Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 24 / 14.12.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 24 / 14.12.2016

 ПРОТОКОЛ № 24/ 14.12.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 14 декември 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 ДНЕВЕН РЕД:
 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие да се предложат за утвърждаване от ФС следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2016/17 година, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”:
По направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., за магистърската програма „Обучение по математика в училище” (1 г.):
А. Зимен:

 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, проф. д-р Пенка Рангелова;
 • Построителни задачи в планиметрията, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Добринка Бойкина.

Б.Пролетен:

 • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина

По направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:
Избираема №1

 • Сървисно-ориентирани архитектури, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Пенчо Малинов;
 • Развойна среда и рамка за Android, доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров;
 • Онтологично инженерство, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев;
 • Предсказващи статистически техники и софтуер, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева;
 • Визуализация на данни, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Методи за управление на логистични системи, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов.

Избираема №2

 • Качествен и тестваем код, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Пенчо Малинов;
 • Android – бази от данни и RESTful услуги, доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров;
 • Интелигентни агенти, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Александър Петров;
 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Анализ на икономически модели, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема №3

 • Софтуерни инструменти, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Пенчо Малинов;
 • Развойна среда и рамка за Windows Phone, доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров;
 • Интелигентни софтуерни архитектури, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Александър Петров;
 • Практически финансов мениджмънт, доц. д-р Андрей Захариев;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Компютърни алгебрични системи, доц. д-р Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложения списък на следните курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 1. Mетодика за решаване на задачи от математически състезания, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова, д-р Зара Данаилова;
 2. Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, доц. д-р Марта Теофилова, проф. д-р Пенка Рангелова, д-р Зара Данаилова;
 3. Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в началното училище, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, Венета Табакова-Комсалова, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 4. Блок-базирано програмиране, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, Венета Табакова-Комсалова, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 5. Някои методически аспекти на подготовката на ученици за участие в олимпиади и състезания по информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 6. Съвременни методи за преподаване на информационни технологии в прогимназиален етап на обучение, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 7. Съвременни методи за преподаване на информационни технологии в начален етап на обучение, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, доц. д-р Стефка Анева;
 8. Графичен метод и приложения за решаване на задачи по алгебра, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина;
 9. Методи и методика за съставяне на математически задачи, доц. д-р Добринка Бойкина, проф. д.п.н. Васил Милушев;
 10. Актуална методика и прагматика на дигитална мултимедийна визуализация на учебно съдържание по английски език, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова;
 11. Актуална методика и прагматика на дидактически тестове с инструментариум от Google, гл. ас. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Иван Шотлеков, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова;
 12. Актуална методика и прагматика на игрово-базирано обучение по английски език, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова, гл. ас. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Иван Шотлеков;
 13. Актуална методика и прагматика за представяне на учебно съдържание с помощта на облачни услуги за педагогически специалисти по английски език, ас. Деница Шаркова, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова, доц. д-р Иван Шотлеков;
 14. Финансов мениждмънт в училище, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц.д-р Стефка Анева, проф. д-р Асен Рахнев;
 15. Математиката и информационните технологии в проектно-базирано обучение, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Стефка Анева, докторант Валя Арнаудова;
 16. Управление на проекти и участие в програми , проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Тодорка Терзиева;
 17. Тестология. Съвременни методи за разработване и използване на тестове, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Ани Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Ивайло Старибратов, докторант Валя Арнаудова.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: в срок до 12:00 ч. на 21.12.2016 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.com, gerry.koleva@fmi-plovdiv.org и geneva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 4: Проф. Илиев предложи да бъдат информирани членовете на ФС за:

 • КСК – за следващата 2017/2018 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Математика и информатика“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, както и за новата специалност „Софтуерно инженерство“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“;
 • във връзка с постъпило предложение от проф. Манев за обявяване на конкурс за доцент, проф. Илиев напомни, че обявяването на конкурси се извършва два пъти в годината – април и октомври;
 • във връзка с избора на новите докторанти е добре да се помислят още отсега темите, които ще се гласуват на първия ФС след конкурсните изпити, т.е. 25 януари 2017 г.;
 • на 25.01.2017 г. ще се гласуват и избираемите за Пролетния триместър на 2016/17 г., редовно и задочно обучение и е добре ръководителите на катедри да имат готовност с предложенията;
 • всички ръководители след ФС да заповядат в Деканата за получаване на коледни торбички с календар, чаша, химикал и тефтерче за всички щатни, за ръководителите на катедри е предвиден кожен бележник и само за редовните докторанти календар и химикал на ФМИ за 2017 г.;

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 18.01.2017 г. (сряда) от 12:00 ч.  

 ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ