Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол №14 / 25.01.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №14 / 25.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 14 / 25.01.2017 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 25 януари 2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев,  проф. д-р Пенка Петрова Рангелова проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: проф. д-р Андрей Иванов Захариев; док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 32; Отсъстващи – 3.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2016/17 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Киберпрестъпления в информационното общество (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, Владимир Вълев;
 • Бизнес приложения за Интернет с PHP  и MySQL (за всички), проф. Минчо Сандалски;
 • Съвременни уеб технологии и приложения (за всички); доц. д-р Елена Сомова, док-т Силвия Гафтанджиева;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (за БИТ, СТД и Инф.),проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Икономическа политика на България и света (за всички), доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев;
 • Приложна финансова математика (за всички), проф. Николай Кюркчиев;
 • Когнитивна роботика (за 2 и 3 курс, Инф.), проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова;
 • Интернет на нещата (за 2 и 3 курс, Информатика),  доц. Иван Ганчев;
 • Итерационни методи за корени на полиноми (за всички), проф. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков;
 • Сходимост и компактност в метрични пространства (за всички), доц. Боян Златанов;
 • Анализ и оптимизация на софтуерни приложения  (за всички), гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев;
 • Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica (за всички), проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р  Николай Кюркчиев;
 • Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства (за всички), доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан;
 • Аналитична микроикономика (за всички), проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Нестандартни задачи по алгебра и анализ (за всички), проф. дмн Нако Начев;
 • Начини за визуализация с Wolfram Mathematiсa (за всички), доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени (за всички), проф. дмн Христо Семерджиев;
 • Въведение в машинното самообучение (за всички), доц. д-р Веска Нончева; док-т Венелин Вълков;
 • Видео продуциране (за всички), доц. д-р Ангел Голев, хон. Ас. Ангел Генков;
 • Приложения за бази данни с Entity Framework (за всички), проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков;
 • PHP  за напреднали – 3. част (за всички), доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников;
 • Визуализации с Python и VTK (за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев;
 • Създаване на ГПИ с Delphi (за всички), проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи (за всички), доц. д-р Ася Стоянова, гл. ас. д-р Генчо Стоицов;

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Съвременни уеб технологии и приложения (за всички); доц. д-р Елена Сомова, док-т Силвия Гафтанджиева;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (за БИТ, СТД и Инф.),проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • End-to-end JavaScript приложения (за всички), проф. д-р Антон Илиев, док-т Павел Кюркчиев;
 • Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства (за всички), доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан;
 • Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica (за всички), проф. д-р  Николай Кюркчиев;
 • Аналитична микроикономика (за всички), проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Начини за визуализация с Wolfram Mathematiсa (за всички), доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени (за всички), проф. дмн Христо Семерджиев;
 • Вземане на решения чрез игрови модели (за всички), проф. дмн Снежана Христова;
 • Изграждане на динамични уеб приложения (за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Математически изчисления с отворен код в Python (за всички), доц. д-р Христина Кулина;
 • Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи (за всички), доц. д-р Ася Стоянова, гл. ас. д-р Генчо Стоицов;
 • Икономическа политика на България и света (за всички), доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Логическо и функционално програмиране (за Инф.), доц. д-р Елена Сомова.

В)  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език – 3. част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие актуализиран конспект за държавен изпит на магистърска програма „Бизнес информатика с английски език“ (1 г. и 2 г.) от 2016/2017 учебна година.
РЕШЕНИЕ 3:ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2017 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2017 година – 7, 8, 9 юли 2017 г. и 30 септември, 8 и 9 октомври 2017 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит за спец. „Физика и математика“ – 23.02.2017, 17.07.2017 и 13.09.2017 г.
РЕШЕНИЕ 4:ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2017 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:
Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.
Членове: 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
2. Проф. д-р Стоил Василев Миховски;
3. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов;
4. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.
РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 11.07.2017 г. и  на 19.09.2017.
РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2017/2018 година;
 •  Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2017/2018 година.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложения от катедра „Компютърна информатика“ списък на следните курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Увод в е-обучението (1 кредит);
 • Методика на е-обучението (1 кредит);
 • Системи за е-обучение (1 кредит);
 • Проектиране на електронно учебно съдържание (1 кредит);
 • Електронният тест (1 кредит);
 • Съвременни направления в е-обучението (1 кредит);
 • Специално образование и е-обучение (1 кредит);
 • Управление на е-обучението (1 кредит);
 • ИКТ в образованието (1 кредит);
 • Нормативна база на е-обучението (1 кредит);
 • Свободен софтуер за образование (1 кредит);
 • Стандарти за е-обучение (1 кредит);
 • Разработване и управление на проекти за образователната система (1 кредит);
 • Уеб дизайн (1 кредит).

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението затрансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование, т.е. бройката да бъде в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението затрансформиране на 1 бройка за задочен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ в 1 бройка за задочен докторант в сходна област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложенията от председателите на комисиите, провели конкурсните изпити за избор на докторанти.
РЕШЕНИЕ 11:ФС избра Атанас Василев Илчев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, към катедра „Математически анализ“;
РЕШЕНИЕ 12: ФС избра доц. д-р Боян Георгиев Златанов за научен ръководител на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ“.
РЕШЕНИЕ 13: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Атанас Василев Илчев: „Върху някои класове циклични оператори с двойки точки на най-добро приближение;
РЕШЕНИЕ 14: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Атанас Василев Илчев.
РЕШЕНИЕ 15: ФС избра Ива Тодорова Йончева-Найденова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, към катедра „Математически анализ“;
РЕШЕНИЕ 16: ФС избра доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за научен ръководител на Ива Тодорова Йончева-Найденова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“.
РЕШЕНИЕ 17: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова: „Приближени решения на някои класове размити интегрални уравнения;
РЕШЕНИЕ 18: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова.
РЕШЕНИЕ 19: ФС избра Красимира Брайкова Иванова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране“;
РЕШЕНИЕ 20: ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христева за научен ръководител на Красимира Брайкова Иванова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.
РЕШЕНИЕ 21: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Красимира Брайкова Иванова: „Динамични модели чрез диференциални уравнения;
РЕШЕНИЕ 22: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Красимира Брайкова Иванова.
РЕШЕНИЕ 23:ФС избра Тони Пламенов Каравасилев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
РЕШЕНИЕ 24:ФС избра доц. д-р Елена Петрова Сомова и гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков за научни ръководители на Тони Пламенов Каравасилев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.
РЕШЕНИЕ 25:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Тони Пламенов Каравасилев: „Софтуерна рамка за криптографски услуги“;
РЕШЕНИЕ 26:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Тони Пламенов Каравасилев.
РЕШЕНИЕ 27:ФС избра Мария Минева Жекова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
РЕШЕНИЕ 28:ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Мария Минева Жекова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“;
РЕШЕНИЕ 29:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Минева Жекова: „Естествено езиков интерфейс за информационна система от тип „електронен университет““;
РЕШЕНИЕ 30:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Минева Жекова.
РЕШЕНИЕ 31: ФС избра Стоян Петев Атанасов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
РЕШЕНИЕ 32: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева за научни ръководители на Стоян Петев Атанасов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.
РЕШЕНИЕ 33: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Стоян Петев Атанасов: „Модел и система за мониторинг и управление на информационни инфраструктури(с автоматизирано приемане на обосновани целеви решения)“;
РЕШЕНИЕ 34: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Стоян Петев Атанасов.
РЕШЕНИЕ 35: ФС избра Милен Пламенов Близнаков за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
РЕШЕНИЕ 36: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Милен Пламенов Близнаков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.
РЕШЕНИЕ 37: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Милен Пламенов Близнаков: „Система за моделиране и визуализация на достъпни динамични изгледи на цифрови обекти“;
РЕШЕНИЕ 38: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Милен Пламенов Близнаков.
РЕШЕНИЕ 39: ФС избра Слави Станчев Глухов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
РЕШЕНИЕ 40: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Слави Станчев Глухов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.
РЕШЕНИЕ 41: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Слави Станчев Глухов: „Компютърна и комуникационна инфраструктура за изграждане, поддържане и развитие на електронен университет“.
РЕШЕНИЕ 42: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Слави Станчев Глухов.
РЕШЕНИЕ 43: ФС избра Мария Викторова Малинова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“;
РЕШЕНИЕ 44: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Ангел Атанасов Голев за научни ръководители на Мария Викторова Малинова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
РЕШЕНИЕ 45: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Викторова Малинова: „Изследване и проверка на хипотези за крайни почти-пръстени;
РЕШЕНИЕ 46: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Викторова Малинова.
РЕШЕНИЕ 47:ФС избра Димитър Маринов Николов за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“;
РЕШЕНИЕ 48: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов за научни ръководители на Димитър Маринов Николов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
РЕШЕНИЕ 49: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Димитър Маринов Николов: „Облачни инструменти за управление на свързани устройства;
РЕШЕНИЕ 50: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Димитър Маринов Николов.
РЕШЕНИЕ 51: ФС избра Димитър Георгиев Христов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“;
РЕШЕНИЕ 52: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Димитър Георгиев Христов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.
РЕШЕНИЕ 53: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Димитър Георгиев Христов: „Изграждане на интелигентни хетерогенни  хранилища за данни;
РЕШЕНИЕ 54: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Димитър Георгиев Христов.
РЕШЕНИЕ 55:ФС избра Георги Василев Пенчев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“;
РЕШЕНИЕ 56: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Георги Василев Пенчев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.
РЕШЕНИЕ 57: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Василев Пенчев: „Изследвания за създаване на учещи интелигентни помощници;
РЕШЕНИЕ 58: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Георги Василев Пенчев.
РЕШЕНИЕ 59:ФС избра Стефан Димитров Ставрев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Софтуерни технологии“;
РЕШЕНИЕ 60:ФС избра доц. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Стефан Димитров Ставрев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.
РЕШЕНИЕ 61:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Стефан Димитров Ставрев: „Проектиране и архитектура на софтуерни системи за игрово-базирано обучение;
РЕШЕНИЕ 62:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Стефан Димитров Ставрев.
РЕШЕНИЕ 63: ФС избра Светослав Иванов Чонков за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Софтуерни технологии“;
РЕШЕНИЕ 64:ФС избра проф. д-р Христо Димитров Крушков за научен ръководител на Светослав Иванов Чонков, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.
РЕШЕНИЕ 65:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Светослав Иванов Чонков: „Среда за адаптивно е-обучение по български език;
РЕШЕНИЕ 66:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Светослав Иванов Чонков.
РЕШЕНИЕ 67:ФС избра Костадин Емилов Цветанов за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Софтуерни технологии“;
РЕШЕНИЕ 68:ФС избра проф. д-р Христо Димитров Крушков за научен ръководител на Костадин Емилов Цветанов, задочен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.
РЕШЕНИЕ 69:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Костадин Емилов Цветанов: „Адаптивни игри за е-обучение по български език;
РЕШЕНИЕ 70:ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Костадин Емилов Цветанов.
РЕШЕНИЕ 71:ФС избра Маргарита Теохарова Спирова за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии“;
РЕШЕНИЕ 72:ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Маргарита Теохарова Спирова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
РЕШЕНИЕ 73:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Маргарита Теохарова Спирова: „Методически аспекти на игрово базирано обучение;
РЕШЕНИЕ 74:ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Маргарита Теохарова Спирова.
РЕШЕНИЕ 75:ФС избра Стелиана Тилчева Чиликова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии“;
РЕШЕНИЕ 76:ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Евгения Делчева Ангелова за научни ръководители на Стелиана Тилчева Чиликова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
РЕШЕНИЕ 77:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Стелиана Тилчева Чиликова: „Методически аспекти при разработване на електронни дидактически материали;
РЕШЕНИЕ 78:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Стелиана Тилчева Чиликова.
РЕШЕНИЕ 79:ФС избра Ивелина Венкова Велчева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
РЕШЕНИЕ 80:ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Ивелина Венкова Велчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
РЕШЕНИЕ 81:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ивелина Венкова Велчева: „Групова и екипна работа в обучението по информатика и информационни технологии;
РЕШЕНИЕ 82:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ивелина Венкова Велчева.
РЕШЕНИЕ 83:ФС избра Соня Кирилова Заимова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
РЕШЕНИЕ 84: ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева за научни ръководители на Соня Кирилова Заимова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
РЕШЕНИЕ 85:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Соня Кирилова Заимова: „Методически инструментариум за реализация на принципите за нагледност и достъпност в обучението по информатика и информационни технологии;
РЕШЕНИЕ 86:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Соня Кирилова Заимова.
РЕШЕНИЕ 87:ФС избра Румяна Иванова Карадимитрова за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
РЕШЕНИЕ 88:ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева (от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас“) за научни ръководители на Румяна Иванова Карадимитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
РЕШЕНИЕ 89:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Румяна Иванова Карадимитрова: „Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст чрез интегриране на технологии в учебния процес;
РЕШЕНИЕ 90:ФС определи 3-годишен срок на обучение на задочния докторант Румяна Иванова Карадимитрова.
РЕШЕНИЕ 91: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информа­ти­ка“: въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде възстановена докторантурата на Йордан Божидаров Енев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ 92: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде възстановена докторантурата на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ 93: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за следната промяна на темата на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:
от „Оптимизиране и повишаване на сигурността на уеб базирани информационни системи
на „Софтуерна рамка за моделиране на йерархични обекти и процеси“;
РЕШЕНИЕ 94: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник на мястото на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Емил Николов Хаджиколев да бъде избрана доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева за научен ръководител на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторат към катедра „Компютърна информатика“.
РЕШЕНИЕ 95: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърна информатика“: съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник да бъде избран проф. д-р Мигел Естебан Родригес Артачо (от Национален университет за дистанционно обучение, гр. Мадрид, Испания) за втори научен ръководител на Мартин Викторов Такев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.
РЕШЕНИЕ 96: ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2016/2017 година:

 • Иван Иванов Желев (студент, 3 к. БИТ, фак. № 1401561034) – с хорариум 90 часа за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ с I курс на специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение;
 • Веселина Руменова Нанева (студентка, 3 к. БИТ, фак. № 1401561002) – с хорариум 90 часа за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ с I курс на специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение;
 • Силвия Николаева Георгиева (студентка 3 к. СТД, фак. № 1401681106) – с хорариум 90 часа за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ с I курс на специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение;
 • Стефан Димитров Ставрев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по „Създаване на ГПИ (C#)” с I курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение;
 • Любен Иванов Киков (студент) – с хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Приложения за бази данни с Entity Framework“  за всички специалности от 2 до 4 курс, редовно обучение;
 • Николай Атанасов Чочев (студент, 3 к. СТД, фак. № 1401681002) – с хорариум 120 часа за водене на лабораторни занятия по “Изграждане на динамични уеб приложения” за всички специалности, задочно обучение;
 • Маргарита Христова Атанасова (магистър) – с хорариум 150 часа в упр. за водене на упражнения в катедра „Компютърни технологии”;
 • Мартин Георгиев Василев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Анализ и оптимизация на софтуерни приложения“ през Зимния триместър;
 •   Радослава Сашкова Терзиева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Теория на игрите“ на 4 курс, спец. М и по „Теория на игрите и икономическо поведение“ на  3 курс, спец.  БМ през Зимния триместър;
 • Владимир Петров Вълев – с хорариум 100 часа за во­де­не на избираеми дисциплини през Пролетния триместър, редовно обучение;
 • Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – с хорариум 100 часа за водене на избираеми дисциплини през Пролетния триместър, редовно и задочно обучение (двоен хонорар);
 • Светозар Манолов Гледачев (финансов консултант) с хорариум 200 часа в упражнения за водене на избираеми дисциплини, редовно обучение.

РЕШЕНИЕ 97: ФС прие следното предложение: от свободния капацитет в ОКС „магистър“, който в момента е 330 студенти, да се прехвърлят 200 студенти в ОКС „бакалавър“, при което капацитетът в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки да стане както следва:
за ОКС „бакалавър“ – 2120 студенти;
за ОКС „магистър“ – 300 студенти.
РЕШЕНИЕ 98: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов за срок от 1 /една/ година, считано от 02.04.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.
РЕШЕНИЕ 99: Проф. Илиев информира членовете на ФС за приетата на ДС заявка за броя на приемани студенти (бакалаври и магистри), държавна поръчка за учебната 2017/2018 година – общо 637 студенти, от които 420 за редовно и 200 за задочно обучение. По направления и специалности тя е:

 •  по направление 4.6. Информатика и компютърни науки
  Ир - 90; БИТр - 90; СТДр - 90; СИр - 90; Из - 50; БИТз - 50; СТДз -50; СИз - 50; СТ (магистър) – 6; БИАЕ (магистър) – 6.
 • по направление 4.5. Математика
  М - 7; ПМ - 8; БМ -15; ПМ (магистър) - 5.
 • по направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
  МИ - 15; ИТМОМ - 15.

РЕШЕНИЕ 100: Проф. Илиев прочете благодарствено писмо от Иванка Киркова, Началник на Регионално управление на образованието – гр. Пловдив до г-н Ректора, ръководството на ФМИ, проф. Васил Милушев, проф. Коста Гъров, доц. Иван Шотлеков, ас. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова във връзка с изпълнението на Договор № 455 от 27.06.2016 г. между ПУ „Паисий Хилендарски”, РИО-Пловдив и община Пловдив за проведени на следните обучения:

 • на 13.07.2016 г., на тема „Вътрешно оценяване на постиженията на учениците по ИТ“ , проведени от доц.  д-р Иван Шотлеков, ас. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова;
 • на 17.11.2016 г., на тема „Рефлексно-синергетичният подход в обучението по математика”, проведено от проф. Васил Милушев;
 • на 15.12.2016 г., на тема „Групова и екипна работа в обучението по математика”, проведено от проф. Коста Гъров.

РЕШЕНИЕ 101: Проф. Илиев информира членовете на ФС за назначаването на трима нови докторанти във ФМИ от 1 януари 2017 г.: ас. Силвия Гафтанджиева и ас. Георги Пашев към катедра „Компютърна информатика” и ас. Магдалена Веселинова към катедра „Компютърни системи”; ас. Ася Тоскова е вече на пълен щат. За новите асистенти са определени следните кабинети: за ас. Силвия Гафтанджиева и  ас. Георги Пашев – 126 каб., за ас. Магдалена Веселинова – 445 каб.
РЕШЕНИЕ 102: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящото връчване на дипломата за „Доктор хонорис кауза“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ на проф.  Рави Агарвал. Връчването ще е на 15.03.2017 г. (сряда) от 16:00 ч. в 6. ауд. - Ректорат на ПУ, поканват се всички преподаватели.
РЕШЕНИЕ 102: Проф. Илиев напомни, че Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2016 г. ще е на 25.03.2017 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще бъде във Виенския павилион на Пловдивски панаир.
РЕШЕНИЕ 103: Проф. Илиев информира членовете на ФС за взетото на АС решение за увеличение на заплатите с 5% от 01.04.2017 г.
РЕШЕНИЕ 104: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че на 01.03.2017 г. (сряда) от 13:00 ч. ще е следващото заседание на ФС на ФМИ.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ