Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2017 Протокол № 48 / 16.03.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 48 / 16.03.2017

ПРОТОКОЛ №48
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 16.03.2017 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Ка­тед­­ре­ния съвет на ка­тед­ра „Алгебра и геометрия” в разширен състав,  съгласно чл. 45 (1)-(3) на ПРАСПУ.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Освен редовните членове на катедрения съвет днес участват с право на глас следните хабилитирани преподаватели, утвърдени със заповед на ректора №Р33-949/10.03.2017 г.: чл.-кор. проф. д.м.н. Олег Кръстев Мушкаров – ИМИ на БАН, чл.-кор. проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов – СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д.м.н. Георги Христов Георгиев – ШУ „Еп. Константин Преславски“, доц. д-р Галя Василева Накова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, доц. д-р Симеон Петров Замковой – СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – ФМИ на ПУ, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – ФМИ на ПУ, проф. д-р Антон Илиев Илиев – ФМИ на ПУ, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – ФМИ на ПУ, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – ФМИ на ПУ, доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев – ФМИ на ПУ.
Присъстват без право на глас: доц. д-р Тодорка Терзиева и доц. д-р Ангел Голев – ФМИ на ПУ, гл. ас. д-р Христо Манев – МУ Пловдив.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за придо­би­­ване на НС „Доктор на науките“. 
 2. Други.

Проф. М. Манев откри заседанието на катедрения съвет и съобщи, че с цел по-го­ля­ма представителност на предварителното обсъждане, съставът на КС е разширен едно­кратно със заповед на Ректора на ПУ с още 11 хаби­ли­тирани преподаватели от ФМИ и специалисти в тематиката на ди­сер­та­ци­ята от стра­ната, които представи. 
По точка 1.  Проф. Манев предложи заседанието на катедрения съвет по тази точ­ка от дневния ред да се пред­се­дателства от декана на ФМИ проф. д-р Антон Илиев, който е и член на разширения ка­тед­рен съвет.
Проф. Манев попита дали има други предложения и тъй като не бяха направени та­кива, то ръководителят катедра подложи на гласуване направеното от него пред­ложение за председател на РКС по 1. точка от дневния ред. Членовете на РКС гласу­ваха единодушно.
Проф. Илиев пое председателството на РКС и откри предвари­тел­ното обсъждане на ди­сертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките“ от проф. д-р Манчо Хрис­тов Манев. Дисертационният труд е с тема „Вър­ху гео­мет­рията на многообразия с някои тензорни структури и мет­рики от норденов тип“ и е по област на вис­ше обра­зование 4. При­родни науки, ма­тематика и ин­фор­ма­тика, про­фе­сионално на­прав­ле­ние 4.5. Матема­ти­ка, на­учна специалност Геомет­рия и то­по­логия.
Следвайки Правилника за развитието на академичния състав на Пловдивския университет, проф. Илиев предложи обсъждането да протече по следния начин:

1.1 Кратко представяне на дисертационния труд от проф. Манев;
1.2 Представяне на писмени отзиви от доц. д-р Георги Ганчев – ИМИ на БАН и от проф. д-р Димитър Мекеров;
1.3 Изказвания и въпроси от присъстващите;
1.4 Отговори на дисертанта;
1.5 Решение за готовността за защита на дисертационния труд пред НЖ;
1.6 Предложение за състав на НЖ.

По т. 1.1 проф. Манев направи представяне на дисертационния си труд в рамките на 65 минути.
По т. 1.2 проф. Илиев прочете писмените отзиви от доц. д-р Георги Ганчев и от проф. д-р Димитър Мекеров. Отзивите са приложени към протокола. В тях се оп­ределя темата като актуална, пра­ви се анализ на структурата и съдържанието на дисертацията, подчертават се  достойнствата ѝ. Заключението на доц. Ганчев, както и на проф. Мекеров е, че постиженията в дисертацията са значителни и напълно заслужено трудът трябва да се придвижи по-нататък и да бъде защитен.
По т. 1.3 проф. Илиев даде думата на присъстващите за въпроси и мнение.
Пръв взе думата проф. Мушкаров, който подчерта, че тази тежка тематика води на­чалото си от Пловдивския университет, но е продължена в Софийския универ­си­тет и ИМИ на БАН. Той каза, че познава проф. Манев от доста време и смята, че в известен смисъл дисертантът носи голямата отговорност за развиването на тази тематика и оформянето ѝ в завършен труд.  Давайки оценка, проф. Мушкаров отчита новите изисквания към докторските дисертации и смята, че те трябва да надхвър­лят сегашните университетски изисквания (въпреки, че според него тези изиск­ва­ния изобщо не са ниски във ФМИ на ПУ) и да се съизмерват със световните.  Според него дисертационния труд на проф. Манев притежава всички характеристики и ка­чества за дисертация на доктор на математическите науки. Той заяви, че е сигурен в положителната оценка и на специалистите в тази тясна област. Проф. Мушкаров се съгласи с преодолените трудности и приноса на дисертанта, които са изказани в пис­мените отзиви, и особено при намирането на примери за разглежданите мно­го­образия. Изследвани са обекти с взаимовръзки помежду си, като намирането на примери, обрисуващи тази теория, е голям принос на дисертанта. Изобщо, според него, намирането на примери в геометрията често е много тежка и важна задача и в световната научна литература. Той завърши като изказа своето положително мнение за дисертацията, като я оприличи на тежък, но завършен труд и попита дисертанта какви примери от други автори е срещал във връзка с голямото разнообразие на представените примери в дисертацията.
Проф. Манев обясни, че в Глава I от дисертацията е използвал идеи, по които са ра­ботили и други учени в страната и чужбина. Те са разгледали примери, конструи­рани по подобен начин. В Глава II е използвал и различен подход, тъй като не всички методи за конструиране дават резултат при намирането на  примери на тези мно­го­образия със сложни структури.
 Втори се изказа проф. Иванов, който се присъедини към мнението на проф. Муш­каров. Според него примерите в дисертацията са от съществено значение, като подчерта, че дисертантът е представил много. Проф. Иванов изтъкна, че общата теория е хубаво нещо, но примерите, които я подкрепят са от изключително значение. Той при­пом­ни историите на Келер и Риман и техните примери, които ги правят световно­из­вестни. Структурите, с които се занимава проф. Манев в последните години, не са тол­­кова популярни колкото ермитовите и метричните, но напоследък интересът към тях се увеличава. Хубаво би било, според проф. Иванов да се намерят техни фи­зич­ни приложения, както за норденова метрика в струнната теория. Това според него е мно­го трудно, тъй като физиците работят на по-различен език от геометрите. Той каза, че е много добър примерът за допирателното разслоение и там да се на­ло­жат допълнителни условия и да се потърсят по-конкретни примери на структурите на Манев. Според проф. Иванов дисертацията заслужава да бъде защи­тена и притежава много добър потенциал, като отправна точка за бъдещи изследвания.
Доц. Грибачев счита, че дисертацията е едно изобилие от структури. Много тру­до­емка работа, но по-голямата трудност според него е била намирането на гео­мет­рич­на интерпретация на изобилието от тензори. Доц. Грибачев даде своята поло­жи­тел­на оценка, че дисертацията напълно заслужава да бъде защитена.
Проф. Мушкаров отбеляза, че от заглавието може да отпадне думата „някои“ пред „структури“, тъй като те са многобройни.
Проф. Манев отговори, че думата „някои“ показва, че са разглеждани определен брой конкретни структури, не произволни по вид, а на въпроса „Кои точно са те?“, читателят ще си от­говори като отвори труда.
Доц. Коликов поздрави проф. Манев за неговото трудолюбие и воля да постига це­­лите си. Сподели, че има и други хора с идеи, които нямат хъс и издръжливост да ги осъществят. Посъветва по-младите колеги да взимат пример от него и рабо­та­та му.
Доц. Накова каза, че се присъединява към положителното мнение на колегите си. Според нея резултатите постигнати от проф. Манев са значими и съществени. Тя ка­то съавтор в предишни статии с него е наясно, че аналогиите от дефинитните мет­ри­ки не вървят при индефинитните. Впечатлена е от примерите при почти контакт­ните 3-структури и разширяването на изследванията при хиперкомплексните мно­го­образия. Заяви, че изследванията дават основа за много по-нататъшна работа в та­зи посока. Тя също даде своята положителна оценка за дисертацията на проф. Манев.
Проф. Рахнев благодари на проф. Манев за този значим труд и отбеляза, че с ра­бо­тата си е издигнал авторитета на ФМИ. Той благодари и на доц. Грибачев, проф. Меке­ров и доц. Джелепов за създаването на тематиката, по която освен проф. Манев ра­бо­тят много последователи у нас и по света. Той каза, че подкрепя напълно дисерта­ци­онния труд.
 Проф. Георгиев предложи изказванията да бъдат прекратени, като се съгласи с колегите си, че трудът има своята голяма стойност и също го подкрепи напълно.
Проф. Илиев каза, че е силно впечатлен от колосалния труд, който стои зад тази дисертация. Изслушвайки компетентните мнения на тесните специалисти в тематиката, той оценява изключително високо важността на представените примери. Той  поздрави проф. Манев за приносът му за издигане авторитета на университета и се надява и в бъдеще да има такива дисертации. Проф. Илиев каза, че законовите изисквания от правилника на ФМИ към дисертациите са надхвърлени от този дисертационен труд и също така подчерта, че изискванията на ФМИ са високи, което е гаранция за качеството на представения проект за дисертация. Той подкрепи предложението да се прекратят разисква­ни­­ята.
РКС гласува единодушно да се прекратят разискванията.  
Проф. Илиев даде думата на проф. Манев за заключителни думи.
Проф. Манев благодари за средата, която е имал в катедрата, създадена главно от доц. Грибачев и проф. Мекеров, както и за възможностите, предоставени му от ФМИ и ПУ да се развива. Според проф. Манев има голямо значение, че факултетът ни е на европейско ниво, за да може да се реализира неговия труд. Проф. Манев благодари на присъстващите за участието им в обсъжданията.
Проф. Илиев предложи да се премине към гласуване на следните решения.

Решения на Катедрения съвет:

 1. Катедреният съвет реши, че представеният от проф. д-р Манчо Хрис­тов Манев дисертационен труд на тема „Върху гео­мет­рията на многообразия с някои тен­­зорни структури и метрики от норденов тип“ е готов за защита пред на­уч­­но жури за придобиване на на­уч­ната сте­пен „Док­тор на науките” по област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­фе­си­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика; на­учна специалност „Геометрия и то­по­ло­гия“.
 2. Катедреният съвет пред­лага Факултетният съвет да определи научно жури за защита на дисер­та­ционния труд за НС „Док­тор на науките” на проф. д-р Ман­чо Хрис­тов Манев в следния състав:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Чл.-кор. проф. д.м.н. Олег Кръстев Мушкаров – ИМИ на БАН; 4. При­родни на­у­ки, ма­те­ма­ти­ка и информатика, 4.5. Математика, „Гео­мет­рия и топология”;
 2. Чл.-кор. проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов – СУ „Св. Климент Охридски”; 4. При­­род­ни нау­ки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Гео­мет­рия и то­по­логия”;
 3. Проф. д.м.н. Йохан Тодоров Давидов – ИМИ на БАН, София; 4. При­родни на­у­ки, ма­те­ма­ти­ка и информатика, 4.5. Математика, „Гео­мет­рия и топология”;
 4. Проф. д.м.н. Георги Христов Георгиев – ШУ „Еп. Константин Преславски“; 4. При­­род­ни на­у­ки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Гео­мет­рия и то­по­ло­гия”;
 5. Доц. д-р Георги Тодоров Ганчев – ИМИ на БАН, София; 4. Природни науки, ма­те­ма­­ти­ка и ин­­форматика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”;
 6. Доц. д-р Симеон Петров Замковой – СУ „Св. Климент Охридски”; 4. При­­род­ни на­у­ки, ма­тематика и информатика, 4.5. Математика, „Гео­мет­рия и то­по­логия”.

  Вътрешни членове за Пловдивския университет:
 7. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – ФМИ на ПУ; 4. При­род­ни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Гео­мет­рия и тополо­гия”.

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Галя Василева Накова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 4. При­­род­ни нау­ки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и то­­по­логия” – външен;
 2. Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – ФМИ на ПУ; до­цент по 4. При­род­ни нау­­ки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и то­по­логия” – вът­ре­шен.

Предложените членове на НЖ са подписали необходимите декларации. Те са се съгласили датата за крайното заседание на НЖ да бъде 15.06.2017 г. 
Решенията бяха гласувани и приети единодушно.

По точка 2.  Проф. Манев заяви, че няма съществени теми по нея и тя може да се отложи.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

гр. Пловдив
16.03.2017 г.
Секретар на катедрата: ..............................
  Ръководител на катедрата: ..........................
(гл. ас. д-р И. Докузова)   (проф. д-р М. Манев)
     
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ