Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 14 / 18.04.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 18.04.2017

ПРОТОКОЛ № 14 / 18.04.2017 г.

Днес, 18.04.2017г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Гафтанджиева и ас. Пашев.

Отсъстващи:

доц. Касъклиев, ас. Хоптериев

Дневен ред:

1.  Обсъждане на предложение за обявяване на конкурси за академични длъжности.

2.  Разни.

Решения:

1.  По т. 1., Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник. 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 1., Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви два конкурса за заемане на академичната длъжност „главен асистент”, съгласно чл. 58, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика, към катедра „Компютърна информати­ка“, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването им в Държавен вестник.

Гласували 8, За: 6, Против: 2, Въздържали се: 0

3.  По т. 2., Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди състава на комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки):

  • Доц. д-р Ангел Голев;
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков;
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

4.  По т. 2., Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди изменения в индивидуалния план на редовния докторант Неделчо Андонов Андонов, в частта му „Работен план за третата година от подготовката“.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

5.  По т. 2, КС предлага на ФС да избере за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 година:

  • Слави Станчев Глухов (докторант) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Операционни системи; 
  • Стоян Петев Атанасов (докторант) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL; 
  • Мария Минева Жекова (докторант) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

18.04.2017г.                                                    Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ