Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 30 / 05.04.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 30 / 05.04.2017

ПРОТОКОЛ № 30/ 05.04.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 5 април 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Уточняване дневния ред на ФС на 19.04.2017г.

2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ, който ще се проведе на 19.04.2017 г.:

1) Учебни.  

2) Докторанти.

3) Обявяване на конкурси за академични длъжности.

4) Отчети на Факултетни комисии.

5) Хонорувани.

6) Разни.

7) Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент”.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: за всички бакалавърски, магистърски и допълнителни квалификации 1 (един) кредит да отговаря на 30 (тридесет) академични часа.

 

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следните изисквания за „Гост-професор“:

  • За последните 5 (пет) години кандидатът да има поне 1000 точки „наука“;
  • Предложеният кандидат да е пенсиониран във Факултета по математика и информатика;
  • Да има осигурен норматив.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 05.05.2017 г. (петък)  ръководителите на катедри  да изпратят заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Есенен триместър на учебната 2017/2018 година (редовно и задочно обучение).

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предлага на ФС да приемат частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година за: „Математика и информатика“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ в ПУ – Филиал, гр. Смолян.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие и предлага името на бакалавърската специалност „Математика и информатика“ към Факултета по математика и информатика да бъде променено на „Математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие и предлага на ФС да приеме  частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.5. Математика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година за: „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.), „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Приложна математика” (1 г.), „Приложна математика” (2 г.), „ОИИТУ” (1 г.), „ОИИТУ“ (2 г.) , „ОМУ“(1 г.), „ОМУ“  (2 г.), „ОИТНУ“ (1 г.), „ОИТП“ (1 г.).

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие и предлага на ФС да приеме  частични промени в учебните планове за допълнителни квалификации по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година: „Учител по математика” и „Учител по информатика и информационни технологии”.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: в срок до 05.05.2017 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят  разпределението на часовете към катедрата по специалности, редовно и задочно обучение, за учебната 2017/2018 година. В разпределението да бъдат включени дисциплините за 4. к. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и 2. к. „Софтуерно инженерство“.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: да се издейства повишаването на Росен Христев и Хасан Гюлюстан в старши систем.-администратори, длъжността на административен секретар Гергана Колева да се промени на „секретар“ и заплатата да съответства на тази длъжност. 

РЕШЕНИЕ 11: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 19.04.2017 г. (сряда) от 12:00 ч.  

 


ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ