Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2016 Протокол № 7 / 28.10.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 28.10.2016 г.

П Р О Т О К О Л   № 7 / 28.10.2016 г.

Днес, 28.10.2016 г. (петък), от 13 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.
Отсъстваха: доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за - 7, против – 0, въздържали се - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

РЕШЕНИЯ:
По точка 1. Докторанти
След обсъждане катедреният съвет прие следните РЕШЕНИЯ:

1.1 Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Магдалена Асенова Веселинова през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Христо Кискинов.
Гласували за - 7, против – 0, въздържали се - 0.

1.2 Катедреният съвет прие годишния отчет за третата година от подготовката на докторант Магдалена Асенова Веселинова съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували за - 7, против – 0, въздържали се - 0.

1.3 Катедреният съвет предлага докторант Магдалена Асенова Веселинова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
Гласували за - 7, против – 0, въздържали се - 0.

1.4 Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Магдалена Асенова Веселинова да бъде отчислена с право на защита, считано от 08.12.2016 г.
Гласували за - 7, против – 0, въздържали се - 0.

1.5 Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага проектът за дисертационен труд на докторант Магдалена Асенова Веселинова (докторант към катедра „Математически анализ”) по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Диференциални уравнения“ на тема: „Дробни диференциални уравнения с разпределено закъснение”, с научен ръководител доц. д-р Христо Кискинов, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Математически анализ” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 09 декември 2016 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Гласували за - 7, против – 0, въздържали се - 0.

По точка 2. Разни.

2.1 Катедрата одобри единодушно предложената заявка до Факултета по математика и информатика за прием на докторанти през уч. 2017 – 2018 г.

2.2 Одобрени са следните комисии за изпит на докторанти:

А/ По Математически анализ
1. Председател- доц. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член - проф. дмн Петко Пройнов;
3. Член - доц. д-р Атанаска Георгиева.

Б/ По Диференциални уравнения
1. Председател- доц. д-р Боян Златанов зам.-декан;
2. Член - проф. д-р Андрей Захариев;
3. Член - доц. д-р Христо Кискинов.

2.3 Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС с постъпилите предложения за избираеми дисциплини за Б триместър на уч. 2016 – 2017 г.

КС единодушно реши: Предлага на ФС да утвърди следните избираеми дисциплини за студенти от ФМИ, редовно и задочно обучение, през Б триместър на уч. 2016 – 2017 г:

Избираема дисциплина Преподавател Форма на обучение Специалности

Итерационни методи

Проф. дмн П. Пройнов

Редовна Всички
 Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика Доц. д-р Б. Златанов Редовна, Задочна Всички
Линейни оператори във функционални пространства Проф дмн С.Костадинов Проф д-р А. Захариев
Доц. д-р А. Георгиева
Редовна БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ
Оптимално управление

Доц. д-р Г. Костадинов

Редовна, Задочна Всички

Гласували за - 7, против – 0, въздържали се - 0.

2.4 Професор Захариев напомни на членовете на КС за провеждането на Семинара на ФМИ в периода 23-25.11.2016 г.

Проф. Захариев даде думата на членовете на КС за въпроси и изказвания.
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

28.10.2016 г.
гр. Пловдив

 Ръководител катедра:………………...................
/проф. д-р А. Захариев/

Протоколчик:…………………………
/гл. ас. д-р М. Петкова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ