Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 ПРОТОКОЛ № 10 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 10 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 10 -  16/17

   Днес 11.05.2017г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев ,доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов Тосков, ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков

Отсъстваха: гл. ас. д-р Емил Дойчев , ас. Борислав, ас. Ася Тоскова

Дневен ред:

  1.  Учебни програми; 
  2.  Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Проф. Стоянов предложи за обсъждане на катедрения съвет новите учебни програми по четири магистърски програми в софтуерните технологии.

В тази връзка катедреният съвет прие единодушно и предлага на ФС да утвърди:

  1. 92 нови учебни програми за „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ – 1 и 2 годишни, „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ – 1 и 2 годишни и „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ – 1 и 2 годишни, "Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения"- 1 и 2 годишни.
  2. 12 нови учебни програми в специалност „Софтуерно инженерство“ и 2 нови учебни програми в специалност „Биоинформатика“.
  3. Частични промени в 2 учебни програми в специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и 2 учебни програми в специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

По. точка 2 от дневния ред :

Катедреният съвет прие единодушно и предлага на Факултетния съвет на ФМИ следното решение:

Да не се прекратява трудовия договор на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за срок от 1 (една) година, считано от 03.08.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал.4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

11.05.2017 г.              

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ