Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 7 / 30.09.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 30.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 7 / 30.09.2016 г.

Днес, 30.09.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, ас. Иванов и ас. Хоптериев.
Отсъстващи: няма. 

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестиране на преподаватели от катедрата.
 4. Разни.

Решения:

1. По т. 1, КС предлага на ФС да избере за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 година:

 • Георги Петров Пашев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Въведение в компютърните науки; 
 • Теодора Запрянова Панайотова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране на мобилни приложения и Уеб програмиране; 
 • Тодор Ангелов Ангелов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Компютърна лингвистика; 
 • Неделчо Андонов Андонов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси и Операционни системи; 
 • Иван Владимиров Марков (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Бази от данни;
 • Веселина Руменова Тавкова (студент в магистърска програма Софтуерни технологии)  с хорариум 200 часа за во­де­не на упражнения по Уеб програмиране и др.;
 • Мария Минева Жекова (програмист в Пълдин Софт) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
 • Мария Руменова Гачкова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси;
 • Мартин Викторов Такев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси;
 • Тони Пламенов Каравасилев (програмист) с хорариум 300 часа за водене на избираеми дисциплини Приложна криптография с .NET Framework и др.
 • Силвия Николаева Гафтанджиева (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Управление на проекти; 
 • Тодор Минков Рачовски (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Дизайн на мобилни приложения; 
 • Йордан Божидаров Енев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина;
 • Лиляна Иванова Русенова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Управление на проекти.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т. 1, КС прие учебната програма на дисциплината „Програмиране” за специалност „Софтуерно инженер”.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 1, КС реши – обръща сериозно внмание на докторант Лиляна Монева за проявено несериозно отношение към преподавателската й работа за това, че на 24.09.2016 г. не си е взела часовете по избираема дисциплина „Средства за управление на виртуални екипи”, което рефлектира негативно върху образователния процес и намалява авторитета на катедрата и преподавателския състав.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

4. По т. 2, КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Силвия Николаева Гафтанджиева, съгласно мнението на научния ръководител.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

5. По т. 2 КС предлага докторант Силвия Николаева Гафтанджиева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

6. По т. 2 КС предлага на Факултетния съвет докторант Силвия Николаева Гафтанджиева да бъде отчислена с право на защита, считано от 13.10.2016 г.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

7. КС предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Силвия Николаева Гафтанджиева на тема: „Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

8. По т. 2, КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Георги Петров Пашев, съгласно мнението на научния ръководител.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

9. По т. 2 КС предлага докторант Георги Петров Пашев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

10. По т. 2 КС предлага на Факултетния съвет докторант Георги Петров Пашев да бъде отчислен с право на защита, считано от 13.10.2016 г.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

11. КС предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Георги Петров Пашев на тема: „Динамично генериране и оптимално управление нa потоци от информационни дейности и ресурси за е-обучение” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

12. По т. 3, КС прие Отчет за работата на ас. Юри Хоптериев за периода 26.07.2012 г. – 30.09.2016 г.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

13. По т. 3, КС предлага ас. Юри Хоптериев да бъде атестиран със следните оценки:

За научна дейност: отрицателна;
За преподавателска дейност: положителна;
За административна дейност: положителна;
Обща: положителна.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

14. По т. 3, КС прие Отчет за работата на ас. Кирил Иванов за периода 26.07.2012 г. – 30.09.2016 г.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

15. По т. 3, КС предлага ас. Кирил Иванов да бъде атестиран със следните оценки:

За научна дейност: отрицателна;
За преподавателска дейност: положителна;
За административна дейност: положителна;
Обща: положителна.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

16. По т. 4, КС предлага на Факултетния съвет да избере гл. ас. Светослав Енков за Отговорник електронен регистър на катедра Компютърна информатика.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

30.09.2016 г.                                                

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал:
(гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ