Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 13 / 14.12.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 14.12.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 13 / 14.12.2016 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 14 декември 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – в болнични; док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34; Присъстващи – 32; Отсъстващи – 3.

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Научни.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2016/17 година, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”:

По направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., за магистърската програма „Обучение по математика в училище” (1 г.):

А. Зимен: 

 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, проф. д-р Пенка Рангелова; 
 • Построителни задачи в планиметрията, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Добринка Бойкина. 

Б. Пролетен:

 • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина

По направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:

Избираема №1

 • Сървисно-ориентирани архитектури, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Пенчо Малинов;
 • Развойна среда и рамка за Android, доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров;
 • Онтологично инженерство, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев;
 • Предсказващи статистически техники и софтуер, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева;
 • Визуализация на данни, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Методи за управление на логистични системи, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов.

Избираема №2

 • Качествен и тестваем код, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Пенчо Малинов;
 • Android – бази от данни и RESTful услуги, доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров;
 • Интелигентни агенти, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Александър Петров;
 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Анализ на икономически модели, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема №3

 • Софтуерни инструменти, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Пенчо Малинов;
 • Развойна среда и рамка за Windows Phone, доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров;
 • Интелигентни софтуерни архитектури, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Александър Петров;
 • Практически финансов мениджмънт, доц. д-р Андрей Захариев;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Компютърни алгебрични системи, доц. д-р Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложения списък на следните курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 1. Mетодика за решаване на задачи от математически състезания, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова, д-р Зара Данаилова;
 2. Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, доц. д-р Марта Теофилова, проф. д-р Пенка Рангелова, д-р Зара Данаилова;
 3. Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в началното училище, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, Венета Табакова-Комсалова, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 4. Блок-базирано програмиране, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, Венета Табакова-Комсалова, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 5. Някои методически аспекти на подготовката на ученици за участие в олимпиади и състезания по информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 6. Съвременни методи за преподаване на информационни технологии в прогимназиален етап на обучение, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 7. Съвременни методи за преподаване на информационни технологии в начален етап на обучение, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, доц. д-р Стефка Анева;
 8. Графичен метод и приложения за решаване на задачи по алгебра, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина;
 9. Методи и методика за съставяне на математически задачи, доц. д-р Добринка Бойкина, проф. д.п.н. Васил Милушев;
 10. Актуална методика и прагматика на дигитална мултимедийна визуализация на учебно съдържание по английски език, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова;
 11. Актуална методика и прагматика на дидактически тестове с инструментариум от Google, гл. ас. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Иван Шотлеков, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова;
 12. Актуална методика и прагматика на игрово-базирано обучение по английски език, преп. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова, гл. ас. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Иван Шотлеков;
 13. Актуална методика и прагматика за представяне на учебно съдържание с помощта на облачни услуги за педагогически специалисти по английски език, ас. Деница Шаркова, гл. ас. д-р Ваня Иванова, преп. Кирина Бойкова, доц. д-р Иван Шотлеков;
 14. Финансов мениждмънт в училище, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц.д-р Стефка Анева, проф. д-р Асен Рахнев;
 15. Математиката и информационните технологии в проектно-базирано обучение, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Стефка Анева, докторант Валя Арнаудова;
 16. Управление на проекти и участие в програми , проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Тодорка Терзиева;
 17. Тестология. Съвременни методи за разработване и използване на тестове, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Ани Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Ивайло Старибратов, докторант Валя Арнаудова.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното решение за формиране на аудиторната заетост в индивидуалните планове за работа при планирането и отчета, влизащо в сила от учебната 2017/2018 г.: не повече от 50% от аудиторната заетост да е от избираеми дисциплини, освен в случаите, когато в катедрата няма други часове.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Димитър Руменов Разпопов, докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма Геометрия и топология, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Манчо Христов Манев и доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с  оценка Мн. добър (5.00) Димитър Руменов Разпопов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: по молба и съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Ламбри Йовков Йовков, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за срок от 1 (една) година, считано от 01.01.2017 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: по молба и съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Кремена Иванова Ванчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за срок от 1 (една) година, считано от 01.01.2017 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за следната промяна на темата на дисертационния труд на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

от „Методика на адаптивно електронно обучение по икономически дисциплини

на „Методика на адаптивно електронно обучение“. 

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Магдалена Асенова Веселинова, редовен докторант към катедра „Математически анализ”. 

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2) Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;

3) Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химико-технологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

2) Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“,  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения).

Резервни членове:

1) (резервен външен член) Доц. д-р Дафинка Цокова Ангелова – от MA, Висше Строително Училище „Л. Каравелов“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2) (резервен вътрешен член) Доц. д-р Неделчо Велев Милевот ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ). 

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Магдалена Асенова Веселинова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ да бъде на 17.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2) Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии). 

 Резервни членове:

1) (резервен външен член) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;

2) (резервен вътрешен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ да бъде на 17.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

 Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...  (Методика на обучението по информатика);

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1) (резервен външен член) Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2) (резервен вътрешен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ да бъде на 17.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на Георги Петров Пашев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ да бъде на 16.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на Силвия Николаева Гафтанджиева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ да бъде на 16.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ 16: ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2016/2017година:

Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.

Членове: 1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;

2. Гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.

Дата на изпита по английски език: 20.01.2017 г. от 9:00 ч. в 8-ма аудитория, Ректорат на ПУ.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие  и предлага да бъдат утвърдени от АС на ПУ следните предложения от катедрите за прием на докторанти през учебната 2017/2018 година: (виж Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следното предложение за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”:  неусвоените конкурси за докторанти, обявени в Държавен вестник през септември месец да се  обявят отново в Държавен вестник през месец февруари на следващата година.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 94 от 25.11.2016 г. конкурс по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки;  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по математика);

2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика);

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

3) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

4) Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1) (резервен външен) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

2) (резервен вътрешен) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“ за следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 94 от 25.11.2016 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, Бургас; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

2) Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“; Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1) (резервен външен) доц. д-р Деляна Димчева Димова – Аграрен университет, Пловдив; Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

2) (резервен вътрешен) доц. д-р Емил Николов Хаджиколев – от ФМИ на ПУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 94 от 25.11.2016 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Управление и количествени методи в икономиката “ на Факултет по икономически и социални науки при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, Бургас, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ на ПУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1) (резервен външен) Доц. д-р Деляна Димчева Димова – от Аграрен университет, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) (резервен вътрешен) Доц. д-р Иван Ганчев Иванов – от ФМИ на ПУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение: всички документи на хартиен носител да се представят в Деканата в 2 екз., включително и декларациите за научните журита.

РЕШЕНИЕ 23: ФС избра следните хонорувани преподаватели и ментори, провеждащи „Практика по специалността“ с 3. курс, спец. „Информатика“

1) Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – с хорариум 190 часа в упр. за водене на избираемите дисциплини „Математически основи на автоматичното управление“ и „Оптимално управление“ през Есенния и Зимния триместри, редовно и задочно обучение. (двоен хонорар);

2) Гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев – с хорариум  90 часа в упр. за водене на часове по дисциплината „Инвестиции и инвестиционни техники“, Зимен триместър на 3. Курс „Бизнес математика“, редовно обучение;

3) Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев (пенсионер) – с хорариум 180 часа в упр. за водене на избираема дисциплина „Аналогии и обобщения в математиката през Зимния триместър, редовно и задочно обучение (двоен хонорар);

4) Доц. д-л Златогор Борисов Минчев – с хорариум 120 часа за водене на избираема дисциплина ”Основи на сигурността в киберпространството”, през Зимния триместър, редовно обучение;

5) Радослава Сашкова Терзиева (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упр. по дисциплините „Теория на игрите” и „Софтуерни системи по математика“ за спец. „Математика и „Бизнес математика“, участие в семестриални изпити и преглеждане на курсови работи, Зимен и Пролетен триместри, редовно обучение;

6) Василка Димова Събева (магистър) – с хорариум 50 часа за водене на упр. по дисциплината „Статистически софтуер“ за спец. „Бизнес математика“, участие в семестриални изпити и преглеждане на курсови работи, Зимен триместър, редовно обучение;

7) Мая Пламенова Стоименова (магистър)с хорариум 250 часа в упр. за водене на семинарни упражнения , преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Иконометрия“ на спец. „Бизнес математика“, редовно обучение, Зимен триместър;

8) Иван Иванов Желев (студент 3БИТ, фак. № 1401561034) – с хорариум 150 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Информационни технологии в Интернет“ с 4СТД, редовно и задочно и участие в семестриални изпити;

9) Веселина Руменова Нанева (студент от 3 БИТ, фак. № 1401561002) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплините „Увод в информационните технологии“ на 1СТД, редовно и „Информационни технологии в Интернет“ на 4СТД, редовно и задочно, участие в семестриални изпити;

10) Хасан Шюкрю Гюлюстан (магистър) – с хорариум 120 часа в упр. за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Бизнес информационни системи“ на 4СТД, редовно обучение и участие в провеждането на семестриални изпити;

11) Илиан Руменов Иванов (магистър) – с хорариум 100 часа в упр. за водене на избираема дисциплина „Бизнес право“, редовно обучение, участие в провеждането на семестриални изпити през Зимния триместър;

12) Силвия Георгиева Павлова (магистър)с хорариум 100 часа в упр. за водене на избираема дисциплина „Предприемачество“, редовно обучение, участие в провеждането на семестриални изпити през Зимния триместър;

13) Панайот Минчев Панайотов (магистър) – с хорариум 180 часа, за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Основи на графичния дизайн“ с І курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно и задочно обучение;

14) Николай Атанасов Чочев (студент, 3СТД, фак. № 1401681002) – с хорариум 200 часа, за водене на избираеми дисциплини през Есенния и Пролетен триместри, редовно обучение;

15) Петър Веселинов Йочев (студент 4СТД, фак. № 1301681073) – с хорариум 250 часа, за водене на лабораторни упражнения по дисциплините: „Информационни технологии в Интернет“ на 2БИТ, редовно и задочно обучение; „Събитийно програмиране“ на 2СТД, редовно  задочно обучение;

16) Здравка Ивайлова Страхинова (студентка, 3СТД, фак. № 1401681022) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Създаване на графичен потребителски интерфейс (С#) на 1СТД, редовно и задочно обучение, Зимен триместър;

17) Тодор Йорданов Иванов (студент, 3СТД, фак. № 1401681017) – с хорариум 90 часа за водене на лабораторни упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Създаване на графичен потребителски интерфейс (С#) на 1СТД, редовно обучение, Зимен триместър;

18) Живко Милков Милев (студент, 2СТД, фак. № 1501681077) – с хорариум 90 часа за водене на лабораторни упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Създаване на графичен потребителски интерфейс (С#) на 1СТД, редовно обучение, Зимен триместър;

19) Денислав Илиянов Спасов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Бази от данни“ на спец. „Математика“ и „Бизнес математика“ през Зимния триместър;

20) Цветанка Димитрова Ланджева – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език“ на 1. курс, редовно и задочно обучение, Зимен триместър;

21) Анастасия Ангелова Паланова – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език“ на 1. курс, редовно и задочно обучение, Зимен триместър;

22) Ментори, провеждащи практика по специалността през Зимния триместър, 3-ти курс, Информатика, задочно обучение:

 • § Георги Василев Пешев – с хорариум 180 часа;
 • § Георги Кирилов Еникомшиев – с хорариум 180 часа;
 • § Десислава Василева Боева – с хорариум 180 часа;
 • § Димитър Стойчев Спасов – с хорариум 180 часа;
 • § Желязко Данчев Меранзов – с хорариум 180 часа;
 • § Иван Филипов Ванчев – с хорариум 180 часа;
 • § Кирил Стефанов Джагалов – с хорариум 180 часа;
 • § Красимир Станимиров Йотов – с хорариум 180 часа;
 • § Мариана Петрова Желязкова – с хорариум 180 часа;
 • § Милен Чавдаров Маринков – с хорариум 180 часа;
 • § Невена Георгиева Христова – с хорариум 180 часа;
 • § Николай Кирилов Тафров – с хорариум 180 часа;
 • § Петър Димитров Иванов – с хорариум 180 часа;
 • § Радина Йонкова Иванова – с хорариум 180 часа;
 • § Росен Николов Антов – с хорариум 180 часа;
 • § Цветан Илиев Иванов – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза” на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на проф. Рави Агарвал.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Евгения Делчева Ангелова за срок от 1 /една/ година, считано от 12.02.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие следното предложение: въз основа на постъпила молба да бъде разрешено на доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов да ползва творчески отпуск за срок от 1 (една) учебна година, считано от 15.12.2016 г. съгласно чл. 139 от Правилника на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, при условие, че доц. Старибратов ще изпълни заложената в индивидуалния учебен план аудиторна заетост коректно и по график.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие: в срок до 12:00 ч. на 21.12.2016 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.com, gerry.koleva@fmi-plovdiv.org и geneva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 28: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящата Промоция за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2016. Датата е 25.03.2017 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Желателно е преподавателите да не планират почивки за този ден. 

РЕШЕНИЕ 29: Проф. Илиев направи следните съобщения:

 • § за КСК – за следващата 2017/2018 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Математика и информатика“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, както и за новата специалност „Софтуерно инженерство“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“;
 • § във връзка с постъпило предложение от проф. Манев за обявяване на конкурс за доцент, проф. Илиев напомни, че обявяването на конкурси се извършва два пъти в годината – април и октомври;
 • § във връзка с избора на новите докторанти е добре да се помислят още отсега темите, които ще се гласуват на първия ФС след конкурсните изпити, т.е. 25 януари 2017 г.;
 • § на 25.01.2017 г. ще се гласуват и избираемите за Пролетния триместър на 2016/17 г., редовно и задочно обучение и е добре ръководителите на катедри да имат готовност с предложенията;
 • § всички ръководители след ФС да заповядат в Деканата за получаване на коледни торбички с календар, чаша, химикал и тефтерче за всички щатни, за ръководителите на катедри е предвиден кожен бележник и само за редовните докторанти календар и химикал на ФМИ за 2017 г.;
 • § следващото заседание на ФС на ФМИ ще е на 25 януари 2017 г. (сряда) от 13:00 ч.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ