Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 5 / 25.10.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 25.10.2016 г.

Протокол № 5-2016/2017

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии",
Пловдивски университет „П. Хилендарски", 25.10.2016 г.

Днес, 25.10.2016 г. (вторник) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии" към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи:  няма.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра ОМИИТ.
 2. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра ОМИИТ.
 3. Докторанти.
 4. Одобряване на учебни програми по "Английски език" за специалност "Софтуерно инженерство".
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Ваня Валентинова Бизова-Лалева през четвъртата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 2. Катедреният съвет прие отчета за четвъртата година от подготовката на докторанта Ваня Валентинова Бизова-Лалева, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Ваня Валентинова Бизова-Лалева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Ваня Валентинова Бизова-Лалева да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 25.10.2016 г.
 5. Представеният от докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева дисертационен труд на тема „Приложение на информационни технологии за повишаване на ефективността на обучението по математика” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика и информационни технологии.
 6. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Ваня Валентинова Бизова-Лалева:
 7. Външни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2) Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

  3)  Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“,  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

   Резервни членове:

  1) (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2) (резервен член) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика.

 8. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Цветана Костадинова Димитрова през четвъртата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 9. Катедреният съвет прие отчета за четвъртата година от подготовката на докторанта Цветана Костадинова Димитрова, съгласно мнението на научния ръководител.
 10. Катедреният съвет предлага докторантът Цветана Костадинова Димитрова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
 11. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Цветана Костадинова Димитрова да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 25.10.2016 г.
 12. Представеният от докторант Цветана Костадинова Димитрова дисертационен труд на тема „Основни учебни дейности при подготовката на ученици до 5. клас за участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 13. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Цветана Костадинова Димитрова:
 14. Външни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;

  3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“,  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

  Резервни членове:

  1) (резервен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);    

  2) (резервен член) Проф. д Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

 15. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“:

 16. Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров
                    Членове:    1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
                                         2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
                                         3. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева
 17. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6 (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра ОМИИТ следните места за обучение на докторанти за 2017/2018 г.:

  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 1 място.
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии – задочна форма 1 място.

 18. Катедреният съвет одобри конспект за конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии за учебната 2016/2017 г.
 19. Катедреният съвет прие учебните програми по учебната дисциплина "Английски език" за специалност "Софтуерно инженерство".
 20. Катедреният съвет одобри предложението за избираема дисциплина "Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади   " през зимен триместър на учебната 2016/2017 г. с лектор проф. д-р Пенка Рангелова. 

 

25.10.2016 г.                                                                                   Протоколчик: .............................................
Гр. Пловдив                                                                                                                  /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                      Ръководител катедра: ................................
                                                                                                                                           /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ