Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2016 Протокол № 97/04.10.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 97/04.10.2016

ПРОТОКОЛ № 97/04.10.2016
от катедрен съвет при катедра ПММ 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Разпределение на часовете за учебната 2016/2017 г.
  2. Предложение за продължение на трудовия договор за проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Дойчин Бояджиев.
  3. Атестация на гл. ас. д-р П. Копанов.
  4. Защити на дипломни работи - избор на рецензенти.
  5. Приемане на учебната програма за дисциплината "Приложна математика 2" на специалност СТД, 4-ти курс.
  6. Разни (приемно време, отговорник за електронен регистър и др.). 

По точка 1: Направено е следното разпределение на часовете към катедрата:


По точка 2:

2.1. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да не се прекратява трудовия договор на проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, считано от 07.02.2017 г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

2.2. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Дойчин Бояджиев, считано от 15.12.2016 г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 3: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение

Да се приеме отчета и оценка за дейността на подлежащия на атестация гл. ас. д-р Петър Копанов.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Приема единодушно отчета и оценките за дейността на атестирания както следва:

Научна дейност – положителна

Учебна дейност – положителна

Административна дейност – положителна

ОБЩА ОЦЕНКА: ПОЛОЖИТЕЛНА.

По точка 4: Доц. Д. Бояджиев предложи да се определят рецензенти на дипломанти с предстояща защита на дипломна работа през октомври. Катедра ПММ реши:

 

Дипломант

Научен ръководител

Рецензент

Веселин Везаров

проф. д.н. Снежана Христова

доц. д-р Дойчин Бояджиев

Стефани Панайотова

гл. ас. д-р Павлина Атанасова

проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева

 

По точка 5: Доц. Д. Бояджиев предложи да се приеме учебната програма за дисциплината "Приложна математика 2" на специалност СТД, 4-ти курс.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 6: 

6.1. Членовете на катедрата определиха приемното си време за триместър А на учебната 2016/2017 година.

6.2. Членовете на катедрата определиха гл. ас. д-р Атанас Иванов за отговорник за електронен регистър.

6.3. Доц. д-р Дойчин Бояджиев информира за предстоящата конференция на Съюза на учените в Пловдив. 

6.4. Доц. д-р Дойчин Бояджиев информира за процедурата за командироване в чужбина.

 

04.10.2016 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ