Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 100/25.01.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 100/25.01.2017

ПРОТОКОЛ № 100/25.01.2017
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов, докторант Мая Стоименова
Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Зачисляване на докторант към катедрата; приемане на тема, план за обучение и ръководител.
  2. Приемане на отчета за атестация на гл. ас. д-р Павлина Атанасова и предложение за финансиране на научен проект.
  3. Приемане на конспект за докторантски минимум за Мая Стоименова.
  4. Утвърждаване на избираеми дисциплини за третия триместър (редовно и задочно обучение).
  5. Обсъждане на предложение за цикъл курсове към ДЕПАРТАМЕНТ  ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.
  6. Разни.

По точка 1:
Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ бр. 74/20.09.2016 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Приложна математика и моделиране”, и съгласно чл.14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма: Диференциални уравнения, Катедра ПММ приема единодушно предложението на доц. Бояджиев за утвърждаване от Факултетния съвет:

  1. Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да избере Красимира Брайкова Иванова за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Приложна математика и моделиране” със срок за обучение 3 години, считано от 01.03.2017 г.
  2. Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да утвърди проф. д.н. Снежана Христова за научен ръководител на Красимира Брайкова Иванова.
  3. Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Красимира Брайкова Иванова – „Динамични модели чрез диференциални уравнения”.
  4. Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да утвърди индивидуалния план за обучение на Красимира Брайкова Иванова.

 

По точка 2:

1. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

Да се приеме отчета и оценка за дейността на подлежащия на атестация гл. ас. д-р Павлина Атанасова.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Приема единодушно отчета и оценките за дейността на атестирания както следва:
Научна дейност – положителна
Учебна дейност – положителна
Административна дейност – положителна
ОБЩА ОЦЕНКА: ПОЛОЖИТЕЛНА.

2. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:

КС при кат. ПММ оценява положително предложения проект на тема: „Моделирование сложных процесов квантовой физики с применением высокопроизводителъных вычислений” между ФМИ на ПУ и ЛИТ, ОИЯИ с ръководител от наша страна гл. ас. д-р Павлина Атанасова и предлага да бъде финансиран от Агенцията за ядрено регулиране, РБ.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

По точка 3:
      Катедра ПММ приема единодушно конспекта за докторантски минимум по специалността на докторант Мая Стоименова.

По точка 4:
Катедра ПММ утвърди избираеми дисциплини за редовно и задочно обучение през В триместър:

Задочно обучение
1. Начини за визуализация с WolframMathematica, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, за студенти от всички специалност. (стар)
2. Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. дмн Христо Семерджиев, за студенти от всички специалности (стар)
3. Вземане на решения чрез игрови модели, проф. дмн Снежана Христова, за студенти от всички специалности (стар)
4. Математически изчисления с отворен код в Python, доц. д-р Христина Кулина, за студенти от всички специалности (стар)

Редовно обучение
1. Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. дмн Христо Семерджиев, за студенти от всички специалности (стар)
2. Начини за визуализация с WolframMathematica, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, за студенти от всички специалности (стар)
3. Въведение в машинното самообучение, доц. Веска Нончева, докт. Венелин Вълков, за всички специалности (нов)

По точка 5:
Катедра ПММ обсъди предложение за цикъл курсове към ДЕПАРТАМЕНТ  ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.
Катедра ПММ реши да се създаде група с ръководител доц. д-р Веска Нончева и участници: доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Атанас Иванов.

По точка 6:
Доц. д-р Дойчин Бояджиев информира за Конференция на младите научни работници 2017.
Доц. д-р Дойчин Бояджиев информира за процедурата за участие на преподаватели в предстоящите ДЗИ.

25.01.2017 г.   Научен секретар: ...........................................
    /гл. ас. д-р Д. Войникова/
     
    Ръководител катедра ПММ: ...............................
    /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ