Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол №18 / 17.05.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №18 / 17.05.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 18 / 17.05.2017 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 17 май 2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев,  проф. д-р Пенка Петрова Рангелова проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, док-т Василка Димова Събева, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – часове във Филиал на ПУ, гр. Смолян; гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов – участие в жури на НСОМ; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; Васил Костадинов Костадинов – студент.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 31; Отсъстващи – 4.
ДНЕВЕН РЕД:
1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Хонорувани.
4) Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ФС прие: доц. д-р Иван Илиев Шотлеков да бъде член-представител на Комисията по учебна работа към  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2017/2018 година (32 редовно обучение; 23 задочно обучение и 1 факултативна):
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика, проф. Тодор Желязков;
 • Нестандартни математически задачи, проф. Пенка Рангелова;
 • Бизнес динамика, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова;
 • Итерационни методи, проф. Петко Пройнов;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Въведение в математиката на парите, доц. Боян Златанов;
 • Въведение във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
 •  Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Основи на моделирането, проф. Снежана Христова;
 • Бизнес статистика със  SPSS, проф. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, доц. Христина Кулина, гл.ас.д-р Десислава Войникова;
 • Програмиране на SAS, доц. Веска Нончева, док-т Василка Събева;
 •  Програмиране с Delphi, проф. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 •  Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 •  Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Гергана Добрикова;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
 • Преговори в IT индустрията, доц. Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова;
 • Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. Николай Павлов;
 • Бизнес право, II част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиян Иванов;
 • Информационна сигурност, гл. ас. д-р Николай Касъклиев;
 • Програмиране с Node.js,  доц. Елена Сомова, ас. д-р Георги Пашев;
 • Приложна криптографияв Интернет  с PHP, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Инвестиране и лични финанси, доц. Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Технологии за виртуализация, проф. Георги Тотков, док-т Слави Глухов;
 • Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски;
 • Търговско право в информационното общество, доц. Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. Генчо Стоицов;
 • Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране, доц. Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников (старши програмист, Вискомп ООД);
 • Графични стандарти: OpenGL, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров;
 • Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4,проф. Антон Илиев, доц. Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Итерационни методи, проф. Петко Пройнов;
 • Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика, проф. Тодор Желязков;
 • Бизнес динамика, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова;
 • Въведение в математиката на парите, доц. д-р Боян Златанов;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, доц. Христина Кулина, гл.ас.д-р Десислава Войникова;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Графично представяне на данни, доц. Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Бизнес статистика със  SPSS, проф. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов;
 • Програмиране на SAS, доц. Веска Нончева, док-т Василка Събева;
 • Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски;
 • Вземане на решения чрез игрови модели, проф. Снежана Христова;
 • Бизнес право, II част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиян Иванов;
 • Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Въведение в Big Data и Cloud Computing, доц. Станка Хаджиколева, доц. Емил Хаджиколев;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
 • Информационна сигурност, гл. ас. д-р Николай Касъклиев;
 • Съвременни уеб технологии и приложения, проф. Георги Тотков, ас. д-р Силвия Гафтанджиева;
 • Инвестиране и лични финанси, доц. Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Програмиране с Delphi, проф. Христо Крушков, гл.ас.д-р Мариана Крушкова;
 • Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. Генчо Стоицов;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров.

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език -I част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 3:ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за учебната 2017/2018 година във Факултета по математика и информатика:
1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.)– 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 800 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 800 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 700 лв.

2)  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 500 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 500 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).                                                 Две такси по 280 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).                                                      Две такси по 280 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА 

 • за провеждане на 40-часов курс – 280 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 520 лв.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 350 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 400 лв. за учебната 2017/2018 г.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: студентите от специалност „Софтуерни технологии“ (2 г.), II-ри курс, за Зимен и Пролетен триместър на учебната 2017/2018 година за избираеми дисциплини за съответния триместър избират основни или избираеми дисциплини от същия триместър от една от новите магистърски специалности „Софтуерни технологии със специализация .... ( 1 г.)

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие:  отлага се за следващия ФС приемането на  новите учебни програми за 2. курс на спец. „Софтуерно инженерство“; новите  учебни програми за всички  дисциплини на актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителните квалификации; всички програми за 2., 3., и 4. курс ИТМОМ и МИ по стария учебен план;

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение: доц. д-р Ангел Голев да провежда занятия по дисциплината „Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации” на спец. ИТМОМ до края на учебната 2016/2017 година във филиала на ПУ-гр. Смолян, вместо доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следните предложения до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ във връзка с провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време във Факултета по математика и информатика:

 • Практиката по специалността в 3. курс и преддипломният стаж в 4. курс за студентите от бакалавърските специалности по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки могат да бъдат проведени под формата на съответни летни практики и стажове във фирми, като с това се замества обучението, предвидено в академичния календар. Летните практики и стажове могат да се проведат във фирми, с които Пловдивският университет има сключен Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти и ако, след преценка на Деканското ръководство на ФМИ, се установи, че са налице необходимите условия за организация и изпълнение на цялостния процес на практическото обучение в съответствие с хорариума в учебния план и Договора за партньорство.
 • Академичните наставници, участващи в провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време, могат да отчитат часове за учебна практика в индивидуалния си план за следващата учебна година.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие актуализираната квалификационна характеристика за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие: в срок до 25.05.2016 г. (четвъртък) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата изпитна сесия за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ за следната промяна на темата на дисертационния труд на отчислената докторантка Радка Паскова Колева по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Алгебра и теория на числата, с научен ръководител доц. д-р Кирил Христов коликов, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:
от „Алгебрични методи за изследване на процеси в течни дисперсии
на „Алгебрични методи за изследване на максимални неточности на косвеноизмеряеми величини и приложението им при описание на процеси в течни дисперсии“.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за конкретизация на индивидуалния учебен план в частта „Работен план за третата година от подготовката“ на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, съгласно чл. 24, ал. 4 от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Стоян Николов Черешаров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Софтуерни технологии" по докторска програма Информатика, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Христо Димитров Крушков.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00  Стоян Николов Черешаров за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 15: ФС утвърди следния състав на комисията за провеждане на допълнителен конкурсен изпит по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2016/2017година:
Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.
Членове: 1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;
                  2. Гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.

РЕШЕНИЕ 16: ФС избра следните ментори, провеждащи практика по специалността и стаж през Зимен и Пролетен триместър на учебната 2016/2017година:

 • Александър Вълов Стойков – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Златко Петров Петров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Живко Николаев Христев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Димитър Любомиров Керанов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Петър Иванов Боев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Васил Владимиров Николов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Величка Ангелиева Терезова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Страхил Михайлов Развигоров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Илия Асенов Присадов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Иван Петров Петров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Тодор Николов Лулов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Здравко Феликсов Кабадозов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Радослав Славов Дервишев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Васка Бакларова Ганова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Силвия Микова Кехайова – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 17: Доц. Златанов информира членовете на ФС за одобрените и на първо гласуване утвърдени проекти към фонд „Научни изследвания“ при ПУ, а именно: Факултетски проект, с ръководител доц. Анна Малинова; Проект, с ръководител проф. Снежана Гочева; Проект „Млади учени“, с ръководител проф. Снежана Христова; Проект с ръководител проф. Станимир Стоянов; два студентски проекта, с ръководители доц. Тодорка Терзиева и доц. Станка Хаджиколева. Тези проекти ще бъдат финансирани, а изразходването на средствата ще става по списък за вида консумативи и от коя фирма ще се закупуват.

РЕШЕНИЕ 18: Проф. Илиев запозна членовете на ФС с гласуваните на последния АС конкурси за академични длъжности във ФМИ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки:
1 (един) за „професор“; 2 (два) за „доцент“ и 5 (пет) за „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението за избор на проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев за „Гост-професор“ към катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.     

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от 1 /една/ година, считано от 03.08.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие: отлага се за следващия ФС предложенията за включване на студенти в състава на следните Факултетни комисии: по качество, по наука, по акредитация и по етика.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа е 10.07.2017 г. за учебната 2016/2017 година; да се има предвид, че докторанти и дипломанти може да не се отчитат в Индивидуалните планове.

РЕШЕНИЕ 23: Проф. Илиев напомни, че на 10.06.2017 и 11.06.2017 г. във ФМИ ще се проведе Национален турнир по информатика и всички зали и аудитории ще бъдат заети.

РЕШЕНИЕ 24: Проф. Илиев уточни, че датата за следващото заседание на ФС ще се разбере след АС на 29.05.2017 г. (понеделник).

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ