Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове две години Бизнес информатика с английски език    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №18/24.04.2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 114 11 14 1.4 172 17 1200 1500 60        
Есенен триместър 112 44 4.4 0 0 68 6.8 388 500 20        
Компютърни архитектури 28 16 1.6 0 0 12 1.2 122 150 6 И 1 Е 1
Структури от данни и програмиране 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 Е 1
Обектно-ориентирано програмиране 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 Е 1
Зимен триместър 98 28 2.8 14 1.4 56 5.6 402 500 20        
Бази от данни 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 З 2
Дискретна математика 28 14 1.4 14 1.4 0 0 147 175 7 И 1 З 2
Практикум по Java 28 0 0 0 0 28 2.8 122 150 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 42 4.2 0 0 48 4.8 410 500 20        
Изкуствен интелект 30 14 1.4 0 0 16 1.6 145 175 7 И 1 П 3
Софтуерни технологии 30 14 1.4 0 0 16 1.6 145 175 7 И 1 П 3
Компютърни мрежи и комуникации 30 14 1.4 0 0 16 1.6 120 150 6 И 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 160 16 90 9 50 5 1500 1800 60        
Есенен триместър 100 40 4 20 2 40 4 350 450 15            
Английски език за работа в мултинационална компания 30 10 1 20 2 0 0 120 150 5 И 1 Е 1
Уеб базирано програмиране 40 30 3 0 0 10 1 110 150 5 И 1 Е 1
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 120 150 5 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 110 70 7 40 4 0 0 370 480 16            
Практика на търговските дружества 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 И 1 З 2
Управление и анализ на проекти 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 1 З 2
Практикум по бизнес комуникация на английски език 30 0 0 30 3 0 0 120 150 5 ТО 1 З 2
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 50 5 30 3 10 1 780 870 29            
Разработка на бизнес уеб приложения 30 20 2 0 0 10 1 120 150 5 И 1 П 3
Практикум по английски език в управлението на проекти 30 0 0 30 3 0 0 120 150 5 ТО 1 П 3
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 600 274 27 104 10.4 222 22 2700 3300 120            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ