Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 10 / 20.01.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 20.01.2017 г.

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 20.01.2017 г.

Днес, 20.01.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, ас. Гафтанджиева, ас. Пашев.

Отсъстващи:

Няма

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Решения:

 

 1. По т. 1 КС реши да предложи следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2016/2017 година:
 • „Съвременни уеб технологии и приложения”, с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и ас. Силвия Гафтанджиева, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
 • „Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери”, с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и гл. ас. д-р Светослав Енков, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
 • „Икономическа политика на България и света”, с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
 • “Логическо и функционално програмиране”, с преподавател доц.
  д-р Елена Сомова, за задочно обучение, за специалност Информатика.

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 1. По т. 2, КС прие три конспекта за провеждане на изпит по специалността в докторантската програма по информатика.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 

 1. По т. 2, КС, съгласно чл. 28 (1) от Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, предлага проекта за дисертационен труд на докторант Евгения Максимова Алендарова (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) на тема: „Моделиране на потребителски е-панели за управление на информационни системи” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на КС на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, според положителната оценка на научния ръководител проф. Г. Тотков за готовността за защита.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 1. По т. 2, КС, съгласно чл. 28 (1) от Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, предлага проекта за дисертационен труд на докторант Александър Насков Трайков (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) на тема: „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни ресурси” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на КС на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, според положителната оценка на научния ръководител проф. Г. Тотков за готовността за защита.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 1. По т. 2, КС предлага дата за предварително обсъждане на разширен КС 08.02.2016, 10.30 часа, Ректорат, Заседателна зала, УИЦ на проектите за дисертационни трудове на докторантите Евгения Максимова Алендарова и Александър Насков Трайков.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 1. По т. 2, КС предлага на Факултетния съвет да възстанови в докторантура Йордан Божидаров Енев, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, считано от 1.02.2017 г.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 1. По т. 2, КС предлага на Факултетния съвет да възстанови в докторантура Тодор Минков Рачовски, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, считано от 1.02.2017 г.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 1. По т. 2, КС предлага на Факултетния съвет да бъдат сменени научните ръководители на докторант Неделчо Андонов Андонов по чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ, като проф. дмн Г. Тотков и доц. д-р Е. Хаджиколев бъдат сменени с доц. д-р Ст. Хаджиколева.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 1. По т. 2, КС предлага на Факултетния съвет да промени темата на редовния докторант Неделчо Андонов Андонов от „Оптимизиране и повишаване на сигурността на уеб базирани информационни системи“ на „Софтуерна рамка за моделиране на йерархични обекти и процеси“.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

10. По т. 3, КС утвърди и предлага на Факултетния съвет да предложи на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“, пакет курсове и учебни програми, както следва:

 

 1. Увод в е-обучението
 2. Методика на е-обучението
 3. Системи за е-обучение
 4. Проектиране на електронно учебно съдържание
 5. Електронният тест
 6. Съвременни направления в е-обучението
 7. Специално образование и е-обучение
 8. Управление на е-обучението
 9. ИКТ в образованието

10.  Нормативна база на е-обучението

11.  Свободен софтуер за образование

12.  Стандарти за е-обучение

13.  Разработване и управление на проекти за образователната система

14.  Уеб дизайн

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 

11. По т. 2, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Тони Пламенов Каравасилев „Софтуерна рамка за криптографски услуги“ и научни ръководители доц. д-р Елена Сомова и гл. ас. д-р Светослав Енков.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

12. По т. 2, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Слави Станчев Глухов „Компютърна и комуникационна инфраструктура за изграждане, поддържане и развитие на електронен университет“ и научен ръководител проф. д.м.н. Г. Тотков.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

13. По т. 2, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Милен Пламенов Близнаков „Система за моделиране и визуализация на достъпни динамични изгледи на цифрови обекти“ и научен ръководител проф. д.м.н. Г. Тотков.

 

Гласували: 10, За: 8, Против: 2, Въздържали се: 0.

 

14. По т. 2, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Стоян Петев Атанасов „Модел и система за мониторинг и управление на информационни инфраструктури (с автоматизирано приемане на обосновани целеви решения)“ и научни ръководители проф. д.м.н. Г. Тотков и проф. д-р Р. Донева.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

15. По т. 2, КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Нинева Жечева „Естествено езиков интерфейс за информационна система от тип „електронен университет“ и научен ръководител проф. д.м.н. Г. Тотков.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

16. По т. 3, КС предлага гл. ас. д-р Светослав Енков да бъде атестиран със следните оценки:

 • За учебна дейност: положителна;
 • За научноизследователска дейност: положителна;
 • За административна дейност: положителна;
 • Обща оценка: положителна.

 

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

 

 

 

20.01.2017 г.

Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ