Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016/2017 учебна година Протокол № 3 – 2016/2017 - 09.11.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 – 2016/2017 - 09.11.2016 г.

Протокол № 3 – 2016/2017
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 09.11.2016 г.

Днес, 09.11.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас. д-р Мария Василева.
Отсъстващи:   доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Георги Шарков

Приет бе следният дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Приемат конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
 2. Приемат конспект за провеждане на кандидат-докторантски изпит по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика
 3. Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, следните хабилитирани преподаватели:
  Председател: доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
  Членове:
  1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
  2. проф. д-р Коста Андреев Гъров
  3. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева
 4. Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели:
  Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев
  Членове:
  1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
  2. доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
  3. доц. д-р Николай Величков Павлов
 5. Катедреният съвет, съгласно чл. 26. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага да бъде прекратена докторантурата на Фикри Шабанов Хърлов, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, въз основа на постъпила Молба от 24.09.2016 г. и системно неизпълнение на задълженията по индивидуалния учебен план.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

09.11.2016 г.
гр. Пловдив

Протоколчик:
/Гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ