Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 8 / 27.10.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 27.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 8 / 27.10.2016 г.

Днес, 27.10.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, гл. ас. Енков, доц. Хаджиколева, ас. Иванов и ас. Хоптериев.

Отсъстващи: няма. 

Дневен ред:

 1. Предзащита на дисертационен труд на докторант Силвия Гафтанджиева
 2. Предзащита на дисертационен труд на докторант Георги Пашев
 3. Избираеми дисциплини за зимен триместър
 4. Учебни часове за зимен триместър
 5. Разни

Решения:

 1. По т. 1, КС реши, че представеният от докторант Силвия Николаева Гафтанджиева дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика. 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 1. По т. 1, КС реши да предложи на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Силвия Николаева Гафтанджиева със следните потенциални членове:

-       Проф. д-р Аврам Моис Ескенази от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Проф. д-р Нели Милчева Манева от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       (резервен член) Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       (резервен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 1. По т. 1, КС реши дата на публичната защита на дисертационния труд на докторанта Силвия Николаева Гафтанджиева пред научното жури да бъде 20.12.2016 г.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 1. По т. 2, КС реши, че представеният от докторант Георги Петров Пашев дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0 

 1. По т. 2, КС реши да предложи на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Георги Петров Пашев със следните потенциални членове:

-       Проф. д-р Иван Колев Койчев от ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наука; научна специалност Информатика;

-       Проф. д-р Веселка Димитрова Боева от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       (резервен член) Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

-       (резервен член) Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 1. По т. 2, КС реши дата на публичната защита на дисертационния труд на докторанта Георги Петров Пашев пред научното жури да бъде 20.12.2016 г.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 1. По т.3, КС предлага следните избираеми дисциплини за зимния триместър на учебната 2016/17 година:

-       "Програмиране в среда Arduino за напреднали", с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и гл. ас. д-р Светослав Енков, за задочно обучение, за всички специалности;

-        "РНР за напреднали" с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и докторант Йордан Енев, за задочно обучение, за всички специалности;

-       “Въведение в Big Data и Cloud Computing” с преподаватели доц. д-р Станка Хаджиколева и доц. д-р Емил Хаджиколев, за задочно обучение, за спец. Информатика и СТД;

-       „Валути и валутни сделки” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.

 1. По т. 5, КС предлага да се поискат две нови асистенски места за катедрата.
 2. По т. 5, КС предлага комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) в състав:

-       Доц. д-р Ангел Голев;

-       Проф. дмн Георги Атанасов Тотков;

-       Доц. д-р Елена Петрова Сомова.

 1. По т. 5, КС предлага Associate Professor Miguel Rodríguez Artacho, PhD от The National University of Distance Education (Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED), Мадрид, Испания за втори научен ръководител на докторанта Мартин Викторов Такев.
 2. По т. 5, КС реши да обяви 6 места за редовна докторантура и 2 места за задочна докторантура в ПН 4.6 за следващата учебна година 2017/18.
 3. По т. 5, проф. Г. Тотков, в качеството си на научен ръководител, обяви, че редовният докторант към катедрата Евгения Максимова Алендарова има готовност за предзащита.
 4. По т. 5, проф. Г. Тотков, в качеството си на научен ръководител, обяви, че редовният докторант към катедрата Александър Насков Трайков има готовност за предзащита.

 

 

31.10.2016 г.                                                   Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                            (доц. д-р С. Хаджик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ