Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016/2017 учебна година Протокол № 7 – 2016/2017 - 19.04.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 – 2016/2017 - 19.04.2017 г.

Протокол № 7– 2016/2017
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 19.04.2017 г.


Днес, 19.04.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мария Василева, ас. д-р Мая Стоева
Отсъстващи:   гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев
Приет бе следният дневен ред:

  1. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурси за академични длъжности.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет, съгласно чл. 58. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да обяви два конкурса за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направ­ление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика, към катедра „Компютърни технологии“; двата конкурса със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването им в Държавен вестник.
  2. За провеждането на конкурс за докторант по направление 4.6. редовно обучение се предлага комисия в състав:

Председател: проф.д-р Антон Илиев
Членове:
проф.д-р Асен Рахнев
доц. д-р Николай Павлов
доц. д-р Евгения Ангелова
доц. д-р Анна Малинова

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

19.04.2017 г.
гр. Пловдив

Протоколчик: /п/
/Гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:/п/
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ