Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 23 / 07.12.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 23 / 07.12.2016

ПРОТОКОЛ № 23/07.12.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 07 декември 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Уточняване дневния ред на ФС на 14.12.2016 г..
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 14.12.2016 г.:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Научни.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:
1) Учебни.

 • утвърждаване на избираеми за магистри;
 • решение за формиране на аудиторната заетост в индивидуалните планове за работа, влизащо в сила от учебната 2017/2018 г.;
 • утвърждаване на учебни планове на курсове за квалификация и следдипломна специализация на педагогически специалисти.

2)  Докторанти.

 •  прекъсване на докторантура;
 •  промяна на темата на дисертационен труд;
 •  научни журита и дати за защита;
 •  утвърждаване на комисията по английски език за кандидат-докторанти, изисквания;
 •  заявка за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.;
 •  решение за неусвоените конкурси за докторанти, обявени в ДВ през септември месец;
 •  напомняне за тримесечните отчети – да се предават в Деканата подписани от ръководители на катедри и научни ръководители.

3)  Научни.

 • научно жури за академичната длъжност "доцент";
 • научни журита за академичната длъжност „главен аситент“;

4)   Хонорувани.
5)   Разни.

 • предложение за „доктор хонорис кауза“;
 • непрекратяване на трудов договор;
 • приемно време за Зимен триместър – в срок до 20.12.2016 г.;
 • Промоция на ФМИ – 25.03.2017 г. от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ;
 • КСК - прием за 2017/2018 г.;
 • теми за новоизбраните докторанти;
 • напомняне за конкурси за академични длъжности;
 • избираеми дисциплини за бакалаври – за 25.01.2017 г.;
 • следващо заседание на ФС – 25.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение: ФС да утвърди миналогодишните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър“, които са:
А) По направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., за магистърска програма „Обучение по математика в училище” (1 г.):
Зимен:

 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, проф. д-р Пенка Рангелова;
 • Построителни задачи, доц. д-р Румяна Маврова.

Пролетен:

 • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев.

Б)  По направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:
Избираема №1

 • Архитектури и системи, ориентирани към услуги, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев;
 • Предсказващи статистически техники и софтуер, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева;
 • Визуализация на данни, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Методи за управление на логистични системи, проф. д-р Манчо Манев,
  гл. ас. д-р Асен Христов;

Избираема №2

 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Анализ на икономически модели, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Семантичен уеб, проф. д-р Станимир Стоянов;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема №3

 • Практически финансов мениджмънт, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Актуални проблеми на софтуерните технологии, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Интелигентни агенти, проф. д-р Станимир Стоянов.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение за формиране на аудиторната заетост в индивидуалните планове за работа при планирането и отчета, влизащо в сила от учебната 2017/2018 г.: не повече от 50%  от аудиторната заетост да е от избираеми дисциплини, освен в случаите, когато в катедрата няма други часове;
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 20.12.2016 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата приемното време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на уч. 2016/17 година.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение: тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2016 г. да бъде на 25.03.2017 г. от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ.
РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 25.01.2017 г. (сряда) от 13:00 ч.  
РЕШЕНИЕ 8: ДС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 23 ноември 2016 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Мануела Руменова Генева;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Марта Костадинова Теофилова и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова; гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов; гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов; гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова; гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков; ас. Кирил Иванов Иванов; ас. Стоян Николов Черешаров; сист. админ. Димитър Стефанов Стамов.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 14 декември 2016 г. от 13:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ