Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 101/28.02.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 101/28.02.2017

ПРОТОКОЛ № 101/28.02.2017
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов, докторант Мая Стоименова, докторант Мария Добрева-Георгиева, докторант Венелин Вълков, докторант Иван Бъндев, докторант Радослава Терзиева

Отсъстващи: няма 

Дневен ред:

 1. Приемане на годишните отчети на докторантите към катедрата.
 2. Промяна на темата на дисертационния труд на Мария Добрева Добрева-Георгиева.
 3. Разни
 4.  

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

1.1. Докторант Мария Добрева Добрева-Георгиева направи кратко представяне на извършената работа през трета година от обучението си (задочна форма на обучение).

Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

1.2. Докторант Мая Пламенова Стоименова направи кратко представяне на извършената работа през втората година от обучението си (редовна форма на обучение).

Научният ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно. 

1.3. Докторант Венелин Васков Вълков направи кратко представяне на извършената работа през втората година от обучението си (редовна форма на обучение).

Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

1.4. Докторант Иван Петров Бъндев направи кратко представяне на извършената работа през втората година от обучението си (редовна форма на обучение).

Научният ръководител доц. д-р Дойчин Бояджиев изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Дойчин Бояджиев за оценка Задоволителна (3).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието.

1.5. Докторант Радослава Сашкова Терзиева направи кратко представяне на извършената работа през първата година от обучението си (редовна форма на обучение).

Научният ръководител проф. дмн Снежана Христова изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. дмн Снежана Христова за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2:

 1. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Промяна на темата на дисертационния труд на Мария Добрева Добрева-Георгиева – докторант към катедра ПММ в задочна форма на обучение с научен ръководител доц. д-р Веска Нончева от „Непараметрични модели и методи за анализ на сдвоени извадки“ на „Приложение на бейсови модели за зависими наблюдения в денталната медицина“.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

 

По точка 3:

Доц. Нончева обобщи получените предложения за цикъл курсове както следва:

 1. Статистически методи за педагогически изследвания – въвеждащ в цикъла
 2. Анализ на тестове с експериментална и контролна група
 3. Работа в облачна среда – документи, таблици и формуляри
 4. Изследване на резултати от нормативни стандартизирани тестове
 5. Дискриминантен анализ
 6. Стилистично оформление на текстов документ в Microsoft Office Word
 7. Програма Microsoft Office Excel в помощ на класния ръководител
 8. Използване на интерактивни информационни технологии в обучението по математика
 9. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Да се формира цикъл курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема „Статистически методи за педагогически изследвания и офирмяне на резултатите с MS Office” и приеме съответната учебна документация за тях, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

 

 

28.02.2017 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ