Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2016 П Р О Т О К О Л № 11 - 15/16    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 11 - 15/16

П Р О Т О К О Л   № 11 -  15/16

   Днес 10.03.2016 г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров

Отсъстваха: ас. Борислав Тосков 

Дневен ред:

 1. Докторанти. 
 2. Учебни
 3.  Разни.

 

По точка 1 от дневния ред:

 1.    Проф. Стоянов представи отчета за първата година на подготовка от докторантурата  на Нина Станчева Станчева редовен докторант към катедрата.

След обсъждане катедреният съвет взе единодушно следните РЕШЕНИЯ и предлага на Факултетния съвет:

 • Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Нина Станчева Станчева през първата година от подготовката и мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева за работата й в същия период.

 

 • КС предлага на ФС докторант Нина Станчева Станчева да бъде атестиран с оценка ОТЛИЧЕН за работата й през първата година от подготовката.

 2.    Проф. Стоянов представи отчета за втората година на подготовка от докторантурата на Константина Павлова Граматова редовен докторант към катедрата.

След обсъждане катедреният съвет взе единодушно следните РЕШЕНИЯ и предлага на Факултетния съвет:

 

 • Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Константина Павлова Граматова през втората година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянов за работата й в същия период.

 

 • КС предлага на ФС докторант Константина Павлова Граматова да бъде атестиран с оценка ОТЛИЧЕН за работата й през втората година от подготовката.

 3.    Проф. Стоянов представи отчета за втората година на подготовка от докторантурата на Пенчо Йорданов Малинов редовен докторант към катедрата.

След обсъждане катедреният съвет взе единодушно следните РЕШЕНИЯ и предлага на Факултетния съвет:

 

 • Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Пенчо Йорданов Малинов през втората година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянов за работата му в същия период.

 

 • КС предлага на ФС докторант Пенчо Йорданов Малинов да бъде атестиран с оценка МНОГО ДОБЪР за работата му през втората година от подготовката.

 

 4.    Във връзка със зачисляването на докторанти към катедра „Компютърни системи” , по Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика,  катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ  да приеме индивидуалните учебни планове на следните докторанти:

 

 • Андрей Петров Петров – задочен докторант;
 • Ася Тодорова Тоскова – редовен докторант;
 • Борислав Петров Тосков – редовен докторант;
 • Боян Богомилов Костов – редовен докторант;
 • Георги Илиев Георгиев – редовен докторант;
 • Желян Иванов Гуглев – редовен докторант;
 • Йордан Георгиев Тодоров – редовен докторант;
 • Любляна Атанасова Благоева – редовен докторант;
 • Мария Кръстанова Митева – редовен докторант;
 • Мартин Георгиев Василев – редовен докторант.

 

 5.    Проф. Стоянов представи постъпила молба от Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедрата, прекъснала докторантурата поради майчинство, считано от 01.06.2015 г. със заповед на ректора на ПУ № Р33-1801 от 19.05.2015 г. 

Катедреният съвет предлага на ФС да предложи на Ректора на ПУ да възстанови редовната докторантура на Ирена Здравкова Кехайова, считано от 01.03.2016 г.

 6.    Проф. д-р С. Стоянов направи следните предложения, които бяха гласувани от КС единодушно:

 1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Иван Марков Димитров (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“) на тема: „Оптимизация на глобализациите в InfoStation мрежова среда“ по предложение на научните ръководители, които дадоха положителна оценка за готовността за защита. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 22.04.2016г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“.
 2. В  състава на предстоящия катедрен съвет на 22.04.2016г. да бъдат включени следните хабилитирани лица:

Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика       Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Доц. д-р Христо Крушков – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика       Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

По точка 2 от дневния ред

Катедреният съвет  гласува единодушно и предлага като хонорувани преподаватели:

 

 • докторант Ася Тодорова Тоскова – 180 часа упражнения в дисциплината „Софтуерни технологии“;
 • докторант Ирена Здравкова Кехайова – 180 часа упражнения в дисциплината „Програмиране с Java“;
 • Константин Николаев Русев  студент четвърти курс редовно - 180 час упражнения в дисциплината „Програмиране с Java“;

По точка 3 от дневния ред

 1. Беше обсъдена КСК за 2016 – квестори и желаещи за проверка на работите по информатика. Желание изразиха: гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов.
 2. Поради голямото натоварване на преподавателите в катедрата, проф. Стоянов предложи хоноруван асистент докторант Ася Тоскова да бъде предложена за редовен асистент към катедрата на половин трудов договор за срок от две години. В тази връзка КС гласува единодушно и  предлага на Факултетния съвет да се обяви едно място за академична длъжност „асистент“ на половин трудов договор, съгласно чл. 55, ал. 2 от ПРАС на ПУ.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

10.03.2016 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ