Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол №33 / 17.05.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №33 / 17.05.2017

ПРОТОКОЛ № 33 / 17.05.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 17 май 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 • Обсъждане дневния ред на ФС.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:
0) Връчване на диплом за академичната длъжност „Доцент – доц. д-р Генчо Стоицов; връчване на медали и купа на отбора по волейбол към ФМИ за І-во място в ПУ.

1) Учебни.

 • Предложение за член на комисията по учебната работа към ПУ – доц. Иван Шотлеков;
 • Утвърждаване на нови учебни програми за 2. курс на спец. „Софтуерно инженерство“; нови учебни програми за всички нови дисциплини на актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителни квалификации;
 • За филиала на ПУ-гр. Смолян, доц. Ангел Голев да замества доц. Владимир Шкуртов по дисциплината ОСКМК до края на учебната година;
 • Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за ОКС „Бакалавър”, Есенен тримес­тър на учебната 2017/2018 година, редовно и задочно обучение;
 • Семестриални такси за платените форми на обучение във ФМИ за учебната 2017/18 г.
 • За магистърска програма СТ (2 г.) – учат по стар УП, за 3-та ИД си избират една от специализациите, но си завършват по стария УП;
 • Летни стажове – за всички специалности по професионално направление 4.6.;
 • Приемане на квалификационните характеристики за спец. СТД;
 • Заявки за изпитната сесия за Пролетен триместър, редовно обучение – в срок до 25.05.2016 в тетрадката в Деканата.

 2) Докторанти.

 • промяна темата на дисертационен труд – док-т Радка Колева;
 • изменения в индивидуалния план на Неделчо Андонов в частта „Работен план за третата година от подготовката”;
 • годишен отчет и оценка – ас. Стоян Черешаров;
 • гласуване на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2016/2017 г.

 3) Хонорувани.

 • Ментори.

4) Разни.

 • предложение за Гост-професор – проф. д-р Николай Кюркчиев;
 • трудов договор – на проф. Станимир Стоянов;
 • 10 юли 2017 – краен срок за отчитане на  Инд. планове за 2016/2017 г.; да се напомни, че за докторанти и дипломанти може да не се отчита в ИП;
 • Допълнителни членове на комисии – по 1 студент за ФКК, ФКА, ФКН и ФКЕ (със съвещателен глас;
 • 19-21.05.2017 г., ФМИ домакини на НСОМ;
 • 10-11.06.2017 г., ФМИ домакини на Пролетния турнир по информатика.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: доц. д-р Иван Илиев Шотлеков да бъде член-представител на Комисията по учебна работа към  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: От учебната 2017/2018 година обучението на новоприети студенти от Украйна да се осъществява само и единствено по ПМС № 103.
Аргументи за това решение са: ПМС № 103 регламентира обучението на кандидат-студентите от Украйна и канализира реда за кандидатстване и обучение на граждани от Украйна.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: да се внесе за разглеждане на ФС и АС на ПУ предложението за избор на проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев за „гост-професор“ към катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: доц. Златанов да информира членовете на ФС за утвърдените проекти към фонд „Научни изследвания“ при ПУ, а именно: Факултетски проект, с ръководител доц. Анна Малинова; Проект, с ръководител проф. Снежана Гочева; Проект „Млади учени“, с ръководител проф. Снежана Христова; Проект с ръководител проф. Станимир Стоянов; два студентски проекта, с ръководители доц. Тодорка Терзиева и доц. Станка Хаджиколева.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа за учебната 2016/2017 година да е 10.07.2017 г.; да се има предвид, че докторанти и дипломанти може да не се отчитат в Индивидуалните планове.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ