Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2017 Протокол № 47 / 21.02.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 47 / 21.02.2017

ПРОТОКОЛ №47

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

От 21.02.2017 г. от 10:30 ч. в 236 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител ка­тед­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива До­ку­зова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Присъства без право на глас: Димитър Разпопов – докторант.

Отсъства: доц. д-р Кирил Коликов (по лични причини).

Дневен ред:

  1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за придо­би­­ване на НС „Доктор на науките“. 
  2. Учебни програми за следдипломна квалификация на учители.
  3. Други.

 

По точка 1.

Проф. Манев представи подадените в катедрата от него документи за откри­ва­не на про­цедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за при­­до­би­­ване на НС „Доктор на науките“ по област на висше образование 4. При­род­­­ни науки, математика и информатика, про­фе­си­о­нално направление 4.5. Мате­ма­­тика (научна специалност „Геометрия и то­по­логия”) с тема „Върху геометрията на многообразия с някои тензорни структури и метри­ки от норденов тип“, съглас­но чл. 43 (1) и чл. 44 на ПРАСПУ.

Представените документи бяха на разположение на членовете на Катедрения съвет в каб. 239 през изминалата седмица.

Гл. ас. д-р Христов съобщи, че се е запознал с материалите. Намира, че в Глава II се съдържат актуални резултати по нови геометрични структури. Те, заедно с про­дълженото изучаване на структурите в първата глава, формират мнението му, че проектът заслужава да се представи в споменатата процедура. 

След обсъждане от присъстващите Катедреният съвет гласува единодушно и взе следното решение:

Катедреният съвет одобрява проекта за дисертационен труд на проф. д-р Ман­чо Манев за при­до­би­­ване на НС „Доктор на науките“ и предлага на Факултетния съвет да открие процедура за предварително обсъждане.

По точка 2.

Катедреният съвет обсъди следните представени учебни програми за след­дип­лом­на квалификация на учители, които след гласуване бяха приети единодушно:

  1. „Математика в икономиката”, гл. ас. д-р Асен Христов

 

  1. „Математика в логистиката”, гл. ас. д-р Асен Христов
  2. „Математика в макроикономиката”, гл. ас. д-р Асен Христов
  3. „Математика в микроикономиката”, гл. ас. д-р Асен Христов
  4. „Алгебрична теория на числата“, гл. ас. д-р Йордан Епитропов
  5. „Философия на математиката“, гл. ас. д-р Йордан Епитропов.

 

По точка 3.

            а) Катедреният съвет обсъди представената от  гл. ас. д-р Христов учебна програма за избираемата дисциплина "Аналитична бизнес икономика" за сту­ден­ти бакалаври. След гласуване тя беше приета единодушно.

            б) Ръководителят на катедра постави въпроса за изпълнението на ин­ди­ви­ду­алните планове. Попита желае ли някой от докторите по геометрия в ка­тед­рата да води лекциите по "Диференциална геометрия", поради заетостта на проф. Манев с процедурата или да търси хоноруван пре­по­да­вател за тази цел.

            в) Секретарят на катедрата гл. ас. д-р Докузова съобщи за възможността да се подават заявки за участие на Пролетната конференция на СМБ и за необ­хо­ди­мост­та всеки да се подпише в деканата за неизползваната си отпуска.

 

21.02.2017 г.                                                

Секретар на катедрата:                                        

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:                                       

(проф. д-р М. Манев) 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ