Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 П Р О Т О К О Л № 5 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 5 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 5 -  16/17

      Днес 16.02.2017 г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, ,доц. д-р Иван Ганчев,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Йордан Тодоров,гл. ас. д-р Георги Чолаков гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Ася Тоскова, ас. Магдалена Веселинова

Отсъстваха: ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Емил Дойчев

            Дневен ред:

  1. Докторанти. 
  2. Учебни 
  3. Разни 

По точка 1 от дневния ред:

1)Бяха разгледани годишните отчети  и мненията на  научните им ръководители на редовните докторанти:

  1. Ирена Здравкова Кехайова - за втората година от обучението;
  2. Мартин Георгиев Василев - за първата година от обучението.

 

Катедреният съвет единодушно прие и предлага на ФС да приеме отчетите на докторантите:

  1. Ирена Здравкова Кехайова - с оценка отличен (6);
  2. Мартин Георгиев Василев - с оценка отличен (6).

 

2)Във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор”  на Иван Георгиев Минов отчислен с право на защита в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика с научни ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Иванов Ганчев, КС гласува единодушно и предлага:

  1. Разширеният катедрен съвет да се проведе на 17.03.2017 год., от 11.00 ч. в заседателната зала на ФМИ (Нова сграда).
  2. Катедреният съвет да бъде разширен еднократно с право на глас със следния колега: проф. д-р Христо Димитров Крушков – ФМИ на ПУ.

 

По т.2 от дневния ред:

Във връзка с развитието на членовете на катедрата, катедрения съвет обсъди и гласува единодушно да предложи на ФС следните решения:

1) Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Компютърни мрежи и комуникации) към катедра „Компютърни системи“ – 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

2) Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни системи“ – 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

По т. 3 от дневния ред:

1)      Бяха обсъдени проблемите, свързани с обучението в бакалавърските програми през учебната 2016/17 год. В тази връзка катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да бъде избрана за хон. ас. Мария Кръстанова Митева със 180 часа хорариум.

 

2)      В същата връзка катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС следната избираема дисциплина за 3-ти триместър на учебната 2016/17 год.:

доц. д-р Димчо Димов, „Системен анализ“, редовно и задочно обучение за всички курсове и специалности. 

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

16.02.2017 г.

гр. Пловдив 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ