Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 4 / 28.09.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 28.09.2016 г.

Протокол № 4-2016/2017

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии",
Пловдивски университет „П. Хилендарски", 28.09.2016 г.

Днес, 28.09.2016 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии" към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски".

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет одобри предложението за избираема дисциплина "Интелектуална собственост в интернет" през зимен триместър на учебната 2016/2017 г. с лектори доц. д-р Иван Шотлеков,  хон. ас. Владимир Вълев.
  2. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева (задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика и информационни технологии“ на тема: „Приложение на информационни технологии за повишаване на ефективността на обучението по математика”, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 25 октомври 2016 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  3. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Цветана Костадинова Димитрова (задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ на тема: „Основни учебни дейности при подготовката на ученици до 5. клас за участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии”, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 25 октомври 2016 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

 

28.09.2016 г.                                                                                   Протоколчик: .............................................
Гр. Пловдив                                                                                                                  /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                      Ръководител катедра: ................................
                                                                                                                                           /проф. д-р К. Гъров / 

   

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ