Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол №17 / 19.04.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №17 / 19.04.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 17 / 19.04.2017 г.
От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 19 април 2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев,  проф. д-р Пенка Петрова Рангелова проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Василка Димова Събева, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват:  доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, Васил Костадинов Костадинов – студент.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 31; Отсъстващи – 4.
Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 28; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 28 души; Присъстващи – 26.

ДНЕВЕН РЕД:
1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Обявяване на конкурси.
4) Отчети на факултетни комисии
5) Хонорувани.
6) Разни.
7) Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:
1. Бакалавърска програма „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“.

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Спорт от втора академична година есенен триместър се премества в първа академична година есенен триместър.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 40 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през зимния триместър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Английски език през пролетния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 60 часа.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Дисциплината Компютърни архитектури отпада.
 • Спорта през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Компютърни системи и комуникации през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 20 часа лабораторни упражнения.
 • Психология, лекциите се променят от 30 часа на 40 часа
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Числени методи, лекциите се променят от 40 часа на 30, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б с хорариум 40 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен триместър на третата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Методика за решаване на математически задачи, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б с хорариум 40 часа лекции.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Училищен курс по Анализ се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Комплексен анализ, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии, лекциите се променят от 30 на 20, въвеждат се лабораторни упражнения 20 часа. Премества се от Пролетен триместър на третата година в Зимен триместър на третата година.
 • Избираема дисциплина или практикум № 5 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А с хорариум 40 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа лабораторни упражнения в Есенен триместър на четвърта година.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование с хорариум 20 часа лекции
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии. Дисциплината се премества то есенния триместър на четвъртата академична година в зимния триместър на четвъртата академична година.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен триместър на четвъртата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда с хорариум 20 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика, през пролетния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии, през пролетния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.

2. Бакалавърска програма ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ.

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Спорт от втора академична година есенен триместър се премества в първа академична година есенен триместър.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 40 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през зимния триместър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Английски език през пролетния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 60 часа.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Спортът през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Увод в образователния мениджмънт, лабораторните упражнения отпадат, въвеждат се 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Компютърни архитектури отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Психология, лекциите се променят от 30 часа на 40 часа.
 • Дисциплината Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации се заменя с дисциплината Операционни системи, хорариумът не се променя.
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Числени методи, лекциите се променят от 40 часа на 30, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б, през есенния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен триместър на третата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Финансов мениджмънт в училище, упражненията отпадат, въвеждат се 10 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б, през зимния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Училищен курс по Анализ се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Планиране и оптимизиране на учебния процес, упражненията отпадат, въвеждат се 10 часа лабораторни упражнения
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа, въвеждат се лабораторни упражнения 20 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 5 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А, през пролетния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование, през есенния триместър на четвърта академична година с хорариум 20 часа лекции.
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии. Дисциплината се премества то есенния триместър на четвъртата академична година в зимния триместър на четвъртата академична година.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа лабораторни упражнения. Дисциплината се чете през есенния триместър на четвъртата година.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен триместър на четвъртата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии,  през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината  Обзорни лекции по математика и информатика се променя на Обзорни лекции по информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.

3. Бакалавърска програма ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ в ПУ – Филиал, гр. Смолян

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимен семестър упражненията се променят от 50 часа на 45 часа.
 • Спорт през зимен семестър упражненията се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии от летен семестър на първа академична година се премества в зимен семестър на първа академична година, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа..
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през летния семестър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през летния семестър, упражненията се променят от 50 часа на 45 часа.
 • Спорт през летен семестър упражненията се променят от 20 часа на 30 часа, завършва с текуща оценка.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Спорта през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Избираема дисциплина №1 се променя на Избираема дисциплина или практикум №1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Спорт през зимен семестър на втората академична година отпада.
 • Психология от летен семестър на втора академична година се премества в летен семестър на първа академична година, въвеждат се 15 часа упражнения.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа, лабораторните упражнения се променят от 10 часа на 15 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през летен семестър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Дисциплината Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации се променя на Операционни системи.
 • Избираема дисциплина №2 се променя на Избираема дисциплина или практикум №2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Спорт през летен семестър на втората академична година отпада.
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 15 часа.
 • Числени методи упражненията отпадат, семинарните упражнения се променят от 10 часа на 15 часа.
 • Педагогика зимен семестър на трета академична година се премества в зимен семестър на втора академична година, лекциите се променят от 40 часа на 45 часа, упражненията се променят от 20 часа на 15.
 • Финансов мениджмънт в училище, лекциите се променят от 30 часа на 15 часа, упражненията отпадат, въвеждат се 15 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б през зимен семестърна трета академична година с хорариум 30 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен семестър на трета академична година в летен семестър на трета академична година, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от летен семестър на трета академична година в зимен семестър на трета академична година, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Училищен курс по Анализ се премества от летен семестър на трета академична година в зимен семестър на трета академична година, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика през летен семестър на трета академична година с хорариум 15 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии през летен семестър на трета академична година с хорариум 15 часа лабораторни упражнения.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии въвеждат се лабораторни упражнения 15 часа.
 • Избираема дисциплина № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б, през летен семестър на трета академична година с хорариум 30 часа лекции.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А, през летен семестър на трета академична година с хорариум 30 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лекциите се променят от 20 часа на 15 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Училищен курс по информатика лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование с хорариум 15 часа лекции
 • Планиране и оптимизиране на учебния процес се премества от зимен семестър на четвърта академична година в летен семестър на трета академична година.
 • Избираема дисциплина № 5 отпада.
 • Управление на проекти и участие в образователни програми лабораторните упражнения отпадат.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен семестър на четвъртата академична година в зимен семестър на третата академична година, упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимен семестър на четвърта академична година с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии, през зимен семестър на четвърта академична година с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина №5 отпада.
 • Управление на проекти и участие в обрадователни програми, упражненията отпадат въвеждат се 15 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А през летен семестър на четвърта академична година с хорариум 30 часа лекции.
 • Училищен курс по информационни технологии се премества от летен семестър на четвъртата академична година в зимен семестър на третата академична година, лабораторните упражненията се променят от 20 часа на 15 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика през летен семестър на четвърта академична година с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии през летен семестър на четвърта академична година с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината  Обзорни лекции по математика и информатика се променя на Обзорни лекции по информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, лекциите се променят на от 20 часа на 15 часа.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следното предложение:
Името на бакалавърската специалност „Математика и информатика“ към Факултета по математика и информатика да бъде променено на „Математика, информатика и информационни технологии“.
РЕШЕНИЕ 3:ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила от началото на учебната 2017/2018 година:

 • Математика, информатика и информационни технологии;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт в ПУ-Филиал, гр Смолян.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“по професионално направление
4.5. Математика 
ипрофесионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

 • Магистърска програма  „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.)
 • Практика на търговските дружества да се чете през зимния триместър, вместо през есенния триместър. Лекциите се променят от 15 часа на 20 часа.
 • Английски език за работа в мултинационална компания. Упражненията се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Уеб базирано програмиране. Лекциите се променят от 15 часа на 30, лабораторните упражнения се променят от 15 часа на 10 часа.
 • Наименованието на дисциплината Бизнес комуникация на английски се променя на Практикум по бизнес комуникация на английски и изпита се променя на текуща оценка.
 • Избираема дисциплина №2 се чете през пролетния триместър, вместо през зимния триместър.
 • Разработка на бизнес уеб приложения. Лекциите се променят от 15 часа на 20 часа, лабораторните упражнения се променят от 15 часа на 10 часа.
 • Наименованието на дисциплината Английски език в управление на проекти се променя на Практикум по английски език в управление на проекти и изпита се промени на текуща оценка.
 • Избираема дисциплина №3 отпада.
 • Магистърска програма „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)

Първа година на обучението

 • Дисциплината „Компютърни архитектури“ се заменя с дисциплината „Операционни системи“;

Втора година на обучението

 • Същите промени както за първата година на „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.)
 • За магистърска програма  „Бизнес информатика с английски език“ кредитите от 1 кредит за 25 часа става 30 часа.
 • Магистърска програма „Приложна математика“ (1 г.)
 • Наименованието на дисциплината „Избираема дисциплина №1 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №1“
 • Наименованието на дисциплината  „Избираема дисциплина №2 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №2“ и се чете през Пролетен триместър, вместо през Зимен триместър.
 • Дисциплината „Избираема дисциплина №3 или практикум“ отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина „Компютърни алгебрични системи“ през зимния триместър с хорариум – лекции 30 часа, лабораторни упражнения 20 часа.
 • Магистърска програма „Приложна математика“ (2 г.)
 • Наименованието на дисциплината „Избираема дисциплина №1 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №1“
 • Наименованието на дисциплината  „Избираема дисциплина №2 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №2“ и се чете през Пролетен триместър, вместо през Зимен триместър.
 • Дисциплината „Избираема дисциплина №3 или практикум“ отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина „Компютърни алгебрични системи“ през зимния триместър с хорариум – лекции 30 часа, лабораторни упражнения 20 часа.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за ОКС „Магистър“по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

 • ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ (1 г.), редовно обучение

 • Наименованието на задължителната дисциплина Алгоритми и структури от данни се променя на Проектиране и приложение на алгоритми.
 • Операционни системи отпада.
 • Училищен курс по информационни технологии се преименува на Дидактически технологии.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължително избираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.
 • Обектно-ориентирано програмиране се преименува на Блоково програмиране и се премества от Зимен в Есенен триместър. Лекциите се променят от 15 на 20ч., а лабораторните упражнения – от 25 на 20 ч.

 • Компютърни мрежи и комуникации се преименува на Системи и комуникации в образованието.
 • Бази от данни отпада.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приложения с графичен потребителски интерфейс с 15 ч. лекции, 25 ч. лабораторни упражнения.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии. Лекции 15 ч. Лабораторни упражнения 15 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б и се премества от Пролетен в Зимен триместър. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Събитийно програмиране отпада.
 • Информационни технологии в образованието. Лабораторните упражнения се променят от 25 на 15.
 • Въвежда се задължителноизбираема дисциплина Уеб технологии с 15ч Лекции и 25ч. Лабораторни упражнения.
 • Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа.

 

 • ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ (2 г.), редовно обучение

 • Програмиране. Отпада
 • Психология. Упражненията се променят от 15 часа на 30 часа.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 15 ч. лекции.
 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда и се премества от Пролетен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 10 на 15 ч., лабораторните упражнения се променят от 10 на 15 ч.
 • Бази от данни се премества от Зимен триместър на втора година в Есенен триместър на първа година.
 • Хоспитиране се премества от Есенен в Зимен триместър.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Компютърни архитектури отпада.
 • Педагогика. Упражненията се променят от 15 на 30 ч.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии се премества от Пролетен в Зимен триместър. Лекциите се променят от 30 на 60 ч. Упражненията се променят от 0 на 30 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 ч. на 0 ч.
 • Текуща педагогическа практика се премества в Пролетен триместър. Упражненията се променят от 45 на 60 ч.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Преддипломна педагогическа практика се преименува на Стажантска практика. Упражненията се променят от 75 на 90 ч.
 • Училищен курс по информационни технологии се премества от Есенен триместър на втора академична година в Пролетен триместър на първата академична година.
 • Интегриран практикум по информатика. Упражненията се променят от 20 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 20 ч.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с 15 ч. Лекции.

 • Алгоритми и структури от данни се преименува на Проектиране и приложение на алгоритми.
 • Операционни системи отпада.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Дидактически технологии с лекции 15 ч. и лабораторни упражнения 15 ч.
 • Обектно-ориентирано програмиране от Зимен триместър се преименува на Блоково програмиране и се премества в Есенен триместър. Лекциите се променят от 15 на 20 ч. Лабораторните упражнения се променят от 25 на 20 ч.

 • Компютърни мрежи и комуникации се преименува на Системи и комуникации в образованието.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Приложения с графичен потребителски интерфейс. Лекции 15 ч. и лабораторни упражнения 25 ч.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии. Лекции 15 ч. Лабораторни упражнения 15 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум се премества от Пролетен в Зимен триместър и се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б.

 • Въвежда се нова задължителна дисциплина през Пролетния триместър на втората академична година Уеб технологии с Лекции 15 ч., Лабораторни упражнения 25 ч.
 • Събитийно програмиране отпада.
 • Информационни технологии в образованието. Лабораторните упражнения се променят от 25 ч. на 15 ч.
 • Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит и разработване и защита на дипломна работа

 

 • ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ (1 г.), редовно обучение

 • Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и  математическата статистика в училище се премества в Пролетен триместър.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) от Зимен триместърсе преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А исе премества в Есенен триместър. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.

 • Приложения на съвременни информационни технологии. Упражненията се променят от 10 на 0ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 10 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) отпада.

 

 • ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ (2 г.), редовно обучение

 • Педагогика. Премества се в Зимен триместър. Лекциите се променят от 40 на 30 ч. Упражненията се променят от 20 на 30 ч.
 • Психология. Упражненията се променят от 20 на 30 ч. 
 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува в Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 10 на 15 ч., лабораторните упражнения се променят от 10 на 15 ч.
 • Училищен курс по алгебра. Премества се в Зимен триместър.
 • Училищен курс по анализ се премества от Зимен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 30 на 20 ч.
 • Информационни технологии в управление на образованието се премества от Зимен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 30 на 20 ч., Лабораторните упражнения се променят от 30 на 20 ч.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приобщаващо образование през Есенен триместър с Лекции 15 ч.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Методика на обучението по математика. Лекциите се променят от 30 на 60 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б и се премества от Пролет на втората година в Зима на първата година. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.
 • Хоспитиране. Премества се от Пролетен в Зимен триместър.

 • Извънкласна работа по математика отпада.
 • История на математиката отпада.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 45 на 60.
 • Преддипломна педагогическа практика се преименува на Стажантска практика Упражненията се променят от 75 на 90 ч.
 • Въвежда се Практикум по обучението по математика през Пролетен триместър с Упражнения 20 ч. и Лабораторни упражнения 20 ч.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина през Пролетен триместър с Лекции 15 ч.

 • Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и  математическата статистика в училище се премества в Пролетен триместър.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) от Зимен триместърсе преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А исе премества в Есенен триместър. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.
 • Приложения на съвременни информационни технологии в обучението по математика. Упражненията се променят от 10 на 0. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 10.

 • Подготовка и полагане на  интегриран практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на  интегриран практико-приложен държавен изпит и разработване и защита на дипломна работа

 

 • ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (1 г.), задочно обучение

 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
 • Избираема дисциплина или практикум 1 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум 2 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Компютърно моделиране с Лекции 10 ч., Лабораторни упражнения 10 ч.

 • Методика на обучението по информационни технологии в началното училище. Лекциите се променят от 20 на 30 ч. Упражненията се променят от 0 на 15 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 на 0 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум 3 отпада.

 

 • ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА (1 г.), задочно обучение

 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
 • Избираема дисциплина или практикум 1 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум 2 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Компютърно моделиране с Лекции 10 ч., Лабораторни упражнения 10 ч.

 • Методика на обучението по информационни технологии в прогимназията. Лекциите се променят от 20 на 30 ч. Упражненията се променят от 0 на 15 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 на 0 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум 3 отпада.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за допълнителни квалификации по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

 • Професионална квалификация „Учител по математика“
 • Разпределението на дисциплините се прави по триместри, а не по тип.
 • Педагогика. Лекциите се променят от 24 на 30 ч.
 • Психология. Лекциите се променят от 18 на 20 ч. Упражненията се променят от 0 на 10 ч.
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 6 на 8 ч., Семинарните занятия се променят от 6 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 7 ч. Формата на изпитване се променя от Текуща оценка на Изпит.
 • Теория на числата отпада.
 • Училищен курс по алгебра. Упражненията се променят от 12 на 10 ч.
 • Училищен курс по геометрия. Упражненията се променят от 15 на 10 ч.
 • Училищен курс по анализ. Лекциите се променят от 15 на 10 ч. Упражненията се променят от 15 на 10 ч.
 • Методика на обучението по математика се преобразува от задължителноизбираема в задължителна. Лекциите се променят от 12 ч. на 30 ч. Упражненията се променят от 6 на 10 ч.  Лабораторните упражнения се променят от 0 на 5ч. Семинарните занятия се променят от 6 на 0 ч.
 • Задължителноизбираемата дисциплина Информационни технологии в управление на образованието отпада в този формат.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през зимния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през пролетния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 4 ч. лекции и 4 ч. упражнения. Формата на изпитване е Изпит.
 • Факултативната дисциплина Извънкласна работа по математика отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина История на математиката отпада в този формат.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с Лекции 4ч и Упражнения 4ч.
 • Хоспитиране. Упражненията се променят от 12 на 15 ч.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 18 на 30 ч.
 • Преддипломна педагогическа практика се заменя със Стажантска практика. Семинарните занятия се променят от 30 на 0 ч. Упражненията се променят от 0 на 45 ч.
 • Интегриран практико-приложен изпит по математика се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит по математика.
 • Професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“
 • Педагогика Лекциите се променят от 24 на 30 ч.
 • Психология Лекциите се променят от 18 на 20 ч. Упражненията се променят от 0 на 10 ч.
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 6 на 8 ч., Упражненията се променят от 6 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 7 ч. Формата на изпитване се променя от Текуща оценка на Изпит.
 • Училищен курс с методика на преподаването по информатика се променя на Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Лекциите се променят от 12 ч. на 20 ч., упражненията се променят от 6 ч. на 0 ч., семинарните упражнения се променят от 6 на 0 ч., лабораторните упражнения се променят от 0 ч. на 25 ч.
 • Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането) се преименува на Програмиране.
 • Интегриран практикум по информатика І се преименува на Интегриран практикум по информатика
 • Въвежда се задължителната дисциплина Училищен курс по информатика и информационни технологии с20ч Лекции и 20 ч. Лабораторните упражнения
 • Задължителноизбираемата дисциплина Методика на извънкласна работа по информатика отпада в този формат.
 • Задължителноизбираемата дисциплина Информационни технологии в управлението на образованието  отпада в този формат.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през зимния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през пролетния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 4 ч. лекции и 4 ч. упражнения. Формата на изпитване е Изпит.
 • Факултативната дисциплина Компютърни системи и комуникации отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина Съвременни информационни технологии в обучението отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина Интегриран практикум по информатика 2 отпада в този формат.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с Лекции 4ч и Упражнения 4ч.
 • Хоспитиране. Упражненията се променят от 12 на 15 ч.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 18 на 30 ч.
 • Преддипломна педагогическа практика се заменя със Стажантска практика. Семинарните занятия се променят от 30 на 0 ч. Упражненията се променят от 0 на 45 ч.
 • Интегриран практико-приложен изпит по математика се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит по математика.

 РЕШЕНИЕ 7:ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди актуализираните учебни планове за ОКС „Магистър“ по следните професионални направления: 4.6. Информатика и информационни технологии; 4.5. Математика; 1.3. Педагогика на обучението по ... и допълнителните квалификации, влизащи в сила от началото на учебната 2017/2018 година:

 • За магистърските специалности:
 • Бизнес информатика с английски език (1 г.);
 • Бизнес информатика с английски език (2 г.);
 • Приложна математика (1 г.);
 • Приложна математика (2 г.);
 • Обучение по информатика и информационни технологии в училище (1 г.);
 • Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.);
 • Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.);
 • Обучение по информационни технологии в прогимназията (1 г.);
 • Обучение по математика в училище (1 г.);
 • Обучение по математика в училище (2 г.);
 • За допълнителните квалификации:
 • Учител по информатика и информационни технологии (1 г.);
 • Учител по математика (1 г.)

РЕШЕНИЕ 8:ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди разкриването на следните нови специалности за ОКС „Магистър“, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2017/2018 година:

 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (2 г.).

РЕШЕНИЕ 9:ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебните планове и квалификационните характеристики на новите магистърски специалности:

 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (2 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (1 г.);
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (2 г.).

РЕШЕНИЕ 10:ФС прие предложението: за всички бакалавърски, магистърски и допълнителни квалификации 1 (един) кредит да отговаря на 30 (тридесет) академични часа; основните характеристики за специалностите по съответните професионални направления да са едни и същи.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие: в срок до 05.05.2017 г. (петък)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Есенен триместър на учебната 2017/2018 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие: в срок до 05.05.2017 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) разпределението на часовете към катедрата по специалности, редовно и задочно обучение, за учебната 2017/2018 година. В разпределението да бъдат включени дисциплините за 4. к. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и 2. к. „Софтуерно инженерство“.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението: в срок до 10.05.2017 г. (сряда) ръководителите на катедри  да представят и изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) нови учебни програми за 2. курс на спец. „Софтуерно инженерство“; нови учебни програми за всички нови дисциплини на актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителни квалификации.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Александър Петров Петров, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Александър Петров Петров за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Александър Петров Петров, считано от 01.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ 17:ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Дритан Дервиши, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 18:ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Иван Георгиев Минов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 • Проф. д.т.н. инж. Красимира Петрова Стоилова – от ИИКТ на БАН, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 • Проф. д-р Мария Петкова Христова – от ВТУ „Тодор Каблешков“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 • Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Доц. д-р Иван Ганчев Иванов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 • (външен) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 •  (вътрешен) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на Иван Георгиев Минов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи" пред научното жури да бъде на 21.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“, съгласно чл. 75 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни мрежи и комуникации) към катедра „Компютърни системи“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни системи“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 22:ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 23:ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра „Алгебра и геометрия“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 24:ФС прие предложението: при обявяването на конкурсите за заемане на академичната длъжност „Доцент“ приоритетното подреждане е следното:
1.         По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни системи“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов.
2.         По професионално направление: 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков.
3.         По професионално направление: 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра „Алгебра и геометрия“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 26:ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 2 (два) конкурса за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 27:ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 2 (два) конкурса за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 28:ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (ноември 2016 – април 2017).

РЕШЕНИЕ 29:ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода (ноември 2016 – април 2017).

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (ноември 2016 – април 2017) и атестационните оценки на атестираните през този период преподаватели:
1. Гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова – положителна;
2. Гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков – положителна;
3. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова – положителна;
4. Гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова – положителна;
5. Ас. Деница Ангелова Шаркова – положителна;
6. Преп. Кирина Димитрова Бойкова – положителна;
7. Ас. Стоян Николов Черешаров – положителна.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие отчет на Факултетната комисия по етика за периода (ноември 2016 – април 2017).

РЕШЕНИЕ 32: ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2016/2017година:

 • Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова – с хорариум 100 часа за водене на лекции и упражнения  дисциплината „Комплексен анализ” на 3. курс, спец. „Математика и информатика“ през Пролетния триместър, редовно, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити (с двоен хонорар);
 • Гл. ас. д-р Христо Манчев Манев (от МУ, Пловдив)с хорариум 90 часа за водене на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити по дисциплината „Диференциална геометрия” на спец. „Математика”, III курс, редовно обучение;
 • Детелина Сергеева Милкотева (докторант)с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Уеб дизейн” на I курс, спец. „Софтуерни технологии” и провеждане на семестриални изпити; 
 • Мария Минева Жекова (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Софтуерни технологии 2” и провеждане на семестриални изпити; 
 • Стоян Петев Атанасов (докторант) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP  и MySQL” и провеждане на семестриални изпити; 
 • Слави Станчев Глухов (докторант) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Операционни системи” и провеждане на семестриални изпити;
 •  Гл. ас. Иван Стефанов Стоянов – с хорариум 120 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината „Психология” на спец. „Математика и информатика” и „ИТМОМ”, 2. курс, редовно обучение.
 •  Ирена Здравкова Кехайова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упр. по дисциплината „Програмиране на Java” на 1. курс, Информатика, редовно обучение през Пролетния триместър;
 • Константин Николаев Русев (бакалавър) – с хорариум 180 часа за водене на упр. по дисциплината „Програмиране на Java” на 1. курс, Информатика, редовно обучение през Пролетния триместър;
 • Радослава Сашкова Терзиева (магистър) – с допълнителен хорариум 60 часа за водене на упр. по дисциплините „Теория на игрите” и „Софтуерни системи по математика“ за спец. „Математика и „Бизнес математика“, участие в семестриални изпити и преглеждане на курсови работи през Пролетен триместър, редовно обучение;
 • Веселина Руменова Нанева (студент от 3 БИТ, фак. № 1401561002) – с допълнителен хорариум 80 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплините „Увод в информационните технологии“ на 1СТД, редовно и „Информационни технологии в Интернет“ на 4СТД, редовно и задочно, участие в семестриални изпити;
 • Иван Иванов Желев (студент 3БИТ, фак. № 1401561034) – с допълнителен хорариум 80 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Информационни технологии в Интернет“ с 4СТД, редовно обучение и участие в семестриални изпити през Пролетния триместър;
 • Димитър Руменов Разпопов (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по дисциплината „Диференциална геометрия” на 3 к. Математика и участие в провеждането на семестриални изпити през Пролетния триместър;
 • Ментори, провеждащи стаж през Пролетен триместър, 3-ти курс, БИТ и СТД, редовно обучение:

 

 • Александър Вълов Стойков – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Златко Петров Петров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Живко Николаев Христев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Димитър Любомиров Керанов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Петър Иванов Боев – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Васил Владимиров Николов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Величка Ангелиева Терезова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Страхил Михайлов Развигоров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Илия Асенов Присадов – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Иван Петров Петров – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Полина Гинева Куфарова – с хорариум 180 часа в упр.;
 • Цветелина Георгиева Балтаджиева – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Андрей Иванов Захариев за срок от 1 /една/ година, считано от 06.12.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие предложените от ДС изисквания за „Гост-професор“ и „Гост-доцент“:

 • За последните 5 (пет) години кандидатът да има поне 1000 точки „наука“;
 • Предложеният кандидат да е пенсиониран във Факултета по математика и информатика;
 • Да има осигурен норматив.

РЕШЕНИЕ 35: Проф. Илиев направи няколко съобщения във връзка с провеждане на кандидатстудентската кампания през 2017 година и благодари на всички катедри за спазените срокове:

 • Датите за предварителната кандидатстудентска кампания са: 5 юни по Математика, Председател на комисията е доц. д-р Боян Златанов; 6 юни по Информатика, Председател е доц. д-р Анна Малинова;
 • Датите за редовната кандидатстудентска кампания са: 6 юли по Математика, Председател на комисията е доц. д-р Марта Теофилова; 3 юли по Информатика, Председател е доц. д-р Ангел Голев.

РЕШЕНИЕ 36: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящото ДТВ и подчерта, че всички правила, въведени от проф. Рахнев се запазват: 350 лв. на всички щатни; 40 лв. за участие на ФС; 50 лв. за участие на АС и много други участия в комисии; ръководители на отбори; ще има и ДТВ „наука“, за целта е необходимо да се актуализират май месец справките от катедрите.

РЕШЕНИЕ 37: Проф. Илиев благодари на всички за успешната Промоция на завършващия Випуск 2016; на комисиите, на Деканското ръководство, на секретарките, на систем.-администраторите. Благодарности бяха отправени и за всички, взели участие в подготовката на мероприятието за връчването на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф.  Рави Агарвал.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие отчет за развитието на компютърните лаборатории за 2016 година.

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2017  година.

РЕШЕНИЕ 40: Проф. Илиев информира членовете на ФС за някои новости във ФМИ: има двама старши систем.-администратори – Росен Христев и Хасан Гюлюстан и длъжността на Гергана Колева е като на Надя Милева, т. е. секретар на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 41: Доц. Златанов информира членовете на ФС за проектите към фонд „Научни изследвания“ при ПУ: 5 (пет) проекта „Млади учени“ с ръководители съответно – проф. Стоянов, проф. Гочева, проф. Христова, доц. Ганчев и доц. Голев; 2 (два) Студентски проекта с ръководители съответно – доц. Хаджиколева и доц. Терзиева; Факултетски проект с ръководител доц. Малинова. Доц. Златанов благодари на всички ръководители, представили горепосочените проекти.

РЕШЕНИЕ 42: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 17.05.2017 г. от 13:00 ч.

РЕШЕНИЕ 43: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 1. Педагогически  науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика.


ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ