръководство на ФМИ, се установи, че са налице необходимите условия за организация и изпълнение на цялостния процес на практическото обучение в съответствие с хорариума в учебния план и Договора за партньорство.
 •  Академичните наставници, участващи в провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време, могат да отчитат часове за учебна практика в индивидуалния си план за следващата учебна година.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ   Надя Милева
Декан на Факултет по математика и информатика   Протоколчик
     
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ