Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2017 Протокол № 49 / 03.05.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 49 / 03.05.2017

ПРОТОКОЛ №49

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 03.05.2017 г. от 12:30 ч. в кабинет 245 на ФМИ се проведе заседание на Ка­тед­­ре­ния съвет на ка­тед­ра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Присъстват без право на глас: проф. д-р Пенка Рангелова – ФМИ на ПУ, гл. ас. Димитър Разпопов – АУ Пловдив.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Научни.
  3. Други.

По точка 1.  

а) Ръководителят на катедрата предложи предварителното разпределение на часовете за 2017/2018 уч. год. Той напомни, че може да има промени в началото на учебната година, тъй като не се е състоял приемът за I курс, както и за възможността да не съществуват някои групи в математическите специалности. При наличност на повече часове за упражнения лекторите на съответните дисциплини да помислят за хоноруване на студенти, които да ги водят. След някои корекции, предварителното разпределение на часовете за 2017/2018 уч. г. беше прието единодушно от членовете на Катедрения съвет.

б) Проф. Манев покани присъстващите да дадат заявките си за водене на избираеми дисциплини през „А“ триместър на 2017/2018 уч. год. Постъпиха следните предложения: 

• за студенти от ФМИ на ПУ, редовно и задочно обучение:
- „Бизнес динамика“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов;

- „Математически основи на компютърната графика“, лектор: гл. ас. д-р Ива Докузова;

- „Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика“, лектор: проф. дмн Тодор Желязков Моллов.

 

• за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение:

 - „Нестандартни математически задачи“, лектор: проф. д-р Пенка Рангелова.

 

Катедреният съвет гласува единодушно предложенията за избираеми дисциплини.

в) Членовете на КС гласуваха и приеха единодушно актуализираните учебни програми по:

  • „Аналитична геометрия” за спец. ИТМОМ I курс, редовно обучение;
  • „Аналитична геометрия“ за спец. МИИТ I курс, редовно обучение;
  • „ЛААГ“ за специалност СИ I курс, задочно обучение
  • „Линейна алгебра“ за спец. ИТМОМ I курс, редовно обучение;
  • „Линейна алгебра“ за специалност МИИТ I курс, редовно обучение;
  • „Висша математика“ за специалност Биоинформатика I курс, редовно обучение.

По точка 2.

а) Проф. Манев напомни на членовете на КС за предстоящия отчет наука за ДТВ през юни 2017. Той ги помоли да спазят срока 10 май за предаване на необходимите документи на комисията по отчет наука.

б) Постъпи предложение от доц. Кирил Коликов за уточняване на темата на дисертационния труд на отчислената докторантка Радка Паскова Колева. Съгласно чл. 20(4) на ПРАСПУ, старото заглавие „Алгебрични методи за изследване на процеси в течни дисперсии“ се променя на „Алгебрични методи за изследване на максимални неточности на косвеноизмеряеми величини и приложението им при описание на процеси в течни дисперсии“.

Катедреният съвет гласува и прие единодушно предложението на доц. Коликов.

По точка 3.  

Ръководителят на катедрата информира членовете ѝ за предстоящата КСК‘2017 и ги подкани да проверят датите и комисиите, в които са включени. Той напомни на членовете на КС, че държавните изпити са през юли 2017 г., както и че има крайни срокове, касаещи дипломантите, за които ръководителите им трябва да следят.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 

гр. Пловдив

03.05.2017 г.

Секретар на катедрата: 

(гл. ас. д-р И. Докузова)

 

Ръководител на катедрата:

(проф. д-р М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ