Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 ПРОТОКОЛ № 4 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 4 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 4 -  16/17 

   Днес 25.01.2017 г. (сряда) се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Участвали: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Борислав Тосков, ас. Йордан Тодоров, ас. Магдалена Веселинова

Дневен ред:

1.    Докторанти.

 

По точка 1 от дневния ред:

Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика.

Катедреният съвет прие единодушно и  предлага на  Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да вземе решение за зачисляване в редовна докторантура следните кандидати, като избере предложените научни ръководители и утвърди предложените тема на дисертациите:

1. Димитър Георгиев Христов, тема „Изграждане на интелигентни хетерогенни  хранилища за данни“, научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов.

 2. Георги Василев Пенчев, тема „Изследвания за създаване на учещи интелигентни помощници“, научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

 

25.01.2017 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ