Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Бизнес информатика с английски език    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №18/24.04.2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4.)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1 г.
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 160 16 90 9 50 5 1500 1800 60        
Есенен триместър 100 40 4 20 2 40 4 350 450 15            
Английски език за работа в мултинационална компания 30 10 1 20 2 0 0 120 150 5 И 1 Е 1
Уеб базирано програмиране 40 30 3 0 0 10 1 110 150 5 И 1 Е 1
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 120 150 5 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 90 70 7 0 0 20 2 330 420 14        
Практика на търговските дружества 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 И 1 З 2
Управление и анализ на проекти 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 1 З 2
Практикум по бизнес комуникация на английски език 30 0 0 30 3 0 0 120 150 5 ТО 1 З 2
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 50 5 30 3 10 1 780 870 29            
Разработка на бизнес уеб приложения 30 20 2 0 0 10 1 120 150 5 И 1 П 3
Практикум по английски език в управлението на проекти 30 0 0 30 3 0 0 120 150 5 ТО 1 П 3
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 300 160 16 90 9 50 5 1500 1800 60            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ