Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 14 / 21.11.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 21.11.2016 г.

Протокол № 14 / 21.11.2016 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 21.11.2016 г. (понеделник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Владимир Шкуртов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. д-р Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.
Отсъстващи: проф. д-р Христо Крушков (академичен съвет).

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Решения
По точка 1. Катедреният съвет обсъди разпределението на часовете за Б триместър - редовно и задочно обучение и реши, поради недостиг на преподаватели да предложи на ФС за утвърждаване следните хонорувани преподаватели:

 • Здравка Ивайлова Страхинова, Фак. № 1401681022, студент в IІІ курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ редовно обучение, за водене на лабораторни занятия по „Създаване на графичен потребителски интерфейс (C#)“ – 180 часа с І курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно и задочно обучение, zdravkastrahinova1022@gmail.com, тел. 0882493657.
 • Тодор Йорданов Иванов, Фак. № 1401681017, студент в IІІ курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ редовно обучение, за водене на лабораторни занятия по „Създаване на графичен потребителски интерфейс (C#)“ – 90 часа с І курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, ivanov.todor1@gmail.com, тел. 0882 76 24 41.
 • Живко Милков Милев, Фак. № 1501681077, студент във ІІ курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ редовно обучение, за водене на лабораторни занятия по „Създаване на графичен потребителски интерфейс (C#)“ – 90 часа с І курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение
  е- mail: milevjivko@gmail.com, тел.: 0884704822

По точка 2. от дневния ред доц. д-р Тодорка Терзиева постави на обсъждане конспектите за кандидат-докторантски изпит по направление 4.6. Информатика и компютърни науки и направление 1.3. Методика на обучението по информатика и ИТ. След кратко обсъждане на конспектите членовете на катедрата единодушно взеха следните
Решения:

 • Приемат конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 • Приемат конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Доц. Терзиева постави на обсъждане съставите на комисиите за провеждане на кандидат-докторантските изпити по направление 4.6 и 1.3. След обсъждане на съставите на двете комисии членовете на катедрата единодушно приеха следните
Решения:

 • Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, следните хабилитирани преподаватели: 

Председател:     проф. д-р Христо Димитров Крушков
Членове:                1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
                                  2. проф. д-р Коста Андреев Гъров
                                  3. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева

 • Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели: 

Председател:      доц. д-р Ангел Атанасов Голев
Членове:                1. проф. д-р Христо Димитров Крушков
                                  2. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева
                                  3. доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов

По точка 2. катедреният съвет обсъди и необходимостта от прием на докторанти за уч. 2017/2018 г.

По точка 3. Доц. д-р Терзиева информира катедрения съвет относно Семинара на ФМИ, който ще се проведе от 23.11.16 г. до 25.11.16 г. в хотел „Камелия“, Пампорово.

21.11.2016 г.   Протоколчик: ...............................................
гр. Пловдив   (ас. д-р Христо Христов)
    Ръководител катедра: ................................................
    (доц. д-р Тодорка Терзиева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ