Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 16 / 24.01.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 16 / 24.01.2017

Протокол № 16 / 24.01.2017 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 24.01.2017 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Владимир Шкуртов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. д-р. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Атестиране на преподаватели.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

По точка 1) ас. Стоян Черешаров представи отчет за извършената от него учебна, научно-изследователска и административна дейност за периода 2013-2016 год. След обсъждане на представения отчет, катедреният съвет гласува съответните оценки по всяка от дейностите, както следва:

  • Учебна дейност: „за“ – 8 члена; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма. Оценката по учебна дейност е  „положителна“.
  • Научно-изследователска дейност: „за“ – 8 члена; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма. Оценката по научно-изследователска дейност е  „положителна“.
  • Административни и други дейности: „за“ – 8 члена; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма. Оценката по административни и други дейности е  „положителна“.

По точка 2)

Доц. д-р Тодорка Терзиева представи списък с докторантите, преминали успешно изпита за докторантура по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, както и темите на дисертационните трудове.

След обсъждане катедреният съвет прие следните РЕШЕНИЯ:

1)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Стефан Димитров Ставрев за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии” със срок на обучение 3 (три) години.

2)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Стефан Димитров Ставрев – доц. д-р Ангел Голев и доц. д-р Тодорка Терзиева.

3)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Стефан Димитров Ставрев – „Проектиране и архитектура на софтуерни системи за игрово-базирано обучение”.

4)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Светослав Иванов Чонков за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии” със срок на обучение 3 (три) години.

5)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Светослав Иванов Чонков – проф. д-р Христо Крушков.

6)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Светослав Иванов Чонков – „Среда за адаптивно е-обучение по български език ”.

7)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Костадин Емилов Цветанов за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии” със срок на обучение 4 (четири) години.

8)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Костадин Емилов Цветанов – проф. д-р Христо Крушков.

9)    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Костадин Емилов Цветанов – „Адаптивни игри за е-обучение по български език”.

По точка 3) Доц. д-р Тодорка Терзиева представи списък с хонорувани преподаватели за водене на  часове към катедрата за Б триместър на 2016/2017 уч. г.

Катедреният съвет гласува и предлага на ФС за утвърждаване следните  хонорувани преподаватели:

1)    Иван Иванов Желев, Фак. № 1401561034, студент от III курс, БИТ, редовно обучение, тел. 0886927605, e-mail: nvjcompany@gmail.com, за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ - 90 часа с I курс на специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение;

2)    Веселина Руменова Нанева, Фак. № 1401561002, студент от III курс, БИТ, редовно обучение, тел. 0893884676, за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ - 90 часа с I курс на специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение, e-mail: naneva140156@gmail.com;

3)    Силвия Николаева Георгиева, Ф.ном. 1401681106, студент от III курс СТД, редовно обучение, тел.: 0896317857,  e-mail: silviqkll.sg@gmail.com, за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ - 90 часа с I курс на специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение;

4)    Стефан Димитров Ставрев, магистър, за водене на лабораторни упражнения по „Създаване на ГПИ (C#)” - 90 часа с I курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение.

5)    Любен Иванов Киков, студент, тел. 0895 700 407, за водене на избираема дисциплина „Приложения за бази данни с Entity Framework“ - 180 часа, за всички спецалности от 2 до 4 курс, редовно обучение, lubenkikov@gmail.com.

6)    Николай Атанасов Чочев, Фак. № 1401681002, студент във ІІI курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ редовно обучение, тел. 0898807434, за водене на лабораторни занятия по “Изграждане на динамични уеб приложения” - 120 часа за всички специалноси, задочно обучение и „Уебдизайн“ – 120 часа с І курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, www.chochev.eu.

По точка 3) Доц. д-р Тодорка Терзиева представи следните предложения за избираеми дисциплини към катедрата за В триместър:

1)    Видео продуциране.

Доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Ангел Генков, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение.

2)    Приложения за бази данни с Entity Framework.

Проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение. Приложена е учебна програма.

3)    Създаване на ГПИ с Delphi.

Проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение.

4)    Визуализация на данни с Python и VTK.

Доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение.

5)    PHP за напреднали - част 3.

Доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Димитър Ников - Вискомп ООД, за всички от 2 до 4 курс, редовно обучение.

6)    Изграждане на динамични уеб приложения.

Доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев, за всички от 2 до 4 курс, задочно обучение.

По точка 3) доц. д-р Тодорка Терзиева направи предложение КС да предложи на ФС да не се прекратява трудовия договор на доц д-р Владимир Славчев Шкуртов за срок от 1 (една) година, считано от 02.04.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

КС гласува следното решение:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет: да не се прекратява трудовият договор на доц д-р Владимир Славчев Шкуртов за срок от 1 (една) година, считано от 02.04.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Гласували 8, За: 8  , Против: 0  , Въздържали се: 0.

 

 

АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ

Протоколчик

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА

Ръководител катедра

 

24.01.2017 г.                                                          

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ