Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 11 / 08.02.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 / 08.02.2017 г.

 ПРОТОКОЛ № 11 / 08.02.2017 г.

Днес, 08.02.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Енков, ас. Хоптериев, ас. Гафтанджиева, ас. Пашев, и докторантите: Евгения Алендарова, Александър Трайков, Милен Близнаков, Стоян Атанасов, Мария Жекова, Мартин Такев и Теодора Панайотова.

Отсъстващи:

ас. Иванов.

Дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на на дисертационния труд на Евгения Максимова Алендарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“
  2. Предварително обсъждане на на дисертационния труд на Александър Насков Трайков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“
  3. Учебни.
  4. Докторанти.
  5. Разни.

 

Решения:

1.  По т. 1, КС реши, че представеният от докторант Евгения Максимова Алендарова дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 1, КС реши да предложи на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Евгения Максимова Алендарова със следните потенциални членове:

-       Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева от Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Информатика и информационни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Доц. д-р Румен Иванов Русев от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет „Природни науки и образование“, катедра „Информатика и информационни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       (резервен член) Доц. д-р Николай Иванов Янев от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       (резервен член) Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 3.  По т. 1, КС реши дата на публичната защита на дисертационния труд на докторанта Евгения Максимова Алендарова пред научното жури да бъде 11.05.2017 г. 

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

4.  По т. 2, КС реши, че представеният от докторант Александър Насков Трайков дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

5.  По т. 2, КС реши да предложи на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Александър Насков Трайков със следните потенциални членове:

-       Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Доц. д-р Николай Иванов Янев от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       (резервен член) Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева от Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Информатика и информационни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       (резервен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

6.  По т. 1, КС реши дата на публичната защита на дисертационния труд на докторанта Александър Насков Трайков пред научното жури да бъде 11.05.2017 г.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0 

7.  По т. 3 бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с учебното разписания за пролетния триместър и разпределението на часовете.

8.  По т. 4, новите докторанти към катедра Компютърна информатика бяха информирани за текущи въпроси, свързани с реда за обучение на докторанти.

9.  По т. 5, КС предлага на Факултетния съвет: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н.  Георги Атанасов Тотков за срок от 1 (една) година, считано от 23.04.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Гласували: 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 

08.02.2017 г.                                                   Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (доц. д-р С. Хаджиколева)

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ