Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2016 П Р О Т О К О Л № 13 - 15/16    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 13 - 15/16

П Р О Т О К О Л   № 13 -  15/16

   Днес 16.06.2016 г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова

Отсъстваха: ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Емил Дойчев.

            Дневен ред:

  1. Докторанти; 
  2. Индивидуални планове;
  3. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

  1. Проф. Стоянов предложи на основание чл.20 (4) от ПРАС на ПУ да бъде променена темата на Пенчо Йорданов Малинов от "Интелигентни персонални асистенти на преподаватели"; на „Разработване на базова архитектура и прототип на персонален асистент на преподавател.“ Предложението беше прието единодушно.
  2. Проф. Стоянов представи постъпила молба от Александър Петров Петров, редовен докторант към катедрата, прекъснал докторантурата поради здравословни проблеми, считано от 01.06.2015 г. 

Катедреният съвет предлага на ФС да предложи на Ректора на ПУ да възстанови редовната докторантура на Александър Петров Петров, считано от 01.05.2016 г.

По т. 2 от дневния ред

Проф. Стоянов раздаде индивидуалните планове на членовете на катедрата и постави срок до 2.07.2016 г. да бъдат предадени в неговия кабинет.

По т. 3 от дневния ред

Във връзка с отчитането на часовете за третия триместър, катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет да гласува допълнителни часове на хоноруван преподавател: Магдалена Веселинова – 40 часа.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

16.06.2016 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ