Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 ПРОТОКОЛ № 8 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 8 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 8 -  16/17

   Днес 17.03.2017г. (петък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев ,доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов Тосков, ас. Йордан Тодоров

Отсъстваха: гл. ас. д-р Емил Дойчев , гл.ас. д-р Георги Чолаков, ас. Борислав, ас. Ася Тоскова

Катедреният съвет е разширен съгласно заповед на Ректора, според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Иван Георгиев Минов, редовен докторант отчислен с право на защита към катедра „Компютърни системи" при ФМИ, към състава на катедра „Компютърни системи" се включват еднократно и с право на глас следните външни хабилитирани лица:

 1. Проф д-р Христо Крушковот ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на  докторант Иван Георгиев Минов; 
 2.  Разни. 

По точка 1 от дневния ред:

Проф. д-р С. Стоянов даде думата на докторант  Иван Георгиев Минов – редовен докторант към катедрата отчислен с право на защита да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Мулти-агентна система за infostation архитектура“.

Докторант Иван Георгиев Минов направи презентация на дисертационния си труд.

Проф. д-р С. Стоянов даде думата за бележки и изказвания.

Изказвания:

Доц.д-р Иван Ганчев изказа мнение, че работата на докторанта е на много високо ниво. Работата дава решение на класическия проблем за поддържане на „жива“ сесия при преминаване от една входна точка в друга чрез агентен мидълуеър.

Проф. д-р С. Стоянов изказа мнение ,че докторанта не е описал добре приносите си. Има допълнително разширение на BDI архитектурата на агентите. Подценена е динамичната архитектура. Използвани са модерни подходи – операции на горно ниво, копиране, клонинг и др.

Проф. Христо Крушков изказа мнение, че докторанта не е направил сравнение на предложената в работата архитектура с други подобни. Да се уточни какъв е точно приноса на докторанта. Предложи да се отделят резултатите от приносите в дисертацията и да се представи връзка между приносите и публикациите на докторанта.

Доц.д-р Иван Ганчев изказа мнение, че трябва предложените сценарии от архитектурата да се включат и в първа част на дисертацията заедно с обзора на състоянието на областта.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

 1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от редовен докторант Иван Георгиев Минов към катедра „Компютърни системи“, дисертационен труд на тема „Мулти-агентна система за infostation архитектура“ да бъде официално предложен за защита пред научно жури за присъждане на научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 2.  Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защита на дисертационния труд на редовен докторант Иван Георгиев Минов към катедра „Компютърни системи“:

 

Вътрешни за ПУ „П. Хилендарски“членове:

 

 1. Акад. Иван Петков Попчев – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 1. Доц. д-р Иван Ганчев Иванов – от ФМИ на ПУ

Област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

Външни за ПУ „Паисий Хилендарски“ членове:

 

 

 1. Проф. Мaрия Христов – ВТУ, София

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

 1. Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 1. Доц. д-р Евдокия Сотирова– Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Резервни членове:

 Вътрешен:

Проф. д-р Станимир Стоянов – от ФМИ на ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект)

Външен:

 1. Доц. д-р Пенка Георгиева –  БСУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

 1. 3.    Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Иван Георгиев Минов, редовен докторант отчислен с право на защита към катедра „Компютърни системи“ пред научно жури да бъде на 16.06.2017г. (сряда) от 13.00 часа.

 

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

17.03.2017 г.              

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ