Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 17 / 06.07.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17 / 06.07.2016

ПРОТОКОЛ №17/ 06.07.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 6 юли 2016 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 • Уточняване дневния ред на ФС на 06.07.2016 г.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на 6 юли 2016 г.:
ДНЕВЕН РЕД:

0) Връчване на:

 • диплом за НС „Доктор на науките“ на  проф. Снежана Гочева;
 • дипломи за ОНС „Доктор“ – Христо Т. Христов, Зара Данаилова, Любомир Георгиев, Пеньо Георгиев;
 • грамота за завоювано 2. място от отбора по математика на НСОМ 2016 в гр. Русе.

1) Учебни.

 • разкриване на нова специалност „Софтуерно инженерство” (редовно и задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2016/2017 година;

2) Докторанти.

 •  възстановяване на докторантура – Александър Петров;
 •  промяна на тема на дисертационен труд – Пенчо Малинов;
 •  прекъсване на докторантура – Василка Събева.

3) Хонорувани.

4) Разни.

 • преименуване на лабораторията по електронна търговия към ФМИ;
 • индивидуални планове за работа;(
 • съобщение за ползване на платен годишен отпуск (от 11.07.2016 – 26.09.2016 г.);
 • КСК изпити – 7 и 8 юли;
 • точки „наука“;
 • google-профил.

5)  Избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: студентите могат да преминат в по-горен курс при следните условия: за II и III курс  с не-повече от три невзети изпити (условно записване), а за IV с повече от 3 невзети.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 08.07.2016 г. (петък) ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнените, подписани индивидуални планове за работа и справката за неотчетените в тях защитили дипломанти и докторанти.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 11.07.2016 г.да се подадат в Деканата заявки за ликвидационната сесия.
РЕШЕНИЕ 5: Доц. Боян Златанов запозна членовете на ДС с обобщените резултати за „точки наука“ и прочете точките на първите трима: проф. д.м.н. Снежана Христова – 1126 точки; доц. д-р Иван Ганчев – 908 точки; проф. д-р Петко Пройнов – 820 точки.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: да сепризоват всички преподаватели навреме да информират УКЗ за използвания софтуер за следващата учебна година.
РЕШЕНИЕ 7: Проф. Антон Илиев запозна членовете на ДС с приетите на АС правила за организация на учебния процес през учебната 2016/17 година и по-точно с решение № 23:
При численост на курса (потока) под 10 студенти списъчен състав аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат  спрямо предвидените по учебен план, както следва:

 • за лекции:

- за 9 студенти – на 90 %
- за 8 студенти – на 80 %
- за 7 студенти – на 70 %
- за 6 студенти – на 60 %
- за 5 и по-малък брой студенти – на 50 %

 • за упражнения:

- за 7 студенти – на 100 %
- за 6 студенти – на 90 %
- за 5 студенти – на 80 %
- за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие следното предложение: във връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 11.07.2016 г. до 25.09.2016 г.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ