Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016/2017 учебна година Протокол № 4 – 2016/2017 - 24.11.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 – 2016/2017 - 24.11.2016 г.

Протокол № 4– 2016/2017
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 24.11.2016 г.


Днес, 24.11.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Димитър Благоев, ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов.
Отсъстващи:   гл. ас. д-р Георги Шарков ас. д-р Мая Стоева,

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни
  2. Докторанти
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6. (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра „Компютърни технологии” следните места за обучение на докторанти за 2018 г.:
    • по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика – редовна форма 2 места и задочна форма 1 място;
    • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 1 място и задочна форма 1 място.
  2. Катедреният съвет, съгласно чл. 20. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага да бъде сменена темата на дисертационния труд на Валя Спасова Арнаудова, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”. Темата „Методика на адаптивно електронно обучение по икономически дисциплини” да се промени на темата „Методика на адаптивно електронно обучение”.
  3. Предлага на Факултетния съвет поради това, че доц. д-р Евгения Делчева Ангелова на 12.02.2017 г. навършва 65 години, да не се прекратява трудовия договор за срок от една година, считано от 12.02.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски” (първо продължение).

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

24.11.2016 г.                                                 Протоколчик: гл.ас.д-р Т.Глушкова /п/
гр. Пловдив                                                  Ръководител катедра:доц. д-р Е. Ангелова/п/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ