Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Обучение по математика в училище    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище
Утвърден от 
РЕКТОР: 
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет № 18/24.04.2017 г.

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1.)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3.)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Антон Илиев)
   Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 730 325 32.5 410 41 55 5.5 1460 2190 73        
Есенен триместър 215 130 13 80 8 35 3.5 505 720 24        
Психология 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда  30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 И 1 Е 1
Училищен курс по анализ 40 20 2 20 2 0 0 80 120 4 И 1 Е 1
Информационни технологии в управление на образованието  40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 1 Е 1
Приобщаващо образование 15 15 1.5 0 0 0 0 45 60 2 И 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 Е 1
или практикум №1 от група Б 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 310 180 18 160 16 0 0 590 900 30        
Педагогика 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Училищен курс по алгебра 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 З 2
Училищен курс по геометрия 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 З 2
Методика на обучението по математика 90 60 6 30 3 0 0 120 210 7 И 1 З 2
Хоспитиране  30 0 0 30 3 0 0 60 90 3 ТО 1 З 2
Задължителноизбираема дисциплина 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 2
или практикум №1 от група А 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 205 15 1.5 170 17 20 2 365 570 19        
Практикум по обучението по математика 40 0 0 20 2 20 2 80 120 4 ТО 1 П 3
Факултативна дисциплина 15 15 1.5 0 0 0 0 45 60 2 ТО 1 П 3
Текуща педагогическа практика  60 0 0 60 6 0 0 120 180 6 ТО 1 П 3
Стажантска практика 90 0 0 90 9 0 0 120 210 7 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 370 250 25 170 17 10 1 1730 2100 70        
Есенен триместър 170 120 12 80 8 0 0 430 600 20        
Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Съвременни тенденции в обучението по математика  60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Методология и методика на педагогическите изследвания  20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
Задължителноизбираема дисциплина 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум №2 от група А 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 150 100 10 70 7 10 1 420 570 19        
Методи и методика за решаване на математически задачи  40 20 2 20 2 0 0 110 150 5 И 2 З 5
Избрани теми от геометрията в училище  60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 З 5
Приложения на съвременни информационни технологии в обучението по математика  20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 2 З 5
Задължителноизбираема дисциплина 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 З 5
или практикум №2 от група Б 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 50 30 3 20 2 0 0 880 930 31        
Моделирането в обучението по математика  20 10 1 10 1 0 0 40 60 2 ТО 2 П 6
Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 2 П 6
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 2 П 6
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на  държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 6
ОБЩО 1100 575 57.5 580 58 65 6.5 3190 4290 143        

 

 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ