Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 12 / 09.11.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 09.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 12 / 09.11.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 9 ноември 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, , доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Николай Величков Павлов, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 31; Отсъстващи – 4.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Отчети на Факултетни комисии.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ФС прие следното допълнение към заповедта за разпределение на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2016/2017 година:
е) групите за 1. к. Информатика и 1. к. БИТ, задочно обучение са 3(три) само за упражненията по Английски език.

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година, редовно и задочно обучение:

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
1. Теоретични и приложни аспекти на логистиката, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
2. Аналитична бизнес икономика, гл. ас. д-р Асен Христов; 
3. Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. д.м.н. Тодор Моллов;
4. Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. д.м.н. Нако Начев; 
5. Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади, проф. д-р Пенка Рангелова;
6. Интелектуална собственост в интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев;
7. Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
8. Основи на сигурността в киберпространството, доц. д-р Златогор Минчев;
9. Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
10. Бизнес статистика със SPSS, проф. д.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов;
11. Предприемачество, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова;
12. Бизнес право, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов;
13. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров; 
14. Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев; 
15. РНP за напреднали – 2. част, проф. д-р Христо Крушков, хон.ас. Димитър Ников, хон. ас. Атанас Василев;
16. Агентни системи, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев;
17. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл.ас.д-р Мариана Крушкова;
18. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев; 
19. Изграждане на динамични уеб приложения, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
20. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски; 
21. Итерационни методи, проф. д.н. Петко Пройнов;
22. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов; 
23. Линейни оператори във функционални пространства, проф. дмн Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева; 
24. Оптимално управление, доц. д-р Георги Костадинов.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
1. Програмиране в среда Arduino, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
2. Аналитична бизнес икономика, гл. ас. д-р Асен Христов; 
3. Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. д.м.н. Тодор Моллов;
4. Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
5. Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
6. Бизнес статистика със SPSS, проф. д.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов;
7. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров; 
8. Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев; 
9.  Програмиране на R, доц. д-р Веска Ненчева;
10.Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана                         Крушкова;
11. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев;
12. Въведение в Big Data Cloud Computing, доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева; 
13. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски;
14. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов;
15. Линейни оператори във функционални пространства, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
16. Оптимално управление, доц. д-р Георги Костадинов;
17. PHP за напреднали, доц. д-р Елена Сомова, док-т Йордан Енев. 

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
1. Руски език – 2. част (практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението: избираема дисциплина№ 5 „Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади“, с лектор проф. д-р Пенка Петрова Рангелова да бъде препоръчителна за 3. курс на специалностите: „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“; избираема дисциплина № 3 „Приложения на линейното програмиране в бизнеса“, с лектор проф. дмн Тодор Желязков Моллов не могат да избират студентите от специалностите“ „Математика“, „Бизнес математика“ и „Бизнес информационни технологии“. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие комплект учебни програми за първата академична година на новата бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“, редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: в срок до 16.11.2016 г. (сряда) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2016/17 година.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение: „Практика по специалността“ в III курс и „Преддипломен стаж“ в IV курс за специалностите „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно и задочно обучение могат да се карат и в звена на ПУ „Паисий Хилендарски“, като за целта не е необходимо да се сключва договор, а само се попълват Приложение 1 и Приложение 2.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие и предлага:

 • за членове на Съвета на департамента за квалификации и професионално развитие на  педагогически специалисти да бъдат включени следните преподаватели от Факултета по математика и информатика:
  1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
  2. Проф. д-р Коста Андреев Гъров;
  3. Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.
 • за Директор на департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти се предлага проф. д-р Галин Борисов Цоков от Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Магдалена Асенова Веселинова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Христо Стефанов Кискинов.  
   
РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Магдалена Асенова Веселинова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Магдалена Асенова Веселинова, считано от 09.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедра „Приложна математика и моделиране”: да бъде прекъсната докторантурата на Ива Георгиева Пъхлева за 1 (една) година, редовен докторант по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения, с научен ръководител проф. д.м.н. Снежана Христова, съгласно чл. 26 (1) и (2) от ПРАС на ПУ, считано от 01.12.2016 г., поради болест.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението от катедра „Компютърни технологии” да бъде прекратена докторантурата на Фикри Шабанов Хърлов, задочен докторант по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Евгения Ангелова, съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ, считано от 01.12.2016 г.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант по докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Ваня Валентинова Бизова-Лалева за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Ваня Валентинова Бизова-Лалева, считано от 09.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Цветана Костадинова Димитрова за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Цветана Костадинова Димитрова, считано от 09.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Силвия Николаева Гафтанджиева по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика:

Външни  членове за Пловдивски университет:

 1. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование 
  4. Природни науки, математика и информатика
  ; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Нели Милчева Манева – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование
  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Проф. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра ЕКИТ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Георги Петров Пашев по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика:

Външни  членове за Пловдивски университет:

 1. Проф. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ на СУ „Св. св. Климент Охридски“, София; област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Веселка Димитрова Боева – от Технически университет, филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ „Паисий  Хилендарски“, катедра ЕКИТ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 2. (вътрешен) Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следното предложение: минималният срок за насрочване на дата за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” и НС „доктор на науките” да бъде 2 (два) месеца след гласуване на Научното жури на Факултетен съвет.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие отчета на Факултетната комисия по качество за периода: април – октомври 2016 г.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие отчета на Факултетната комисия по акредитация за периода: май – октомври 2016 г.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие отчета на Факултетната комисия по атестация за периода: май – октомври 2016 г.

РЕШЕНИЕ 25: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 година:

 1. Веселина Руменова Тавкова (бакалавър) – с хорариум 360 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през А и Б триместри на 2016/2017 уч. г. по дисциплините ЛААГ за спец. „Информатика“, I курс, „Геометрия“ за спец. „Информатика“, II курс и „Геометричен дизайн“ на спец. „Софтуерни технологии и дизайн“, II курс.
 2. Ренато Николла (магистър) – с хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплината „Модели на реални процеси“ на 2. курс, спец. „Информатика“, участие в семестриални изпити, редовно обучение;
 3. Ментори, провеждащи практика по специалността през Есенния триместър, редовно и задочно обучение на 3БИТ и 3СТД:
  • Ангел Тодоров Хазуров – с хорариум 180 часа;
  • Андрей Николов Николов – с хорариум 180 часа;
  • Анка Радева Карагьозова – с хорариум 180 часа;
  • Вадет Мехмед Али – с хорариум 180 часа;
  • Ваня Спасова Аргирова – с хорариум 180 часа;
  • Георги Атанасов Инджов – с хорариум 180 часа;
  • Георги Соколов – с хорариум 180 часа;
  • Евгени Харалампиев Димов – с хорариум 180 часа;
  • Ирина Йорданова Атанасова – с хорариум 180 часа;
  • Костадин Николаев Стоянов – с хорариум 180 часа;
  • Любомир Марков Атанасов – с хорариум 180 часа;
  • Мария Александрова Чепишева– с хорариум 180 часа;
  • Марияна Светломирова Трендафилова – с хорариум 180 часа;
  • Милена Георгиева Бончева – с хорариум 180 часа;
  • Недялко Димов Костадинов – с хорариум 180 часа;
  • Николай Василев Бараков – с хорариум 180 часа;
  • Нина Николова Йорданова – с хорариум 180 часа;
  • Пламен Иванов Петков – с хорариум 180 часа;
  • Радка Петрова Кайнарова – с хорариум 180 часа;
  • Светослав Николаев Попов – с хорариум 180 часа;
  • Сидерина Няголова – с хорариум 180 часа;
  • Славчо Боянов Славчев – с хорариум 180 часа;
  • Тодор Груев – с хорариум 180 часа;
  • Цвета Красимирова Събева – с хорариум 180 часа;
  • Янко Къркаличев – с хорариум 180 часа;
  • Йолита Милкова Моралиева – с хорариум 180 часа;
  • Мирослав Францов Иванов – с хорариум 180 часа;
  • Елица Емилова Колева – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 23.11.2016 г.: членове –108 души; от тях 76 са академичен състав (70,37%); 21 докторанти и студенти (19,44 %); 11 души учебно-помощен персонал (10,19%).

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие предложението до ОС за следната промяна на структурата на Факултетния съвет на ФМИ: 28 да са хабилитираните преподаватели, което е 80% от състава на ФС.

РЕШЕНИЕ 28: ФС избра доц. д-р Марта Костадинова Теофилова за зам.-председател на Факултетната комисия по акредитация във връзка с предстоящи процедури по акредитация.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 23 ноември 2016 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Мануела Руменова Генева;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Марта Костадинова Теофилова и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова; гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов; гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов; гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова; гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков; ас. Кирил Иванов Иванов; ас. Стоян Николов Черешаров; сист. админ. Димитър Стефанов Стамов.

РЕШЕНИЕ 30: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС за предстоящия семинар на ФМИ в периода 23.11.2016 г. – 25.11.2016 г., като даде по-точни указания и подробности: предварителната програма ще бъде качена в сайта на ФМИ, отпътуване с автобуса на ПУ за комплекс „Камелия“, Пампорово на 23.11.2016 г. в 10:00 ч. от спирката срещу Ректората; ОС ще е от 16:00 ч., а регистрацията ще е от 15:30 ч. 

РЕШЕНИЕ 31: Проф. Илиев информира членовете на ФС за: навременното предаване на индивидуалните планове за работа; на 14.12.2016 г. (сряда) от 13:00 ч. ще е следващото заседание на ФС; от 1 март 2016 г. Председател на СМБ-Пловдив  е доц. д-р Ивайло Старибратов; членски внос за СМБ може да се заплати в Деканата на Гергана Колева, админ.-секретар на ФМИ; 15 лв. е за всички, а за студенти, редовни докторанти и пенсионирани преподаватели е 7,50 лв.; поредната сбирка на СМБ-Пловдив ще е на 15.11. от 19:30 ч. в ресторант „Южен Полъх 2“; последното за годината ДТВ е изплатено месец август 2016 г. по съответните критерий, минималната сума за щатен е 520 лв.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/
Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика
Подпис: /п/

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ