Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016/2017 учебна година Протокол № 8 – 2016/2017 - 03.05.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 – 2016/2017 - 03.05.2017 г.

Протокол № 8– 2016/2017
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 03.05.2017 г.


Днес, 03.05.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мария Василева, ас. д-р Мая Стоева, гл.ас.д-р Димитър Благоев
Отсъстващи:   гл. ас. д-р Георги Шарков, проф. д-р Асен Рахнев
Приет бе следният дневен ред:

 1. Обсъждане разпределението на часовете за учебната 2017/2018 год.
 2. Приемане на учебни програми.
 3. Разни.

РЕШЕНИЕ:

 1. Катедреният съвет прие предложените учебни програми.
 2. Катедреният съвет, съгласно Решение 34 на Факултетен съвет от 19.04.2017 г. на Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да номинира за гост-професор към катедра „Компютърни технологии“ проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, отговарящ на изискванията, приети с цитираното Решение, а именно“:
  • пенсиониран през 2014 г., заемащ академичната длъжност „Професор“ към катедра „Компютърни технологии“;
  • от 2014 г. до момента (по-малко от четири години) има 1250 точки „Наука“ според приетото точкуване във Факултета по математика и информатика при изискване 1200 точки за последните 5 (пет) години;
  • има осигурен норматив за учебната 2017/2018 година.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
03.05.2017 г.
гр. Пловдив

Протоколчик: /п/
/Гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:/п/
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ