Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2016 ПРОТОКОЛ № 2 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 2 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 2 -  16/17

      Днес 16.11.2016 г. (сряда) от 11.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, ,доц. д-р Иван Ганчев,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Йордан Тодоров, ,.

Отсъстваха: ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Георги Чолаков, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Ася Тоскова - командировка

            Дневен ред:

 1.  Докторанти. 
 2.  Разни. 

По точка 1 от дневния ред:

В съответствие с Чл. 7 (1) от ЗРАСРБ, Чл. 9. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 13. (1), (2) от ПРАСП, катедреният съвет гласува единодушно и взе следните РЕШЕНИЯ:

1. Да се назначи комисия за провеждане на изпит по специалността в конкурс за прием на докторанти в следния състав:

 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – председател
 • доц. д-р Иван Ганчев Иванов – член
 • доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – член

2. Изпитът на се проведе на 11.01.2017 г. от 9.00 ч. в к-т 542 на ФМИ

В съответствие с Чл. 14. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 19. (1) и чл. 23. от ПРАСПУ катедреният съвет гласува единодушно и взе следните РЕШЕНИЯ:

 1. Да се проведе изпит за докторантски минимум за следните докторанти:
 • Константина Павлова Граматова
 • Александър Петров Петров
 • Пенчо Йорданов Малинов
 • Ирена Здравкова Кехайова
 • Нина Станчева Станчева
 • Ася Тодорова Тоскова
 • Борислав Петров Тосков
 • Боян Богомилов Костов
 • Георги Илиев Георгиев
 • Желян Иванов Гуглев
 • Йордан Георгиев Тодоров
 • Любляна Атанасова Благоева
 • Мария Кръстанова Митева
 • Мартин Георгиев Василев

2. Изпитът да се проведе на 16.12.2016 г. в 9.00 ч. в заседателната зла на ФМИ.

3. За провеждане на изпита да се назначи комисия в състав:

 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – председател
 • доц. д-р Иван Ганчев Иванов – член
 • доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – член
 • доц. д-р Димчо Стойков Димов - член

По т.2 от дневния ред:

Проф. Стоянов направи предложение Магдалена Веселинова да бъде назначена като редовен асистент към катедрата и направи следното изказване:  "Във връзка с изпълнение на задачите, свързани с обучението в бакалавърските програми, катедрата осигурява значителен брой (повече от 2500) наднормени часа годишно. Най-труден проблем е привличането на добре подготвени асистенти. Магдалена Веселинова е един от най-добрите хонорувани асистенти в катедрата. Тя  е отчислена от докторантура с право на защита и предварителната защита на дисертационния й труд ще се състои на 9.12.2016 год. "

В съответствие с Чл. 17 от ЗРАСРБ, Чл. 44. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (1) от ПРАСПУ, катедреният съвет гласува единодушно и взе следното РЕШЕНИЕ:

 1. Да бъде назначена на академичната длъжност “асистент
 • Магдалена Асенова Веселинова

 

в областта на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; Научна специалност: Информатика към катедра “Компютърни системи” на ФМИ за срок от 2 (две) години на пълен щат, считано от 01.01.2017 г.

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

16.11.2016 г.

гр. Пловдив 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ