Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016/2017 учебна година Протокол № 5 – 2016/2017 - 18.01.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 – 2016/2017 - 18.01.2017 г.

Протокол № 5– 2016/2017
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 18.01.2017 г.


Днес, 18.01.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мария Василева.
Отсъстващи:   гл. ас. д-р Георги Шарков ас. д-р Мая Стоева, гл. ас. д-р Димитър Благоев
Приет бе следният дневен ред:

 1. Атестиране на преподаватели от катедрата.
 2. Докторанти
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет на катедра „Компютърни технологии“ дава положителна оценка по всички атестационни критерии и положителна обща оценка за работата на гл.ас.д-р Кремена Стефанова.
 2. Катедреният съвет на катедра „Компютърни технологии“ дава положителна оценка по всички атестационни критерии и положителна обща оценка за работата на гл.ас.д-р Тодорка Глушкова.
 3. Катедреният съвет препоръчва на комисията и на атестираните колеги да се предприемат следващите стъпки за академичното им израстване.
  Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ, бр. 74/20.09.2016 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Компютърни технологии”, и съгласно чл. 14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Димитър Маринов Николов за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 4 (четири) години.
 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Димитър Маринов Николов – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.
 6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Димитър Маринов Николов – „Облачни инструменти за управление на свързани устройства”.
 7. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Мария Викторова Малинова за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 3 (три) години.
 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Мария Викторова Малинова – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Ангел Атанасов Голев.
 9. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Мария Викторова Малинова – „Изследване и проверка на хипотези за крайни почти-пръстени”.
  Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ бр. 74/20.09.2016 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Компютърни технологии”, и съгласно чл. 14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:
 10. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Маргарита Теохарова Спирова за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 4 (четири) години.
 11. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Маргарита Теохарова Спирова – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 12. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Маргарита Теохарова Спирова – „Методически аспекти на игрово базирано обучение”.
 13. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Стелиана Тилчева Чиликова за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 3 (три) години.
 14. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Стелиана Тилчева Чиликова – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Евгения Делчева Ангелова.
 15. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Стелиана Тилчева Чиликова – „Методически аспекти при разработване на електронни дидактически материали”.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

18.01.2017 г.
гр. Пловдив

Протоколчик:
/Гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ