Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2016 Протокол №44 / 19.09.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №44 / 19.09.2016

ПРОТОКОЛ №44
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 19.09.2016 г. от 13:00 ч. в 235 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Атестация на членове на катедрата.
  3. Други.

По точка 1.
а) Проф. Манев напомни, че за начало на учебните занятия с редовните сту­ден­ти на ФМИ е обявена датата 26.09.2016 г.
б) Ръководителят катедра информира членовете на катедрата, че новата спе­ци­алност „Софтуерно инженерство” стартира тази учебна година. Той съобщи, че е разговарял с доц. Теофилова тя да стане лектор за дисциплината ЛААГ на тази специалност и в тази връзка да изготви проект за учебна програма.
в) Проф. Манев подкани членовете на катедрата да дадат на секретаря на катедрата седмичното си разписание и приемно време за А триместър.

По точка 2.
Ръководителят на катедрата проф. Манев прочете доклада на ас. Иванка Гра­дева за атестацията ѝ през изминалия период.
Проф. Манев отбеляза, че докладът на ас. Градева дава основание на КС да гла­су­ва положителна оценка за атестацията по учебна и административна дейност и от­рицателна оценка за атестацията по научно-изследователска дейност. Общата оцен­ка от атестирането на ас. Градева да бъде положителна.
Катедреният съвет гласува единодушно положителна комплексна оценка за ра­ботата на ас. Иванка Градева.
Проф. Манев прочете доклада на гл. ас. д-р Асен Христов за атестацията му през изминалия 5-годишен период.
КС гласува единодушно положителна оценка за работата на гл. ас. д-р Асен Христов и по трите вида дейности поотделно, както и комплексно.
Ръководителят на катедрата прочете доклада на гл. ас. д-р Ива Докузова за атес­тацията ѝ през изминалия 3-годишен период.
Проф. Манев отбеляза, че докладът на гл. ас. д-р Ива Докузова също дава ос­но­ва­ние на КС да гласува положителна атестационна оценка и по трите вида дей­нос­ти.
КС гласува единодушно положителна оценка за работата на гл. ас. д-р Ива До­ку­зова и по трите вида дейности поотделно, както и комплексно.

По точка 3.
а) Доц. Коликов обяви готовност на дисертационния труд на отчисле­ни­ят док­то­рант Радка Колева. Той пожела проектът за дисертация да бъде раз­гле­дан на ня­кой от следващите катедрени съвети, като датата да бъде уточнена по-късно.
б) Проф. Манев съобщи, че от ръководството на факултета искат да се пла­ни­рат евентуални конкурси за академични длъжности за година напред. Членовете на КС могат да предлагат обявяване на конкурси към катедрата за заемане на академични длъжности, които ще се обнародват в ДВ само през ноември и април. Нямаше направени предложения от КС.
в) Ръководителят на катедрата информира членовете на КС, че ФС по пред­ло­же­­­ние на катедра „Компютърни технологии” преди няколко месеца издигна ини­циатива пред Община Пловдив проф. Рахнев да стане носител на Почетната значка на град Пловдив.
Проф. Манев предложи катедрата да направи подобно предложение пред ФС, от­насящо се за проф. Мекеров. В тази връзка проф. Манев прочете мотивацията, ко­ято да бъде представена пред Факултетния съвет на ФМИ, Академичния съвет на ПУ и пред Общинския съвет на град Пловдив. Сред основните мотиви за из­ди­га­­нето на предложението проф. Мекеров да стане носител на Почетната значка на град Пловдив са двата му ползотворни мандата като Декан на ФМИ, богатата и раз­нообразна научна дейност, която популяризира Пловдивския университет сред международната научна общност, а също така и дългогодишната му препо­да­вателска работа, допринесла за няколко поколения успешни математици.
Доц. Коликов заяви, че ще се въздържи от гласуване, заради това че не е убе­ден в уместността на това предложение. Гл. ас. Докузова подкрепи предложението за проф. Мекеров с думите, че той е бил уважаван преподавател и успешен декан на ФМИ. Ръководителят на катедрата подложи на гласуване направеното предложение проф. Мекеров да стане носител на Почетната значка на гр. Пловдив.
Членове на КС гласуваха положително с един въздържал се.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

19.09.2016 г.

Секретар на катедрата:
(гл. ас. д-р И. Докузова)
Ръководител на катедрата:
(проф. д-р М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ